KURSSISISÄLLÖT 2006–2008

XNTU1500 PERUSOPINNOT (approbatur), 25 op (15 ov)
Kaikille yhteiset opinnot, 21 op (13 ov)
XNTU1501  Johdanto naistutkimukseen, 6 op (4 ov)
XNTU1502  Sukupuolisten merkitysten tulkinta, 5 op (3 ov)
XNTU1503  Tasa-arvo työelämässä ja koulutuksessa, 5 op (3 ov)
XNTU1505  Ruumiillisuus ja seksuaalisuudet, 5 op (3 ov)
Valinnaiset opinnot, 4 op (2 ov)
XNTU1504  Etninen, kulttuurinen ja alueellinen sukupuoliero, 4 op (2 ov)
XNTU1506  Sukupuolen historiallinen rakentuminen, 4 op (2 ov)
XNTU1507  Koulutuksen sukupuolistavat käytännöt, 3 op (2 ov)
XNTU1508  Sukupuoli taiteen kuvastoissa, 4 op (2 ov)
XNTU1509  Sukupuoli populaarikulttuurin kuvastoissa, 4 op (2 ov)
XNTU1510  Sukupuolijärjestelmä oikeudessa, 4 op (2 ov)
XNTU1511  Sukupuolistunut väkivalta, 4 op (2 ov)
XNTU1512  Sukupuolistuneet yhteiskunnalliset käytännöt, 4 op (2 ov)
XNTU1513  Aikuiskasvatus –oppimisen biografioita, 4 op (2 ov)
XNTU1514  Muut naistutkimuksen opinnot, 1-4 op (1-2 ov)

XNTU3500 AINEOPINNOT (cum laude approbatur), 35 op (20 ov)                                              
Kaikille yhteiset opinnot, 19 op (11 ov)
XNTU3501  Naistutkimuksen klassikot, 4 op (2 ov)
XNTU3502  Nykyteoreetikot, 5 op (3 ov)
XNTU3503  Feministinen tieto ja tutkiminen, 4 op (2 ov)
XNTU3504  Proseminaari, 6 op (4 ov)
Valinnaiset opinnot, 16 op (9 ov)

XNTU3505  Äitiyspakkaus, 4 op (3 ov)
XNTU3506  Lesbo- ja queer-tutkimus, 4 op (3 ov)
XNTU3507  Miestutkimus, 3-4 op (2-3 ov)
XNTU3510  Feministinen taide ja teknologia, 4 op (3 ov)
XNTU3511  Naisnäkökulmia oikeuteen, 4 op (3 ov)
XNTU3512  Sukupuoli sosiaalityössä, 4 op (3 ov)
XNTU3513  Sukupuolen filosofiaa, 4 op (3 ov)
XNTU3514  Feministinen politiikan tutkimus, 4 op (3 ov)
XNTU3516  Naisen kaarta, tytöstä tädiksi, 4 op (3 ov)
XNTU3517  Kulttuurihistoria, 3-4 op (2-3 ov)
XNTU3518  Muut naistutkimuksen opinnot, 1-4 op (1-2 ov)

XNTU4000 SYVENTÄVÄT OPINNOT (laudatur), 42 op
XNTU4001  Feministisen teorian syventäminen, 12 op      
XNTU4002  Tasa-arvotyö, 12 op        
XNTU4003  Tieteellinen lukeminen ja kirjoittaminen, 6 op      
XNTU4004  Tutkielmaan liittyvät metodologiset opinnot, 12 op


XNTU1500 PERUSOPINNOT (approbatur), 25 op

Kaikille yhteiset opinnot, 21 op         

XNTU1501 Johdanto naistutkimukseen, 6 op
(Introduction to women’s studies)

Johdantokurssi koostuu luennoista ja opintopiiristä.

a) Luennoilla perehdytään naistutkimuksen ja feministisen ajattelun vaiheisiin sekä tieteen sukupuolisuuteen, pohditaan ajankohtaisia sukupuolisuuteen liittyviä kysymyksiä ja analysoidaan sukupuolen käsitettä.
Suoritustapa: Luennot (16 h) ja luentopäiväkirja, jossa hyödynnetään myös Avainsanat-teoksen artikkeleita ja opintopiirien keskusteluja.

b) Opintopiireissä (12h) avataan yhdessä Avainsanat-teoksen artikkeleita ajankohtaisten lehtijuttujen, dokumenttielokuvien yms. kautta.
Suoritustapa: Opiskelijat alustavat kirjan artikkeleista käytäviä keskusteluja.
Kirjallisuus: Avainsanat: 10 askelta feministiseen tutkimukseen. Koivunen, Anu & Liljeström, Marianne (toim.), 1996
  
Vastuuhenkilöt Naistutkimuksen professori ja assistentti

XNTU1502 Sukupuolisten merkitysten tulkinta, 4 op
(Interpretation of gendered meanings)

Kurssi jatkaa ja avaa johdantokurssilla aloitettua sukupuolisten merkitysten rakentumisen pohdintaa. Tavoitteena on antaa työvälineitä naistutkimuksen opiskelulle ja sukupuolisten merkitysten tunnistamiselle jokapäiväisessä elämässä. Kurssin aikana perehdytään kielentutkimukseen ja visuaalisen kulttuurin tulkinnan perusteisiin.

Suoritustapa: Kurssi suoritetaan laatimalla opintopäiväkirja tai portfolio, johon opiskelija valitsee esimerkkejä visuaalisista tai kirjallisista kulttuurituotteista (lehdet, tv, elokuvat, kirjallisuus, oppikirjat jne.) ja tulkitsee niiden sukupuolisia merkityksiä luentojen (15 h) ja oheiskirjallisuuden avulla. Tulkinnan kohteena voivat olla esimerkiksi mainokset, lehti- ja kirjalliset tekstit, elokuvat, verkkosivut, tv-ohjelma. 

Oheiskirjallisuus:
Cameron, Deborah: Sukupuoli ja kieli. Feminismi ja kielentutkimus, 1996
Jokapäiväinen pornomme. Nikunen, Kaarina, Paasonen, Susanna & Saarenmaa, Laura (toim.) 2005.
Laiho, Marianne & Ruoho, Iiris: Naisen naamio, miehen maski, 1996
Median merkitsemät. Laiho, Marianne & Ruoho, Iiris (toim.) 2006.
Mulvey, Laura: Visuaalinen mielihyvä ja kerronnallinen elokuva. Synteesi 1-2, 1985
Tainio, Liisa: Puhuvan naisen paikka: sukupuoli kulttuurisena kategoriana kielenkäytössä, 2001
Tiedotustutkimus-lehti 2/2002
Yhdestä puusta. Maskuliinisuuksien rakentuminen populaarikulttuureissa. Jokinen, Arto (toim.), 2003

Vastuuhenkilö  Naistutkimuksen professori
         
XNTU1503 Tasa-arvo työelämässä ja koulutuksessa, 5 op
(Equality in labour market and education)
 
Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyviin käsitteisiin sekä tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia koskeviin ajankohtaisiin keskusteluihin. Opintojakso antaa valmiuksia analysoida työelämän sukupuolittuneita rakenteita ja osallistua tasa-arvoisen työyhteisön kehittämiseen.

