NAISTUTKIMUS
lv. 2001-2002 ja 2002-2003


XNTU1500 APPROBATUR, 15 ov

Kaikille yhteiset opinnot (7 ov)

XNTU1501 Naistutkimuksen aakkosia (3 ov)

Suoritustapa: Luentoa, jolla perehdytään keskeisiin käsitteisiin, feminismin ja naistutkimuksen eri suuntauksiin ja kehityslinjoihin (12 h) sekä opintopiirityöskentelyä (15 h).

Kirjallisuus:
Avainsanat: 10 askelta feministiseen tutkimukseen (toim. Anu Koivunen & Marianne Liljeström) (1996)

Vastuuhenkilö ja luennot: Päivi Naskali
Opintopiirien ohjaaja: Outi Ylitapio-Mäntylä

XNTU1502 Yhteiskunnan, kulttuurin ja tieteen
sukupuolisten merkitysten tulkinnan kurssi;
miten sukupuoli luetaan ja kirjoitetaan (2 ov)

Tavoitteet ja sisältö:
Kurssin tavoitteena on kehittää työvälineitä naistutkimuksen opiskelulle ja sukupuolisten merkitysten tunnistamiselle jokapäiväisessä elämässä. Lähtökohtana on ajatus, jonka mukaan sukupuoli ei ole yksittäisiä ihmisiä määrittävä muuttuja vaan merkitysjärjestelmä, joka erilaisten symbolien ja metaforien kautta kirjoitetaan ja piirretään myös kieleen, kuviin, mediaan, organisaatioihin jne. Kurssin aikana perehdytään kielentutkimukseen ja harjoitellaan sukupuolisten merkitysten tunnistamista.

Suoritustapa: Luentoja sekä opiskelijoiden keskinäisiä harjoituksia.

Oheiskirjallisuus:
Cameron, Deborah, Sukupuoli ja kieli. Feminismi ja kielentutkimus (1996)

Vastuuhenkilö: Päivi Naskali


XNTU1503 Naishistoria (2 ov)

Tavoitteet:
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa naisen asemaa historiallisesti. Jakso sisältää eri aikakausien käsityksiä naiseudesta ja naisen asemasta. Keskeiset näkökulmat ovat kulttuurihistoria ja naisliikkeen poliittinen historia.

Suoritustapa: Kirjallisuuteen perustuvan opintojakson voi suorittaa joko tenttimällä vaaditun kirjallisuuden tai kirjoittamalla esseitä.

Kirjallisuus:
1. Naisen elämä: mistä on pienet tytöt tehty, mistä tyttöjen äidit (toim. Kari Immonen) (1990) tai
Räisänen, Arja-Liisa, Onnellisen avioliiton ehdot: sukupuolijärjestelmän muodostumisprosessi suomalaisissa avioliitto- ja seksuaalivalistus- oppaissa 1865 - 1920 (1995) tai
Nenola, Aili, Miessydäminen nainen: naisnäkökulma kulttuuriin (1986)
2. Nainen, järki ja ihmisarvo: esseitä filosofian klassikoiden naiskäsityksistä (toim. Lilli Alanen, Leila Haaparanta & Terhi Lumme) (1986) tai
Suutala, Maria, Kesytetty nainen: seksuaalisuus ja luontosuhde länsimaisessa ajattelussa (2001) tai Suutala, Maria, Naiset ja muut eläimet: ihmisen suhde luontoon länsimaisessa ajattelussa (1996)
3. Naisten hyvinvointivaltio (toim. Anneli Anttonen, Lea Henriksson & Ritva Nätkin) (1994) tai
Lähteenmäki, Maria, Mahdollisuuksien aika: työläisnaiset ja yhteiskunnan muutos 1910 - 30-luvun Suomessa (1995) tai Markkola, Pirjo, Tuntematon työläisnainen (1989) tai
Ollila, Anne, Suomen kotien päivä valkenee... Martta-järjestö suomalaisessa yhteiskunnassa vuoteen 1939 (1993)

Vastuuhenkilö:Tarja Orjasniemi
Tenttipäivät: YTK:n yleiset tenttipäivät

Valinnaiset opinnot (8 ov)

Tavoitteet:
Tavoitteena on, että opiskelija muodostaa käsityksen siitä, miten eri tieteenaloilla tulkitaan yhteiskunnallisia käytäntöjä naistutkimuksen näkökulmasta.

Suoritustapa: Kirjallisuuteen perustuvat opintojaksot voi suorittaa joko tenttimällä vaaditun kirjallisuuden tai kirjoittamalla esseitä. Esseiden kirjoittamisesta on sovittava tentaattorin kanssa etukäteen.

XNTU1504 Pohjoisuus ja nainen - postkolonialistinen teoria ja pohjoisen naiseuden käytäntö (2 ov)

Suoritustapa:
Opintojaksossa perehdytään naisen elämään eri kulttuureissa sekä postkolonialismin kysymyksiin. Opintojakso järjestetään käytettävissä olevien resurssien mukaan


Sukupuolijärjestelmä ja yhteiskunta

XNTU1505 Sukupuolistuneet yhteiskunnalliset käytännöt (2 ov)

Kirjallisuus:
1. Anttonen, Anneli, Feminismi ja sosiaalipolitiikka (1997)
2. Naiset yksityisen ja julkisen rajalla (toim. Leena Eräsaari, Raija Julkunen & Harriet Silius) (1995) tai Työelämän sukupuolistavat käytännöt (toim. Merja Kinnunen & Päivi Korvajärvi) (1996) tai Eräsaari, Leena, Kohtaamisia byrokraattisilla näyttämöillä (1995)
3. Nätkin, Ritva, Kamppailu suomalaisesta äitiydestä (1997) tai Helén, Ilpo, Äidin elämän politiikka: naissukupuolisuus, valta ja
itsesuhde Suomessa 1880-luvulta 1960-luvulle (luvut 1-2, 4-7)(1997) tai
Vuori, Jaana, Äidit, isät ja ammattilaiset (2001) tai
Miestä rakennetaan, maskuliinisuuksia puretaan (toim. Jorma Sipilä & Arto Tiihonen) (1994) tai
Miehenkuvia: välähdyksiä nuorista miehistä Suomessa (toim. Tommi Hoikkala) (1996) tai
Mies ja muutos. Kriittisen miestutkimuksen teemoja (toim. Arto Jokinen) (1999)

Vastuuhenkilö: Tarja Orjasniemi
Tenttipäivät: YTK:n yleiset tenttipäivät


XNTU1506 Sosiologi(a)n sukupuoli (2 ov)

Kirjallisuus:
1. Banks, Olive, Faces of Feminism. A Study of Feminism as a Social Movement (1986) tai
Feminist Praxis; Research, Theory and Epistemology in Feminist Sociology (ed. Liz Stanley) (1990) tai
McNay, Lois, Foucault and Feminism. Power, Gender and the Self (1992) tai
Weedon, Chris, Feminist Practice and Postsructuralist Theory (1993)
2. Harding, Sandra, Whose Science, Whose Knowledge. Thinking from Women’s Lives (1991) tai
Naisen tieto (toim. Sara Heinämaa) (1989) tai
Peltonen, Eeva, Tiedostaminen naisliikkeen ja naistutkimuksen strategiana (1988) tai
Stanley, Liz ja Wise, Sue, Breaking Out Again: Feminist Ontology and Epistemology (1993)
3. Pahan tyttäret. Sukupuolitettu pelko, viha ja valta (toim. Sara Heinämaa & Sari Näre) (1994) tai
Jokinen, Eeva, Väsynyt äiti. Äitiyden omaelämäkerrallisia esityksiä (1996) tai
Krieger, Susan, Social Science and the Self. Personal Essays on an Art Form (1991) tai
Aikanaisia. Kirjoituksia naisten omaelämä- kerroista (toim. Ulla Piela) (1993) tai
Vilkko, Anni, Omaelämäkerta kohtaamispaikkana. Naisen elämän kerronta ja luenta (1997) tai
Ruumiin siteet: kirjoituksia eroista, järjestyksistä ja sukupuolesta (toim. Eeva Jokinen) (1997)