Suoritustapa: Opintojakson voi suorittaa joko tenttimällä kaksi teosta/artikkelikokonaisuutta seuraavasta kirjallisuudesta, kirjoittamalla esseitä tai osallistumalla mahdollisesti järjestettävään lähiopetukseen.

Kirjallisuus:
Tasa-arvopolitiikan haasteet. Toim. Anne Maria Holli ym., 2002
Acker, Joan: Samanarvoinen työ: tutkimus työelämän sukupuolistuneista rakenteista, 1990           
Kinnunen, Merja: Luokiteltu sukupuoli, 2001
Työelämän sukupuolistavat käytännöt. Toim. Merja Kinnunen & Päivi Korvajärvi, 1996
Naumanen, Päivi: Koulutuksella kilpailukykyä. Koulutuksen yhteys miesten ja naisten työllisyyteen ja työn sisältöön, 2002
Herrlin, Monica. Naisten ihmisoikeuksien käsikirja, 1998
Nousiainen, Kevät & Pylkkänen, Anu: Sukupuoli ja oikeuden yhdenvertaisuus, 2000
Tasa-arvoiset demokratiat? Sukupuoli ja politiikka Pohjoismaissa. Toim. Christina Bergqvist, 2001

Friidu. Tyttöjen ja naisten ihmisoikeudet. Toim. Rosa Meriläinen, 2004 ja teoksesta Avainsanat: 10 askelta feministiseen tutkimukseen. Toim. Anu Koivunen & Marianne Liljeström, 1996 seuraavat artikkelit: Sorto ja Sukupuolijärjestelmä, s. 35-76, 111-138. HUOM! Friidu-kirjan voi lainata naistutkimusyksikön kirjastosta. Se on myös verkossa ks. http://www.ihmisoikeudet.net/Pdffiles/Friidu.pdf
 
Vastuuhenkilö  Naistutkimuksen assistentti
Tenttipäivät      KTK:n yleiset tenttipäivät

XNTU1505 Ruumiillisuus ja seksuaalisuudet, 5 op
(Bodies and sexualities )

Kurssin tarkoituksena on johdattaa opiskelijat pohtimaan ruumiillisuuden kulttuurisia ja yksilöllisiä merkityksiä sekä avata näkökulmia lesbotutkimuksen ja maskuliinisuuden tutkimisen perusteisiin.

Suoritustapa: Opintojakson voi suorittaa joko tenttimällä yksi kirja/artikkelikokonaisuus kustakin ryhmästä, kirjoittamalla esseitä tai suorittamalla mahdollisesti järjestettävät luennot, seminaarit tai lukupiirit.

1.            
Nuori ruumis. Puuronen, Anne & Välimaa, Raili (toim.), 2001
Näre, Sari: Styylaten ja pettäen: Luottamuksen ongelma ja postindividualismi nuorten kulttuurissa, 2005.
Ruumiin siteet: kirjoituksia eroista, järjestyksistä ja sukupuolesta. Jokinen, Eeva (toim.), 1997
Ruumis töihin!: käsite ja käytäntö. Toim. Eeva Jokinen, Marja Kaskisaari ja Marita Husso, 2004
Väätäinen, Hanna: Rumbasta rampaan: vammaisen naistanssijan ruumiillisuus pyörätuolikilpatanssissa, 2003

2.                      
Kaskisaari, Marja: Lesbokirja: Vieras, minä ja moderni, 1995
Charpentier, Sari: Sukupuoliusko, 2001.

3.                           
Mies ja muutos: kriittisen miestutkimuksen teemoja. Jokinen, Arto (toim.), 1999
Tallberg, Teemu: Miesten koulu? Mieskuva varusmieskoulutuksessa käytettävissä opetuselokuvissa, 2003
Tiihonen, Arto: Ruumiista miestä, tarinasta tulkintaa: oikeita miehiä – ja urheilijoita?, 2002

Vastuuhenkilö  Naistutkimuksen professori
Tenttipäivät      KTK:n yleiset tenttipäivät
   
Valinnaiset opinnot, 4 op

Valinnainen kurssi mahdollistaa opiskelijan oman mielenkiinnon mukaisen perehtymisen jonkin tieteenalan sukupuolitutkimukseen.  
Suoritustapa: Kirjallisuuteen perustuvat opintojaksot voi suorittaa joko tenttimällä vaadittu kirjallisuus tai kirjoittamalla esseitä. Esseiden kirjoittamisesta on sovittava tentaattorin kanssa etukäteen.

XNTU1504 Etninen, kulttuurinen ja alueellinen sukupuoliero, 4 op
(Ethnic, cultural and regional difference of gender)

Kurssin tavoitteena on auttaa opiskelijoita tunnistamaan, miten sukupuoli leikkaa kansallisia, kulttuurisia ja alueellisia eroja erityisesti pohjoisen kulttuurin näkökulmasta.

Suoritustapa: Opintojakson voi suorittaa joko tenttimällä vaadittu kirjallisuus, kirjoittamalla esseitä tai suorittamalla mahdollisesti järjestettävät luennot.

Kirjallisuus:          
Tuulia. Feministisiä näkökulmia lappilaiseen sukupuolikulttuuriin. Naskali, Päivi ym. (toim.), 2003
ja seuraavista valitaan yksi teos:

Keskitalo-Foley, Seija: Kohti kuulumisen maisemia. Toimijuuden tilat ja paikat lappilaisen maaseudun naisten elämäkerroissa, 2004
Airaksinen, Jaana & Ripatti, Tuula: Rotunaisia ja feminismejä, 1999.
Tiilikainen, Marja: Arjen islam. Somalinaisten elämää Suomessa, 2003.

Kuokkanen, Rauna: Saamelaisnaiset, feministinen analyysi ja saamelaisyhteiskunnan dekolonisaatio. Teoksessa Tasa-arvon haasteita globaalin ja lokaalin rajapinnoilla Kaarina Kailo ym. (toim.), 2004 ja Nissilä, Hanne-Leena: Trinh T. Minh-ha ja etnisen naisen naiskirjoitus. Teoksessa Tasa-arvon haasteita globaalin ja lokaalin rajapinnoilla Kaarina Kailo ym. (toim.), 2004 ja
Rojola, Lea: Ero. Teoksessa Avainsanat: 10 askelta feministiseen tutkimukseen. Koivunen, Anu & Liljeström, Marianne 1996, 159–178
Tai luennoitsijoiden suosittelema kirjallisuus.