Vastuuhenkilö: Seija Keskitalo-Foley
Tenttipäivät: KTK:n yleiset tenttipäivät

Sukupuolijärjestelmä ja kasvatus

XNTU1507 Sukupuoli koulussa ja kertomuksissa
(2 ov)

Kirjallisuus:
1. Coffey, Amanda & Delamont, Sara, Feminist and the classroom teacher: research, praxis, pedagogy (2000) tai
Suomalainen koulu ja kulttuuri (toim. Tarja Tolonen) (1999) tai
Lahelma, Elina, Sukupuolten eriytyminen peruskoulun opetussuunnitelmassa (1992)
2. Davies, Bronwyn, Shards of Glass. Children reading and writing beyond gendered identities (1993) tai
Thorne, Barrie, Gender Play: Girls and Boys in School (1993) tai
Salo, Ulla-Maija, Ylös tiedon ja taidon ylämäkeä (1999)
3. Kosonen, Ulla, Koulumuistoja naiseksi kasvamisesta (1998) tai
Hey, Valerie, The Company She Keeps. An Ethnography of Girls Friendship (1997) tai
Aapola, Sinikka, Murrosikä ja sukupuoli: julkiset ja yksityiset ikämäärittelyt (1999) tai
Komulainen, Katri, Kotihiiriä ja ihmisiä: retorinen minä naisten koulutusta koskevissa elämänkertomuksissa (1998) tai
Letit liehumaan: tyttökulttuuri murroksessa (toim. Sari Näre & Jaana Lähteenmaa) (1992)

Vastuuhenkilö: Jaana Saarinen
Tenttipäivät: KTK:n yleiset tenttipäivät


Sukupuolijärjestelmän ilmeneminen taiteessa ja teknologiassa

XNTU1508 Sukupuoli kuvataiteessa ja populaarikulttuurissa (2 ov)

Kirjallisuus: Kolme teosta seuraavista:

Kuva ja vastakuvat: sukupuolen esittämisen ja katseen politiikkaa (toim. Leena-Maija Rossi) (1995) tai
Modinos, Tuija, Nainen populaarikulttuurissa: Madonna ja the Immaculate Collection (1994) ja
Virta, Teija, Saippuaoopperat ja suomalaiset naiset (1994) tai
Koivunen, Hannele, Madonna ja huora (1995) tai
Nainen, taide, historia: taidehistorian esitutkimus 1985-1986 (toim. Riitta Konttinen) (1987) tai
Totuus enemmän kuin kauneus: naistaiteilija, realismi ja naturalismi 1880-luvulla (toim. Riitta Konttinen) (1991) tai
Chadwick, Whitney, Women, Art and Society (1994)

Huom! Mikäli suoritat myös Katseen politiikkaa
-opintojakson (XNTU1509), et voi valita Kuva ja vastakuvat -teosta tässä opintojaksossa.

Vastuuhenkilö: Tuija Hautala-Hirvioja
Tenttipäivät: TTK:n yleiset tenttipäivät

XNTU1509 Katseen politiikkaa (2 ov)

Kirjallisuus:
1. Kuva ja vastakuvat: sukupuolen esittämisen ja katseen politiikkaa (toim. Leena-Maija Rossi) (1995)
2. Kaksi seuraavista:
New feminist art criticism. Critical strategies (ed. Kathy Deepwell) (1995) tai
Silverman, Kaja, The Threshold of the visible world (1996) tai
Evans, Caroline & Thornton, Minna , Women & Fashion. A new look (1989) tai
On Fashion (ed. Shari Benstock & Suzanne Ferris) (1994) tai
Chadwick, Whitney, Women, Art and Society (1990) tai
Framing Feminism: Art and The Women’s Movement 1970-1985 (ed. Rozsika Parker & Griselda Pollock) (1987)

Huom! Mikäli olet suorittanut Kuva ja vastakuvat
-teoksen Sukupuoli kuvataiteessa ja populaarikulttuurissa -opintojaksossa (XNTU1508),
sovi tentaattorin kanssa korvaavasta teoksesta kirjallisuuden kohtaan 1.