Vastuuhenkilö  Naistutkimuksen professori
Tenttipäivät      KTK:n yleiset tenttipäivät

XNTU1506 Sukupuolen historiallinen rakentuminen, 4 op
(Historical construction of gender)

Suoritetaan kaksi teosta/artikkelikokonaisuutta seuraavasta kirjallisuudesta:

Juvonen, Tuula: Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia, 2002
Koivunen, Anu: Isänmaan moninaiset äidinkasvot, 1995
Koivunen, Hannele: Madonna ja huora, 1995
Kortelainen, Anna: Levoton nainen. Hysterian kulttuurihistoriaa, 2003
Männistö, Tiina: "Haluathan tulla todelliseksi naiseksi? Naisruumiin tuottaminen Suomessa ilmestyneissä nuoren naisen oppaissa 1890–1972", 2003
 
Kinnunen, Tiina 2001: Ennakkositoumuksista ymmärtämiseen – naishistorian ulottuvuudet. Teoksessa Historioitsijan arki ja tutkimuksen prosessi. Autio, Sari ym. (toim.), s. 49-68 ja 
Ollila, Anne 2001: Naishistoria ja sukupuolijärjestelmä. Teoksessa Immonen, Kari & Leskelä-Kärki, Maarit (toim.): Kulttuurihistoria. Johdatus tutkimukseen, s. 75-90 ja
Rosenhaft, Eve 1997/2001: Naishistoria, mieshistoria, sukupuolten historia ja niiden merkitys historiakäsityksillemme. Julkaisussa Naistutkimus 2/1997, s. 16-26
ja
Östman, Ann-Catrin 2000: Joan Scott ja feministinen historiankirjoitus. Teoksessa Feministejä – aikamme ajattelijoita. Anttonen, Anneli ym. (toim.), s. 275-294.
Tämän kohdan artikkelit voi lainata naistutkimuksen kirjastosta.

Vastuuhenkilö Mervi Autti
Tenttipäivät     KTK:n yleiset tenttipäivät

XNTU1507 Koulutuksen sukupuolistavat käytännöt, 3 op
(Gendered practises of education)

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille käsitteellisiä välineitä kasvatus- ja koulutuskulttuurin sukupuolittuneisuuden analyysiin ja tulkintaan. Kurssilla opiskelijat perehtyvät ajankohtaiseen sukupuolen käsitettä koskevaan keskusteluun. Kasvatuksen ja koulutuksen sukupuolittuneita käytäntöjä analysoidaan kolmella tasolla. Rakenteellisessa analyysissa opiskelijat oppivat tunnistamaan yhteiskunnan ja koulutuksen historiallista rakentumista ja ymmärtämään koulutuksen osana yhteiskunnallista sukupuolijärjestelmää. Toiminnallisella tasolla opiskelijat perehtyvät koulun käytäntöjä jäsentäviin tila-, aika- ja paikkajärjestyksiin ja pohtivat oppituntien käytännöissä uusintuvaa sukupuolijakoa. Lisäksi pohditaan opettajan toimintaa ja opettajuuden sukupuolta. Diskursiivisella tasolla opiskelijat perehtyvät koulutusta ja kasvatusta koskevien tekstuaalisten merkitysjärjestelmien sukupuolittuneisuuteen.

Opetusmuodot: Luentoja 12 h. 
Suoritustapa: Suorituksena on oppimispäiväkirja sekä essee, jossa opiskelija perehtyy syvällisesti joko yhteen väitöskirjaan tai kahteen pienempään tutkimukseen tulkintatekstien ja luentojen avulla. Suorituksessa tulee tulla näkyviin, miten tutkimus ilmentää kasvatuksen/koulutuksen osallisuutta sukupuolen tuottamiseen ja minkälaisten menetelmien avulla asiaa on tutkittu. 

Tehtävän luonteen vuoksi kaikki opiskelijat eivät lue samoja teoksia. Kirjallisuusluettelo on luettavissa kasvatustieteiden tiedekunnan ja naistutkimuksen www-sivuilla.

Vastuuhenkilö Naistutkimuksen professori

XNTU1508: Sukupuoli taiteen kuvastoissa, 4 op
(Gender in art culture)

Suoritetaan kaksi teosta seuraavasta kirjallisuudesta:

Kauneuden sukupuoli. Näkökulmia feministiseen estetiikkaan. Von Bonsdorff, Pauline & Seppä, Anita (toim.), 2002
Nainen, taide, historia: taidehistorian esitutkimus 1985–1986. Konttinen, Riitta (toim.), 1987
Totuus enemmän kuin kauneus: naistaiteilija, realismi ja naturalismi 1880-luvulla. Konttinen, Riitta (toim.), 1991
Saarikangas, Kirsi: Asunnon muodonmuutoksia: puhtauden estetiikka ja sukupuoli modernissa arkkitehtuurissa, 2002.

Vastuuhenkilö Tuija Hautala-Hirvioja
Tenttipäivät     TTK:n sovitut tenttipäivät

XNTU1509 Sukupuoli populaarikulttuurin kuvastoissa, 4 op
(Gender in popular culture)

Suoritetaan kaksi teosta seuraavasta kirjallisuudesta:

Dyer, Richard: Älä katso! Seksuaalisuus ja rotu viihteen kuvastossa. Lahti, Martti (toim.), 2002
Jokapäiväinen pornomme. Nikunen, Kaarina, Paasonen, Susanna & Saarenmaa, Laura (toim.) 2005.
Näkyvä(i)seksi. Tutkimuksia kuvien sukupuolikulttuurista. Vänskä,  Annamari (toim.), 2002
Rossi, Leena-Maija: Heterotehdas: televisiomainonta sukupuolituotantona, 2003
Rossi, Leena-Maija: Kuvista toisin sanoin: feministikatsojan näkökulmia,  2001
Silverman, Kaja: The Threshold of the visible world, 1996
Yhdestä puusta. Maskuliinisuuksien rakentuminen   populaarikulttuureissa. Jokinen, Arto (toim.), 2003

Vastuuhenkilö Minna Rainio
Tenttipäivät     TTK:n sovitut tenttipäivät

XNTU1510 Sukupuolijärjestelmä oikeudessa, 4 op
(Gender and law)

Suoritetaan ilmoitettu kirjallisuus.
         
Nousiainen, Kevät & Pylkkänen, Anu: Sukupuoli ja oikeuden yhdenvertaisuus, 2000    
Regulating Womanhood. Historical Essays on Marriage, Motherhood and Sexuality, Smart, Carol (ed.), 1992
tai vastaava erikseen sovittava teos

Vastuuhenkilö Mirva Lohiniva-Kerkelä
Tenttipäivät     OTK:n naisoikeuden yleiset tenttipäivät

XNTU1511 Sukupuolistunut väkivalta, 4 op 
(Gendered violence)

Suoritetaan kaksi teosta seuraavasta kirjallisuudesta:

Husso, Marita: Parisuhdeväkivalta. Lyötyjen aika ja tila, 2003 
Jokinen, Arto: Panssaroitu maskuliinisuus: mies, väkivalta ja kulttuuri, 2000  
Keskinen, Suvi: Väkivaltainen avioliitto naisten omaelämäkerroissa, 1994
Kvick, Inkeri: Pelon virrassa. Tutkielma naisten kokemasta väkivallan pelosta, 2001
Leimattuna, kontrolloituna, normitettuna: seksualisoitunut ja sukupuolistunut väkivalta kasvatuksessa ja koulutuksessa. Sunnari, Vappu (toim.), 2003.
Nykyri, Tuija: Naisen viha, 1998. 
Pahan tyttäret: Sukupuolitettu pelko, viha ja valta. Heinämaa, Sara & Näre, Sari (toim.), 1994
 
Vastuuhenkilö  Anne Kontsas
Tenttipäivät      KTK:n yleiset tenttipäivät        

XNTU1512 Sukupuolistuneet yhteiskunnalliset käytännöt, 4 op
(Gendered social practices)
   
Suoritetaan yksi kirja jokaisesta kohdasta:
 
1.
Anttonen, Anneli: Feminismi ja sosiaalipolitiikka, 1997

2.   
Eräsaari, Leena: Julkinen tila ja valtion yhtiöittäminen, 2002
Eräsaari, Leena: Kohtaamisia byrokraattisilla näyttämöillä, 1995
Työelämän sukupuolistavat käytännöt. Kinnunen, Merja & Korvajärvi, Päivi, 1996

3.   
Kinnunen, Merja: Luokiteltu sukupuoli, 2001
Nätkin, Ritva: Kamppailu suomalaisesta äitiydestä, 1997
Vuori, Jaana: Äidit, isät ja ammattilaiset, 2001

Vastuuhenkilö  Tarja Orjasniemi    
Tenttipäivät      YTK:n sovitut tenttipäivät 

XNTU1513 Aikuiskasvatus – oppimisen biografioita, 4 op
(Adult education – biographies of learning)

Valitaan kohdassa 1. suoritettavaksi ilmoitetuista artikkeleista neljä (4) tai Katri Komulaisen teos sekä kohdassa 2. valitaan vaihtoehtoisista teoksista yksi.

1.  Artikkelit:
Heikkinen, Anja & Huttunen, Ulla: Onko osaamisella sukupuoli?, Aikuiskasvatus 2001/4
Naskali, Päivi: Sukupuolitettu subjekti pedagogisella näyttämöllä – näkökulmia feministiseen pedagogiikkaan, Aikuiskasvatus 2001/4
Saarinen, Jaana: Riitasointuja – valta ja auktoriteetti feministisessä pedagogiikassa, Aikuiskasvatus 2001/4
Vuorikoski, Marjo: Opettajat ja opiskelijat vallan verkoissa – Valta ja sukupuoli opettajaksi opiskelevien koulumuistoissa, Aikuiskasvatus 2001/4
Keskitalo-Foley, Seija:   Koulutuksen lupaus, vapaus ja ikuinen toivo –sukupuoli, koulutus ja asiantuntijuus aikuisopiskelijanaisen elämäkerrassa. Aikuiskasvatus 2006/1
Vuorikoski, Marjo & Rekola, Hilkka: Feministinen pedagogiikka rajojen ylittäjänä. Kasvatus 2006/1
Komulainen, Katri: Kotihiiriä ja ihmisiä: retorinen minä naisten koulutusta koskevissa elämänkertomuksissa, 1998

2.                   
Barr, Jean: Liberating Knowledge: Feminism and Adult Education, 1999
Freeman, Phyllis & Schmidt, Jan: Wise women. Reflections of teachers at Mid-life, 2000
Hayes, Elisabeth: Women as Learners: the Significance of Gender in Adult Learning, 2000

Vastuuhenkilö Seija Keskitalo-Foley
Tenttipäivät     KTK:n yleiset tenttipäivät

XNTU1514 Muut naistutkimuksen opinnot, 1- 4 op
(Other women’s studies)

Opiskelija voi saada tähän kohtaan korvaavuuden vierailuluennoista, luentotaskuun kerätyistä suorituksista ja HILMAN verkkokursseista, joilla ei ole suoraa sisällöllistä vastaavuutta muissa appron opinnoissa. Korvaavuus sovitaan professorin kanssa.

XNTU3500 AINEOPINNOT (cum laude approbatur), 35 op

Kaikille yhteiset opinnot, 19 op

XNTU3501  Naistutkimuksen klassikot, 4 op
(Classics of Women’s Studies)
 
Naistutkimuksen erilaisten suuntausten ja näkökulmien ymmärtämiseksi perehdytään tutkimusajattelua eteenpäin vieneisiin tai tutkimukseen ja yhteiskuntaan merkittävän jäljen jättäneisiin ajattelijoihin. 

Suoritustapa: Opiskelija laatii esseen jostakin klassikosta tukeutuen ensisijaisesti klassikon oman teoksen/teosten analyysiin sekä käyttäen hyväkseen tulkintateoksia. Opiskelija voi valita klassikon luettelosta tai sen ulkopuolelta, jolloin valinta tulee varmistaa tentaattorin kanssa. Klassikon voi valita myös Kristiina-instituurin klassikkogalleriasta (www.helsinki.fi/kristiina-instituutti/klassikkogalleria/) mutta tällöinkin on perehdyttävä myös klassikon omaan tuotantoon.

de Beauvoir,Simone: Toinen sukupuoli, 1980 (Ks. klassikkogalleria)
Chodorow, Nancy: Reproduction of Mothering, Psychoanalysis and the Sociology of Gender, 1978
Engels, Friedrich: Perheen, yksityisomaisuuden ja valtion alkuperä, 1884
Kollontai, Aleksandra: Naisen asema taloudellisessa yhteiskuntakehityksessä, 1922/1973 (Ks. klassikkogalleria)
Mead, Margaret:   Mies ja nainen: miehen ja naisen roolit muuttuvassa maailmassa, 1957
Mill, John Stuart: Naisen asema, 1851/1981(Ks. klassikkogalleria)
Rich,Adrienne: Of Woman Born, motherhood as experience and institution, 1976
Wittig, Monique: The Straight Mind and other essays, 1992.
Woolf, Virginia: Oma huone, 1929/1980 (Ks. klassikkogalleria)

Suositellaan HILMAN kautta tarjottavaa kurssia.

Vastuuhenkilö  Naistutkimuksen professori

XNTU3502  Nykyteoreetikot, 5 op
(Modern theorists) 

Kurssin tavoitteena on auttaa opiskelijaa muodostamaan jäsentynyt kuva feministisen ajankohtaisen ajattelijan teoreettisista näkemyksistä. Suositeltavaa on valita teoreetikko, jonka näkemyksiin opiskelijan on hyvä tutustua joko naistutkimuksen proseminaarissa tai pääaineopinnoissaan, ja joka tukee esimerkiksi pro gradu -tutkielman tekemistä.
  
Suoritustapa: Seminaari, jossa perehdytään teokseen Feministejä: aikamme ajattelijoita. Kukin opiskelija valitsee haluamansa ajattelijan joko em. teoksesta tai muusta kirjallisuudesta ja esittelee hänet ryhmän jäsenille laatimansa esseen avulla.