Vastuuhenkilö: Minna Uotila
Tenttipäivät: TTK:n yleiset tenttipäivät


Naisoikeus

XNTU1510 Sukupuolijärjestelmä oikeudessa: historiaa ja vertailua (2 ov)

Kirjallisuus:
1. Nieminen, Liisa, Perusoikeuksien emansipatoriset mahdollisuudet (1990)
2. Erikseen sovittava teos, esim. Regulating Womanhood (ed. Carol Smart) (1992)

Vastuuhenkilö: Mirva Lohiniva-Kerkelä
Tenttipäivät: OTK:n naisoikeuden yleiset tenttipäivät

 


NAISTUTKIMUS
lv. 2001-2002 ja 2002-2003

XNTU3500 CUM LAUDE APPROBATUR, 20 ov

Kaikille yhteiset opinnot (9 ov)

XNTU3501 Naistutkimuksen klassikot (3 ov) Sisältö:
Mikä tai kuka on klassikko? Mistä löytyvät klassikon ainekset, kenestä on klassikoksi tieteen kaanoniin? Voisiko vanhoja klassikkoja lukea toisin tai uudelleen? Mistä tai kenestä on naistutkimuksen klassikoksi? - Muun muassa näihin kysymyksiin kurssilla etsitään vastauksia. Opiskelija valitsee oman klassikkonsa, avaa ja
perustelee sen muille seminaarilaisille.

Opetusmuodot:
Johdattava luento (4 h),lukupiiri ja seminaari (20 h)

Vastuuhenkilö:
Päivi Naskali

Tieto, tiede ja tutkiminen naisnäkökulmasta

Tavoitteet:
Kurssin tavoitteena on perehtyä naistutkimuksen metodologian kehitysvaiheisiin, johdattaa opiskelijat tutkimuksen ja tieteen sukupuoli- suuden tunnistamiseen, antaa välineitä naisnäkö- kulmaisen tutkimuksen tekemiseen ja harjoitella kirjoittamista ja aineistonkeruuta. Kurssi jakaantuu "teoreettiseen" osuuteen (Tiedon ja tieteellisyyden sukupuolisuus -opintojakso) ja Naistutkimusseminaariin.

XNTU3502 Tiedon ja tieteellisyyden sukupuolisuus

Sisältö:
Naistutkimuksen metodologian kehitysvaiheet feministisestä empirismistä postmoderniin ajatteluun. Tutkivan ja tutkittavan subjektiuden pohtiminen, kokemuksen merkityksen tarkasteleminen, sukupuolisensitiivisen tekstin lukeminen sekä feminiinisen menetelmän mahdollisuuden pohtiminen metodisten
esimerkkien avulla.

Suoritustapa:
Kurssin voi suorittaa opiskelijoiden muodostamina lukupiireinä tai yksilötöinä. Lukupiirit kootaan yhteisessä kokoontumisessa samojen tieteenalojen opiskelijoista. Kurssin alussa on pohjustava luento (6 h), jossa käsitellään Avainsanat-kirjan artikkelit Tieto ja Paikantuminen sekä Genevieve Lloydin teos Miehinen järki. Lukupiireissä/ yksilötyöskentelyssä opiskelija analysoi naistutkimuksen väitöskirjatason tutkimuksen käyttäen hyväkseen teoreettista kirjallisuutta. Analyysit puretaan yhteisessä seminaarissa.

Kirjallisuus:
Kaksi seuraavista:
Feminist Praxis; Research, Theory and Epistemology in Feminist Sociology (ed. Liz Stanley) (1990)
Weedon, Chris, Feminist Practice and Postsructuralist Theory (1993)
Harding, Sandra, Whose Science, Whose Knowledge. Thinking from Women’s Lives (1991)
Stanley, Liz ja Wise, Sue, Breaking Out Again: Feminist Ontology and Epistemology (1993)
Ronkainen, Suvi, Ajan ja paikan merkitsemät.
Subjektiviteetti, tieto ja toimijuus (1999)
Saarinen, Aino, Feminist Research: An
Intellectual Adventure (1992)
Hekman, Susan, Gender and Knowledge.
Elements of a Postmodern Feminism (1990)
Feminism/ Postmodernism (ed. Linda Nicholson)
(1990)
Alcoff, Linda & Potter, Elizabeth, Feminist
Epistemologies (1993)