Kirjallisuus: Feministejä: aikamme ajattelijoita. Anttonen, Anneli ym. (toim.), 2000

Vastuuhenkilö Naistutkimuksen professori

Feministinen tieto ja tutkiminen

Opintojakson tavoitteena on perehtyä naistutkimuksen metodologian kehitysvaiheisiin, johdattaa opiskelijat tutkimuksen ja tieteen sukupuolisuuden tunnistamiseen, antaa välineitä naisnäkökulmaisen tutkimuksen tekemiseen sekä harjoitella sukupuolisensitiivistä kirjoittamista. Kurssi jakaantuu kahteen opintojaksoon:

a)  Feministinen tieto ja tutkiminen, 4 op
b)  Proseminaari, 6 op

XNTU3503 Feministinen tieto ja tutkiminen, 4 op                 
(Feminist knowledge and research)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee naistutkimuksen metodologian kehitysvaiheita feministisestä empirismistä postmoderniin ajatteluun, ymmärtää tutkivan ja tutkittavan subjektiuden merkitys tutkimuksessa ja harjaantuu sukupuolisensitiivisen tekstin lukemiseen.

Suoritustapa: Kurssi suoritetaan esseenä, jossa kuvataan feministisen tietämisen ja tutkimisen lähtökohtia ja periaatteita, tarkastellaan kirjoittamisen ja lukemisen sukupuolisensitiivisyyttä (kohta 1) sekä perehdytään yhteen feministisellä metodologialla toteutettuun tutkimukseen (kohta 2). Tutkimuksessa analysoidaan tutkijan edustamaa tiedonkäsitystä, hänen valitsemaansa metodologiaa ja tutkimusmenetelmää, sen soveltamista ja siihen liittyviä erityiskysymyksiä tutkimuksen toteuttamisessa.  

1. 
Feministinen tietäminen. Keskustelua metodologiasta. Liljeström, Marianne (toim.), 2004 ja
Vuori, Jaana: Sukupuolen kirjoittaminen ja Tainio, Liisa: Tieteellisen tekstin sukupuolet. Teoksessa Tieteellinen kirjoittaminen. Kinnunen, Merja & Löytty, Olli (toim.), 2002,s. 95-108 ja s. 51-64

2.
Granfelt, Riitta: Kertomuksia naisten kodittomuudesta, 1998
Lempiäinen, Kirsti: Sosiologian sukupuoli: tutkimus Helsingin ja Tampereen yliopistojen sosiologian kurssikirjoista 1946–2000, 2003
Ronkainen, Suvi: Ajan ja paikan merkitsemät. Subjektiviteetti, tieto ja toimijuus, 1999
Kaskisaari, Marja: Kyseenalaiset subjektit. Tutkimuksia omaelämäkerroista, heterojärjestyksestä ja performatiivisuudesta (yhteenvetoartikkeli), 2000
Keskitalo-Foley, Seija: Kohti kuulumisen maisemia. Toimijuuden tilat ja paikat lappilaisen maaseudun naisten elämäkerroissa, 2004
Ojuri, Auli: Väkivalta naisten elämän varjona. Tutkimus parisuhdeväkivaltaa kokeneiden naisten elämänkulusta ja selviytymisestä, 2004
Pirinen, Riitta: Urheileva nainen lehtiteksteissä, 2006
Saarinen, Jaana: Naistutkijat tiedemaailmassa. Kertomuksia tutkimusprosesseista, 2003
Tolonen, Tarja: Nuorten kulttuurit koulussa. Ääni, tila ja sukupuolten arkiset järjestykset, 2001
Veijola, Soile: Liikkuvat subjektit, paikallinen tieto. Tutkimuksia urheilusta, turismista ja sosiologiasta. Väitöskirjan yhteenveto, 1998.
Vilkko, Anni: Omaelämäkerta kohtaamispaikkana: naisen elämän kerronta ja luenta, 1997
Tai jokin muut tentaattorin kanssa sovittava tutkimus

Suositellaan HILMAN kurssitarjontaa.
Kurssi suositellaan suoritettavaksi ennen proseminaaria.

Vastuuhenkilö  Naistutkimuksen professori

XNTU3504 Proseminaari, 6 op               
(Seminar)

Seminaari (20 h) tarjoaa mahdollisuuden omakohtaisen tietämis- ja tutkimusprosessin harjoittelemiseen. Opiskelijat laativat pienimuotoisen tutkielman valitsemastaan teemasta käyttäen hyväkseen naistutkimuksen tuottamaa tietoa. Tutkielma voi rakentua kokonaan kirjallisuuden tulkintaan ja analyysiin tai siihen voi liittyä empiirinen osuus.

Vastuuhenkilö Naistutkimuksen assistentti

Valinnaiset opinnot, 16 op                                          

Valinnaiset kurssit mahdollistavat opiskelijan oman mielenkiinnon mukaisen perehtymisen jonkin tieteenalan sukupuolitutkimukseen tai erityiseen teemaan.

Suoritustapa: Kirjallisuuteen perustuvat opintojaksot voi suorittaa joko tenttimällä vaadittu kirjallisuus tai kirjoittamalla esseitä. Esseiden kirjoittamisesta on sovittava tentaattorin kanssa etukäteen.

XNTU3505 Äitiyspakkaus, 4 op                
(Maternity pack)

Opintojaksossa perehdytään äitiyden tematiikkaan esseesuorituksena tai suorittamalla mahdollisesti järjestettävä kirjallisuusseminaari tai luennot. Kirjallisuusseminaarissa opiskelija tutustuu yhteen kaunokirjalliseen teokseen äitiydestä, äideistä, äitimisestä tai äidittömyydestä, esittelee teoksen ryhmälle ja laatii seminaarista oppimispäiväkirjan oheista esseekirjallisuutta hyödyntäen.

Essee kirjoitetaan valitsemalla seuraavasta kirjallisuudesta kolme teosta/artikkelikokonaisuutta, joita ei ole suoritettu aikaisemmin:

1.  
Everingham, Christine: Motherhood and modernity: an investigation into the rational dimension of mothering, 1994
Jokinen, Eeva: Väsynyt äiti. Äitiyden omaelämäkerrallisia esityksiä, 1996
Kirsteva, Julia: Puhuva subjekti, 1993, Stabat mater s. 137-162 ja
Itkua ikä kaikki? Kirjoituksia naisesta, vallasta ja väkivallasta. Apo, Satu ym. (toim.), 2002, Luku IV: Äidin valta, s. 251-312.
Naskali, Päivi: Tyttö, äiti, kasvatus, 1998

2.             
de Beauvoir, Simone: Toinen sukupuoli, 1980
Chodorow, Nancy: Reproduction of mothering: psychoanalysis and sociology of gender, 1979 tai sama teos
Chodorow, Nancy: Femininum – maskulinum: modersfunktion och kön-sociologi, 1989
Rich, Adrienne: Of woman born: motherhood as experience and institution, 1976

3.             
Gordon, Tuula: Single Women: On the Margins?, 1994
Gordon, Tuula: Feminist mothers, 1990
Kuosmanen, Paula: Äitien ja lesbojen arkipäivän tilanteita. Naistutkimus-raportteja 1/2000
Marjeta, Maarit: Äidit ja tyttäret kahdessa kulttuurissa. Somalialaisnaiset, perhe ja muutos, 2001
May, Vanessa: Lone Motherhood in the Finnish Women’s Life 
Stories. Creating Meaning in a Narrative Context, 2001

4.   
Chase, Susan, E. & Rogers, Mary F.: Mothers and children: feminist analyses and personal narratives, 2001
Nätkin, Ritva: Kamppailu suomalaisesta äitiydestä, 1997 
Vuori, Jaana: Äidit, isät ja ammattilaiset. Sukupuoli, toisto ja muunnelmat asiantuntijoiden kirjoituksissa, 2001
Wallbank, Julie: Challenging motherhood(s), 2001

Kirjallisuusseminaarissa käsitellään seuraavia teoksia, myös omat valinnat ovat mahdollisia:

Ahola, Suvi: Iljan äidiksi, 1999
Banerjee-Louhija, Nina: Valon kantaja, 1999
Hietamies, Eve: Puolinainen, 2002
Härkönen, Anna-Leena: Heikosti positiivinen, 2001
Kauranen, Anja: Ihon aika, 1993
Kiiskinen, Cia: Äitiyspakkaus, 2001
Leskinen, Juice: Äeti: luonnos muistelmiksi: runoja, 1994
Mäkelä, Hannu: Äiti: muistelma, 1999
Utriainen, Terhi: Välimatkoja, 1999

Vastuuhenkilö Mervi Kutuniva

XNTU3506 Lesbo- ja queer-tutkimus, 4 op               
(Lesbo- and queer studies)

Valitaan kaksi teosta kohdasta 1 ja yksi teos kohdasta 2:

1.                   
Hetero-olettamuksesta moninaisuuteen: lesbot, homot, bi- ja transihmiset sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaina. Lehtonen, Jukka ym. (toim.), 1997
Juvonen, Tuula: Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia, 2002
Lehtonen, Jukka: Seksuaalisuus ja sukupuoli koulussa. Näkökulmana hetero-normatiivisuus ja ei-heteroseksuaalisten nuorten kertomukset, 2003
Lehtonen, Jukka: Seksuaalivähemmistöt koulussa, 1996
Stålström, Olli: Homoseksuaalisuuden sairausleiman loppu, 1997

2.                   
Jagose, Annamarie: Queer Theory. An introduction, 1997
Lesbian and Gay Studies: A critical introduction. Medhurst, Andy & Munt, Sally (eds.), 1997
Strömsholm, Gustaf: De homosexuella som kyrklig spelbricka: en analys av aktörerna, aktionerna och debatten i Finland 1993, 1997
Wilton, Tamsin: Lesbian Studies, 1995

Vastuuhenkilö Hanna Peltomaa
Tenttipäivät     KTK:n yleiset tenttipäivät

XNTU3507 Miestutkimus, 3-4 op                
(Men’s studies)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee miestutkimuksen metodologian, johdattaa opiskelijat tutkimuksen ja tieteen sukupuolisuuden tunnistamiseen sekä antaa välineitä miesnäkökulmaisen tutkimuksen tekemiseen.

Kurssi rakentuu johdantoluennoista (6h), joissa perehdytään mm. miestutkimuksen historiaan, eri suuntauksiin sekä tarkemmin kotimaiseen miestutkimukseen. Johdantoluentojen lisäksi opiskelijat tekevät lyhyen esitelmän annetusta miestutkimukseen liittyvästä aiheesta. Esitelmän voi myös tehdä parityönä, ja ne käsitellään pienryhmissä. Aikataulut sovitaan johdantoluentojen aikana. Jos kurssille ei tule tarpeeksi ilmoittautuneita, se voidaan suorittaa tenttimällä tai tekemällä esseitä annetuista teoksista. Esseiden kirjoittamisesta on sovittava tentaattorin kanssa etukäteen.

Valitaan yksi teos jokaisesta kohdasta:

1.                    
Jokiranta, Harri: Se on miehen elämää, 2003
Räsänen, Mikko: Regressiivinen maskuliinisuus, 1993
Nyqvist, Leo: Väkivaltainen parisuhde, asiakkuus ja muutos, 2001

2.         
Men, masculinities and social theory. Hearn, Jeff & Morgan, David (eds.), 1990
Morgan, David: Discovering men, 1992
Petersen, Alan: Unmasking the Masculine, 1998

3.                    
Badinter, Elisabeth: Mikä on mies? 1993
Lehtonen, Mikko: Pikku jättiläisiä, 1995
McCloughry, Roy: Millainen mies? 1993

Vastuuhenkilö Jukka Sankala
Tenttipäivä      YTK:n sovitut tenttipäivät

 
XNTU3510  Feministinen taide ja teknologia, 4 op                
(Feminist art and technology)

Opintojakson voi suorittaa joko tenttimällä vaadittu kirjallisuus/ elektroninen aineisto, kirjoittamalla esseitä tai suorittamalla mahdollisesti järjestettävä työpaja. Työpajan tavoitteena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään feministisen taiteen historiaa ja suhdetta teknologiaan. Tavoitteena on myös analysoitavien teosten avulla pohtia feministisen teorian merkitystä (media)-taiteen tekemisessä ja sen tulkinnassa. Työpaja järjestetään käytettävissä olevien resurssien mukaan.

Suoritetaan kaksi teosta seuraavasta kirjallisuudesta ja muusta aineistosta:

Balsamo, Anne: Technologies of the Gendered Body: Reading Cyborg Women, 1997
Between monsters, goddesses and cyborgs – Feminist confrontations with science, medicine and cyberspace. Lykke,  Nina & Braidotti, Rosi (eds.), 1996.
The Gendered Cyborg: A Reader. Kirkup, Gill et al. (ed.), 2000   
Interfaces. Women / Autobiography / Image / Performance. Smith, Sidonie & Watson, Julia (eds.), 2002. HUOM! Tämä teos korvaa kaksi kirjaa.
Moser, Mary Anne: Immersed in Technology: Art and Visual Environments, 1996

Vastuuhenkilö Riikka Matala
Tenttipäivät     TTK:n sovitut tenttipäivät

XNTU3511 Naisnäkökulmia oikeuteen, 4 op               
(Feminist view to law)

Suoritetaan yksi teos kummastakin kohdasta:

1.                     
Responsible Selves. Women in the Nordic Legal Culture, Nousiainen, Kevät et al. (eds.), 2001 tai
13 kvinnoperspektiv på rätten. Nordborg, Gudrun (red.), 1995

2.   
Smart, Carol: Feminism and The Power of Law, 1989
Women´s Rights, Human Rights. Peters, Julie & Wolper, Andrea (eds.), 1995
Pohjonen, Soile: Parisuhde yksityisoikeudellisessa ajattelussa, 1998
Nieminen, Liisa: Eurooppalainen sosiaalioikeus, 1998
Lundström, Karin: Jämlikhet mellan kvinnor och men i EG-rätten. En feministisk analys, 1999
Kurki-Suonio, Kirsti: Äidin hoivasta yhteishuoltoon, 1999
tai muu erikseen sovittava teos.