Vastuuhenkilö: Päivi Naskali

XNTU3503 Naistutkimusseminaari (3 ov)

Sisältö:
Seminaari tarjoaa mahdollisuuden omakohtaisen tietämis- ja tutkimusprosessin harjoittelemiseen. Suoritukseen kuuluva seminaarityö vastaa laajuudeltaan proseminaaria ja siinä opiskelija tarkastelee valitsemaansa aihealuetta käyttäen hyväkseen naistutkimuksen tuottamaa tietoa. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden Tiedon ja tieteellisyyden sukupuolisuus -opintojaksolla esille tulleiden tiedonhankinnan menetelmien
harjoittelemiseen.
Vastuuhenkilö: Seija Keskitalo-Foley

Valinnaiset opinnot (11 ov)

Sukupuolijärjestelmä ja yhteiskunta

XNTU3504 Sukupuoli sosiaalityössä (2 ov)

Suoritustapa:
Kirjallisuuteen perustuvan opintojakson voi suorittaa joko tenttimällä vaaditun kirjallisuuden
tai kirjoittamalla esseitä.

Kirjallisuus:
1. Dominelli, Lena, Sociology for Social Work
(1997) tai
Grimwood, Corelia & Poppelstone, Ruth, Women,
Management and Care (1994) tai
Women Oppression & Social Work - Issues in Antidiscriminatory Practice (ed. Mary Langan &
Leslie Day) (1993)
2. Women and Social work. Towards a woman- centred practice (ed. Jalna Hanmer & Daphne
Statham) (1988) tai
Dominelli, Lena & McLeod, Eileen, Feminist
Social Work (1989) tai
Cavanagh, Kate & Vivienne E. Cree, Working with
Men: Feminism and Social Work (1996)
3. Granfelt, Riitta. Kertomuksia naisten kodittomuudesta (1998) tai
Räsänen, Mikko, Regressiivinen maskuliinisuus. Tutkielma 60-luvulla syntyneiden, yksinäisten toimeentulotukiasiakasmiesten yhteiskunnallisesta sukupuolesta ja
syrjäytymisestä (1993) tai
Forsberg, Hannele, Yksi ja monta perhettä: tutkimus sosiaalityöntekijöiden perhetulkinnoista
sosiaalitoimistotyössä (1994) tai
Hyttinen, Irja, Kun nainen juo: Naisten alkoholin
käyttö, alkoholin ongelmakäyttö (1990) tai
Pösö, Tarja, Kolme koulukotia: tutkimus tyttöjen ja poikien poikkeavuuden määrittelykäytännöistä
koulukotihoidossa (1993)

Vastuuhenkilö: Tarja Orjasniemi
Tenttipäivät: YTK:n yleiset tenttipäivät.

XNTU3505 Työelämä ja naiset (3 ov)

Suoritustapa:
Kirjallisuuteen perustuvan opintojakson voi suorittaa joko tenttimällä vaaditun kirjallisuuden
tai kirjoittamalla esseitä.

Kirjallisuus:
1. Jolkkonen, Arja, Paikan vaihto. Tutkimus irtisanomisuhan alaisten naisten työmarkkina- strategioista ja paikallisista työmarkkinoista
(1998)
2. Women and Markets, (ed. Pertti Koistinen and
Ilona Ostner) (1994)
3. Gendered Practices in Working Life, (ed. Liisa
Rantalaiho and Tuula Heiskanen) (1997) tai
Högbacka, Riitta, Naisena maaseudulla. Tutkimus naisten asemasta erilaisilla maaseutualueilla
(1995) tai
Naumanen, Päivi, Tiedon, taidon ja vallan tiellä. Miesten ja naisten kouluttautuminen ja työ (1994)
tai Suikkanen, Asko, Linnakangas, Ritva, Kallinen, Sannamari & Karjalainen, Anne, Palkkatyömarkkinat (1998)

Vastuuhenkilö: Sirpa Kumpuniemi

Tenttipäivät: KTK:n yleiset tenttipäivät

XNTU3506 Johdatus lesbotutkimukseen (2 ov)

Suoritustapa:
Kirjallisuuteen perustuvan opintojakson voi suorittaa joko tenttimällä vaaditun kirjallisuuden tai
kirjoittamalla esseitä.