Vastuuhenkilö Mirva Lohiniva-Kerkelä
Tenttipäivät     OTK:n naisoikeuden yleiset tenttipäivät

XNTU3512 Sukupuoli sosiaalityössä, 4 op               
(Social work and gender)
  
Suoritetaan yksi teos jokaisesta kohdasta:

1.    
Dominelli, Lena: Sociology for Social Work, 1997
Men and Social Work: theories and practices. Alastair, Christie (ed.), 2000
Practice and research in Social Work: postmodern feminist perspectives. Fawcett, Barbara (ed.), 2000
Gruber, Christine & Stefanov, Helga: Gender in Social Work: promoting equality. 2002

2.
Sukupuoli ja sosiaalityö. Granfelt, Riitta ym. (toim.), 2004

3.          
Granfelt, Riitta: Kertomuksia naisten kodittomuudesta, 1998
Hyttinen, Irja: Kun nainen juo: Naisten alkoholin käyttö... 1990
tai tentaattorin kanssa erikseen sovittava osio kotimaisista artikkeleista, jotka koskevat teemaa sukupuoli ja sosiaalityö.
   
Vastuuhenkilö Tarja Orjasniemi
Tenttipäivät     YTK:n sovitut tenttipäivät
      
XNTU3513 Sukupuolen filosofiaa, 4 op                
(Philosophy of gender)

Opintojakson tavoitteena on auttaa opiskelijaa perehtymään sukupuolta koskevaan filosofiseen ajatteluun sekä naistutkimuksen sisällä käytävään (itse)kriittiseen keskusteluun.

Suoritustapa: Kirjallisuusessee. Esseetä varten opiskelija valitsee kirjallisuuden ryhmistä 1 ja 2. Esseessä tarkastellaan a) filosofian historian sukupuolittuneisuutta ja b) perehdytään johonkin filosofiseen teokseen tai teemaan, jonka feministinen tutkimus on nostanut esille filosofisessa keskustelussa.

Filosofian historia:
Spiritus Animalis. Kirjoituksia filosofian historiasta. Heinämaa, Sara, Reuter, Martina & Yrjönsuuri, Mikko (toim.) 2003, sivut 180–286 ja Feministinen filosofia. Oksala, Johanna & Werner, Laura (toim.) 2005 tai Lloyd, Genevieve: Miehinen järki, 2000 tai Keller, Evelyn Fox: Tieteen sisarpuoli, 1988

Teema-alueet:
Braidotti, Rosi: Riitasointuja, 1993
Heinämaa, Sara: Ele, tyyli, sukupuoli, 1997
Irigaray, Luce: Sukupuolieron etiikka, 1996
Kristeva, Julia: Puhuva subjekti, 1993
Naskali, Päivi, Tyttö, äiti, kasvatus, 1998
Pulkkinen, Tuija:   Postmodernin politiikan filosofia, 1998
Ruumiin kuvia: subjektin ja sukupuolen muunnelmia. Heinämaa, Sara ym. (toim.), 1997
Butler   , Judith: Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, 1990
Feminist Perspectives in Philosophy. Griffiths, Morwenna & Whitford, Margaret (eds.), 1988
Gatens, Moira: Feminism and Philosophy, 1991
Moi, Toril: French Feminist Thought, 1990
Oliver, Kelly: Reading Kristeva, 1993
The Body and the Text. Helene Cixous. Reading  and Teaching. Wilcox, Helen et al. (eds.), 1990
Tuana, Nancy: Woman and the History of Philosophy, 1992
Whitford, Margaret: Luce Irigaray: Philosophy in the Femini­ne, 1991

Vastuuhenkilö Naistutkimuksen professori

XNTU3514 Feministinen politiikan tutkimus, 4 op                 
(Feminist research of politics)

Valitaan kolme teosta seuraavasta kirjallisuudesta:

Ackerly, Brooke: Political Theory and Feminist Social Criticism, 2000
Bryson, Valerie: Feminist Political Theory: An Introduction, 2003           
Corrin, Chris: Feminist Perspectives on Politics, 1999
Dahlerup, Drude: Odotuksen aika on ohi. Naispolitiikan käsikirja, 1990
Jones, Kathleen B.; Compassionate Authority: democracy and the representation of women, 1993
Pateman, Carole: The Disorder of Women: democracy and the representation of women, 1993
Phillips, Anne: Feminism & Politics, 1998           
Pulkkinen, Tuija: Postmoderni politiikan filosofia, 1996           
Squires, Judith: Gender in Political Theory, 1999           
Steans, Jill: Gender and International Relations, 1998       
Women and the State. Showstack Sassoon, Anne (ed.), 1989
Women’s Citizenship and Political Rights, Helssten, Sirkku, Holli, Anne Maria & Daskalova, Krassimira (eds.), 2006

Vastuuhenkilö Heidi Sinevaara-Niskanen
Tenttipäivät     YTK:n sovitut tenttipäivät

XNTU3516 Naisen kaarta, tytöstä tädiksi, 4 op                
(Women’s Life: From Girl to Granny)

Valitaan kolme teosta seuraavasta kirjallisuudesta:

All about the girl. Culture, power and identity. Harris, Anita (ed.), 2004
Allen, Katherine R.: Single women/family ties: Life histories of older women, 1989
Julkunen, Raija. Kuusikummentä ja työssä, 2003
Kangas, Ilkka: Naisten vaihdevuosien ja vanhenemisen tulkinnat, 1997
Lapsuudesta vanhuuteen: iän sosiologiaa. Sankari, Anne & Jyrkämä, Jyrki (toim.), 2001
Naiset ja ikääntyminen. Kangas, Ilka & Nikander, Pirjo (toim.), 1999
Puuronen, Anne: Rasvan tyttäret – Etnografinen tutkimus anorektisen kokemustiedon kulttuurisesta jäsentymisestä, 2004
Saarikoski, Helena: Mistä on huonot tytöt tehty? 2001
Tulkintoja tytöistä. Aaltonen, Sanna & Honkatukia, Päivi (toim.), 2002
Vakimo, Sinikka: Paljon kokeva, vähän näkyvä: tutkimus vanhaa naista koskevista kulttuurisista käsityksistä ja vanhan naisen elämänkäytännöistä, 2001
Women ageing. Changing identities, challenging myths. Bernard, Miriam et al. (eds.), 2001

Vastuuhenkilö Seija Keskitalo-Foley
Tenttipäivät     KTK:n yleiset tenttipäivät

XNTU3517 Kulttuurihistoria, 3-4 op               
(Culture history)