Kirjallisuus:
1. Englanninkielinen teoriakeskustelu
Seuraavat artikkelit:
Dyer, Richard, Heterosexuality, in Lesbian and Gay Studies (ed. Andy Medhurst and Sally R.
Munt) (1997)
Franklin, Sarah & Stacey, Jackie, Dyketactics for
Difficult Times, Feminist Review 29
Barrett, Michèle, Materialism and Method in Contemporary Feminist Analysis, in Destabilizing Theory. Contemporary Feminist Debates
(ed. Michèle Barret and Anne Phillips) (1992)
Duggan, Lisa, The Theory Wars, or, Who’s Afaid of Judith Butler? Journal of Women’s History, Vol. 10, No. 1/1998
Rich, Adrienne, Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence, in the Lesbian and Gay Studies Reader (ed. Henry Abelove, Michèle Barale and David Halperin) (1993) (käännetty suomeksi Akkaväki-Naisten ääni 3/1985)
Wittig, Monique, One Is Not Born a Woman, in The Lesbian and Gay Studies Reader (ed. Henry Abelove, Michèle Barale and David Halperin) (1993)
Rubin, Gayle, Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality, in The Lesbian and Gay Studies Reader (ed. Henry Abelove, Michèle Barale and David Halperin) (1993)
Calhoun, Cheshire, The Gender Closet: Lesbian Disappearance under the Sign "Women", Feminist Studies 21, No. 1/1995.

2. Suomalaista lesbo- (ja homo-) tutkimusta

Yksi kohta seuraavista:

2.a. Historia
Juvonen, Tuula, Sukupuoli ja halu Hilda Käkikosken kirjeenvaihdossa ja päiväkirjoissa (1995) ja
Juvonen, Tuula, & Mustola, Kati, Nainen katsoo naista, Naistutkimus 2/1996 ja
Saarinen, Terhi, Suomalainen lesboliike: Näkymättömästä seksuaalivähemmistöstä naisliikkeen osaksi! Teoksessa Vox Feminae: feministiantologia (1992)
2.b. Kulttuurintutkimus
Uusin silmin. Lesbinen katse kulttuuriin (toim. Pia Livia Hekanaho, Kati Mustola, Anna Lassila & Marja Suhonen) (1996) tai
Charpantier, Sari, Sukupuoliusko (2001)

2.c. Yhteiskuntatieteet
Hetero-olettamuksesta moninaisuuteen (toim. Jukka Lehtonen, Jussi Nissinen ja Maria Socada) (1997) tai
Kuosmanen, Paula, Äitien ja lesbojen arkipäivän tilanteita.

2.d. Oikeustieteet
Se vaan on näin: syrjintä, asenteet, lainsäädäntö (toim. Vesa Turunen) (1996) ja
Hiltunen, Rainer, Virallisesti ventovieraat: samaa sukupuolta olevien parisuhteet lainsäädännössä (1996) ja
Kaskisaari, Marja, Homoparisuhdekeskustelu - diskurssi ja performatiivi, teoksessa Ruumiin siteet (toim. Eeva Jokinen) (1997)

2.e. Kasvatustieteet Autere, Hanna, Lesboperhe ja päivähoito (1996) ja
Lehtonen, Jukka, Seksuaalivähemmistöt koulussa (1995)

2.f . Teoreettis-menetelmällistä keskustelua
Kaskisaari, Marja, Lesbon paikka feministisessä
teoriassa, Naistutkimus 4/1992 ja
Kaskisaari, Marja, Kyseenalainen teoria - homo- ja lesbotutkimuksen tila, Sosiologia 2/1996 ja
Mustola, Kati, Mikä ihmeen lesbotutkimus, Naistutkimus 1/1997 ja
Pulkkinen, Tuija, Keinotekoista seksiä? Luonto, luonnottomuus ja radikaali sukupuolipolitiikka, teoksessa Uusin silmin (toim. Pia Livia Hekanaho, Kati Mustola, Anna Lassila & Marja Suhonen) (1996) ja
Juvonen, Tuula, Ruumiita, sukupuolia ja hermafrodiitteja, Naistutkimus 4/1995

Vastuuhenkilö: Tuula Juvonen

Tenttipäivät: KTK:n yleiset tenttipäivät

Sukupuolijärjestelmä ja kasvatus

XNTU3507 Kasvatuksen sukupuolistavat käytännöt (2 ov)

Tavoitteet ja sisältö:
Opintojakson tavoitteena on koulun, kulttuurin ja yhteiskunnan sukupuolistavien käytäntöjen tunnistaminen ja lukeminen. Opiskelijat harjoittelevat oppimis- ja opetuskokemusten kriittistä tulkintaa, lukemista ja analyysia erilaisten sukupuoleen, oppimiseen ja opetta- miseen liittyvien teoretisointien näkökulmista.

Opetusmuodot:
Luentoja 12 h ja harjoituksia 12 h.

Suoritustapa:
Opiskelija osallistuu aktiivisesti luennoille ja kirjoittaa luentopäiväkirjan sekä laatii omakohtaisen harjoitustyön.

Vastuuhenkilö: Jaana Saarinen

XNTU3508 Sukupuoli, oppiminen ja opettaminen (2 ov)
Suoritustapa:
Kirjallisuuteen perustuvan opintojakson voi suorittaa joko tenttimällä vaaditun kirjallisuuden tai kirjoittamalla esseitä.

Kirjallisuus:
1. Martin, Jane Roland, Changing the Educational Landscape. Philosophy, Women and Curriculum (1994) tai
Diller, Ann. & Houston, B. & Morgan, K. & Aiym, M., The Gender Question in Education. Theory, Pedagogy & Politics (1996)
2. Gore, Jennifer, Struggle for Pedagogies. Critical and Feminist Discourse as a Regimes of Truths (1993) tai
Ellsworth, Elizabeth, Teaching Positions. Difference, Pedagogy and the Power of Address (1997) tai
Ropers-Huilman, Becky, Feminist teaching in Theory and Practice (1998)
3. Lewis, Magda, Without a Word. Teaching Beyond Women’s Silence(1993) tai
hooks, bell, Teaching for Transgress. Education as a Practice of Freedom (1994) tai
Pagano, Jo Anne, Exiles and Communities Teaching in the Patriarchal Wilderness (1990)

Vastuuhenkilö:
Jaana Saarinen
Tenttipäivät: KTK:n yleiset tenttipäivät.

Sukupuolijärjestelmän ilmeneminen taiteessa ja teknologiassa

XNTU3509 Tila-aika -työpaja (3 ov)
Tavoitteet:
Opiskelija tutkii läsnäoloa ja nyt-hetkeä taiteidenvälisin keinoin pyrkien oman taiteellisen ilmaisun ja taideopetuksen laajentamiseen.

Sisältö:
Valoilmaisun perusteet. Tilan ja ajan tutkiminen installaatioiden ja performanssin avulla. Soveltava produktio.

Suoritustapa:
Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn, tutustumiskäynteihin ja produktion luomiseen. Opintojakso kuuluu taiteiden tiedekunnan sivuaineopintoihin, joita järjestetään käytettävissä olevien resurssien mukaan.

Vastuuhenkilö:
Mirja Hiltunen

XNTU3510 Feministinen taide ja teknologia (3 ov)

Tavoitteet:
Työpajan tavoitteena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään feministisen taiteen historian kautta sen suhde teknologiaan. Tavoitteena on myös analysoitavien teosten avulla pohtia feministisen teorian merkitystä (media)taiteen tekemisessä ja sen tulkinnassa. Opintojakso järjestetään käytettävissä olevien resurssien mukaan.

Naisoikeus
Tavoitteet:
Antaa opiskelijoille perustiedot ja yleiskuva naisoikeudellisen tutkimuksen lähtökohdista, aihepiireistä ja teorioista. Tavoitteena on myös ymmärtää oikeudessa olevia sukupuolisidonnaisia piirteitä ja hahmottaa oikeudellisia ongelmia naisen kannalta.

Opetusmuodot:
Kirjallisuuskuulustelu ja/tai erikseen sovittavat kirjalliset työt ja vapaaehtoiset luentosarjat tai seminaarit. Osia opintojaksoista voi korvata myös erikseen sovittavilla kirjallisilla töillä.

XNTU3511 Naisnäkökulmia oikeuteen (3 ov)

Kirjallisuus:
1. Naisnäkökulmia oikeuteen (toim. Riitta Turunen) (1992) tai
13 Kvinnoperspektiv på rätten (toim. Gudrun Nordborg) (1995)
2. Valinnan mukaan kaksi seuraavista:
Smart, Carol, Feminism and the Power of Law (1990) tai
Peters, Julie & Wolper, Andrea, Women’s Rights, Human Rights (1995) tai
Pohjonen, Soile, Avoliitto yksityisoikeudellisessa ajattelussa (1998) tai
Nieminen, Liisa, Eurooppalainen sosiaalioikeus (1998) tai
Lundström, Karin, Jämlikhet mellan kvinnor och män i EG-rätten (1999)

Vastuuhenkilö: Mirva Lohiniva-Kerkelä
Tenttipäivät: OTK:n naisoikeuden tenttipäivät.

XNTU3512 Naisoikeuden teoriaa (2 ov)

Kirjallisuus:
Svensson, Eva-Maria, Genus och rätt (1997)
tai muu erikseen kuulustelijan kanssa sovittava kirjallisuus.

Vastuuhenkilö: Mirva Lohiniva-Kerkelä

Tenttipäivät: OTK:n naisoikeuden yleiset tenttipäivät


Filosofia


XNTU3513 Sukupuolen filosofiaa (2 ov
)

Tavoitteet:
Yksi naistutkimuksen keskeinen alue on länsimaisen filosofian maskuliinista hegemoniaa koskeva kritiikki. Ajatuksena on, että erityis- tieteiden tuottama sukupuolisensitiivinen tieto ei riitä, jollei tutkimuksen taustalla vaikuttavaa filosofista ajattelua pureta. Tärkeää on tunnistaa myös naistutkimuksen sisällä käytävä (itse)- kriittinen keskustelu ja erityisesti sukupuolen käsitteen analyysi. Filosofian opiskelussa näkökulmana voi siten olla joko filosofian maskuliinisuuden kritiikki tai naisfilosofien luomiin ajatuksiin perehtyminen alkuperäistekstien ja tulkintateosten avulla.

Suoritustapa:
Jokainen perehtyy teokseen Feministejä - Aikamme ajattelijoita (toim. Anneli Anttonen, Kirsti Lempiäinen & Marianne Liljeström, 2000) laatien siitä lyhyen katsauksen. Teoksesta opiskelija valitsee jonkin ajattelijan syvällisemmän perehtymisen kohteeksi. Perehtymisessä käytetään hyväksi ajattelijan alkuperäisiä tekstejä ja mahdollisesti muita tulkintateoksia.

Kirjallisuutta:
Filosofian historia ja sukupuolen tarkastelua:
Feminist Perspectives in Philosophy (ed.Morwenna Griffiths & Margaret Whitford) (1988)
Tuana, Nancy, Woman and the History of Philosophy (1992)
Gatens, Moira, Feminism and Philosophy (1991)
Butler, Judith, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (1990)

(Ruumiin) fenomenologiaa:
Heinämaa, Sara, Ele, tyyli, sukupuoli (1997)
Heinämaa, Sara; Reuter, Martina; Saarikangas, Kirsi, Ruumiin kuvia: subjektin ja sukupuolen muunnelmia (1997)

Johdatuksena jälkistrukturalistiseen filosofiaan:
Sellers, Susan, Language and Sexual Difference (1991)
Braidotti, Rosi, Riitasointuja (1993)
Eagleton, Terry, Kirjallisuusteoria (1991)
Moi, Toril, French Feminist Thought (1990)
Naskali, Päivi, Tyttö, äiti, kasvatus (1998)

Filosofi ja tulkinta:
Irigaray, Luce, Sukupuolieron etiikka (1996)
Whitford, Margaret, Luce Irigaray: Philosophy in the Feminine (1991)
Kristeva, Julia, Puhuva subjekti (1993)
Oliver, Kelly, Reading Kristeva (1993)

Vastuuhenkilö: Päivi Naskali