Kirjallisuus:            
Aalto, Seppo: Kirkko ja kruunu siveyden vartijoina, 1996
Arjen valta. Suomalaisen yhteiskunnan patriarkaalinen järjestys myöhäiskeskiajalta teollistumisen kynnykselle (v. 1450-1860). Einonen, Piia & Karonen, Petri (toim.), 2002
Gilmore, Davis: Manhood in Making, 1990
Duby, Georges: Love and Marriage in the Middle Ages, 1993
Räisänen, Arja‑Liisa: Onnellisen avioliiton ehdot: Sukupuolijärjestelmän muodostumisprosessi suomalaisissa avioliitto‑ ja seksuaalivalistusoppaissa 1865–1920, 1995
Sex and Gender in Historical Perspective. Muir, Edward & Ruggiero, Guido (eds.), 1990
Siltala, Juha: Miehen kunnia. Modernin miehen taistelu häpeää vastaan, 1994
Tanssiva mies, pakinoiva nainen. Sukupuolten historiallinen rakentuminen. Lahtinen, Anu (toim.), 2001

Vastuuhenkilö Marja Tuominen
Tenttipäivät     TTK:n sovitut tenttipäivät

XNTU3518  Muut naistutkimuksen opinnot, 1-4 op                  
(Other women’s studies)

Opiskelija voi saada tähän kohtaan korvaavuuden vierailuluennoista, luentotaskuun kerätyistä suorituksista ja HILMAn verkkokursseista, joille ei ole suoraa sisällöllistä vastaavuutta muissa cumun opinnoissa. Korvaavuus sovitaan professorin kanssa.


XNTU4000 Syventävät opinnot (laudatur), 42op
 
Naistutkimuksen opiskelijat voivat suorittaa naistutkimuksen syventäviä opintoja (42 op) yhdessä maisteriohjelma-opiskelijoiden kanssa. Opintojen suorittamisesta tulee sopia naistutkimuksen professorin kanssa.  

Kaikille yhteiset opinnot (42 op):

XNTU4001 Feministisen teorian syventäminen, 12 op

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää tietämystään feministisen teorian keskeisistä kysymyksistä ja tutustuu käynnissä olevaan teoreettiseen keskusteluun. Opiskelijan tulisi ymmärtää erilaisten näkökulmien painotuserot ja oppia argumentoimaan oman sukupuolta ja feminististä lähestymistapaa koskevan näkemyksensä puolesta.

Suoritustapa: Kurssi suoritetaan kahdessa osassa: artikkeliseminaarina sekä kirjallisuustenttinä.

a) Artikkeliseminaari (8 op, 12 h), jossa analysoidaan seuraavia
  teemoja käsitteleviä tieteellisiä artikkeleita:
Sukupuoliero erityisesti ranskalaisessa feminismissä
Sukupuolen ymmärtämistä koskevat keskustelut
Sukupuoli ja valta: Foucault, Butler ja queer

b) Kirjallisuusessee/tentti kahden teoksen pohjalta (4 op)
Sellers, Susan: Language and the Sexual Difference, 1991
Feminism/Postmodernism, Nicholson, Linda (ed.), 1990.
Butler, Judith: Hankala sukupuoli, 2006 tai alkuperäinen teos Gender Trouble.
Teresa de Lauretis: Itsepäinen vietti, 2004
Pulkkinen, Tuija: Postmoderni politiikan filosofia, 1998

Vastuuhenkilö Naistutkimuksen professori

XNTU4002 Tasa-arvotyö, 12 op

Kurssin tavoitteena on perehtyä tasa-arvoa koskevaan teoreettiseen keskusteluun ja tasa-arvolainsäädäntöön sekä niiden sovelluksiin erilaisilla työelämän ja hallinnon aloilla.

Suoritustapa: Kurssi suoritetaan kahdessa osassa: tenttimällä tasa-arvon teoreettisia perusteita käsittelevä kirjallisuus sekä osallistumalla seminaariin.

a) Kirjallisuus essee/tentti kahden teoksen pohjalta (5 op)
Suoritetaan yksi teos kummastakin kohdasta

1.
Raevaara, Eeva: Tasa-arvo ja muutoksen rajat. Sukupuolten tasa-arvo poliittisena ongelmana Ranskan parité- ja Suomen kiintiökeskusteluissa. 2005.
Women’s Citizenship and Political Rights, Helssten, Sirkku, Holli Anne Maria & Daskalova, Krassimira (eds.), 2006
Holli, Anne Maria. Discourse and Politics for Gender Equality in Late Twentieth Century Finland , 2003
Husu, Liisa: Sexism, Support and Survival in Academia. Academic Women and Hidden Discrimination in Finland , 2001

2.
”Eihän heterotkaan kerro…” Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati (toim.), 2004
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt työelämässä, Lehtonen, Jukka (toim.) 2002.

b) Seminaari (7 op, 12 h) jossa perehdytään EU-lainsäädännön ja Tasa-arvolain edellyttämään tasa-arvotyöhön. Seminaarin aikana perehdytään myös käynnissä oleviin tasa-arvohankkeisiin (esim. Equal-hanke) sekä tasa-arvosuunnitelmien ja sukupuoli-vaikutusten arviointien laatimiseen.

Seminaarin suorituksena opiskelija laatii oheiskirjallisuutta käyttäen oman suuntautumisensa mukaisen tasa-arvotyötä käsittelevän esseen. 

Oheiskirjallisuutta:
Equal Opportunities for Women and Men. Monitoring law and practice in new member states and accession countries of the European Union, 2005
Kantola, Johanna: Mykät, kuurot ja kadotetut, 2005
Minna –valtakunnallisen naistutkimus- ja tasa-arvoportaalin artikkelit.
http://www.minna.fi/minna/valtavirtaistaminen/index.htm
Naskali, Päivi: Eihän meillä ole mitään ongelmia, 2004
Opetuksen ja ohjauksen tasa-arvoiset käytännöt –opas.
Opas on tilattavissa WomenIT - Women in Industry and Technology -hankkeen sivuilta http://www.kajaaninyliopistokeskus.oulu.fi/proj/womenit/index.php
Tasa-arvolaki, 2005
Tasa-arvosta lisäarvoa. Käsikirja työpaikkojen tasa-arvotyöhön, 2005

Vastuuhenkilö Naistutkimuksen assistentti

XNTU4003 Tieteellinen lukeminen ja kirjoittaminen, 6 op

Kurssin tavoitteena on siirtyä omaksuvasta lukutavasta tulkitsevaan, analyyttiseen ja kriittiseen lukutapaan. Opiskelija kehittää valmiuksiaan arvioida tutkimuksen/teoksen taustalla vaikuttavia teoreettisia lähtökohtia, teoksen rakenteellisia ratkaisuja, argumentoinnin terävyyttä, luovuutta ja kielellistä ilmaisua.

Suoritustapa: Opiskelija laatii kirja-arvostelun jostakin omaan alaansa liittyvästä teoksesta. Arvostelun laadintaa tuetaan ja tuotosta käsitellään seminaarissa (12h).

Vastuuhenkilö Naistutkimuksen professori

XNTU4004 Tutkielmaan liittyvät metodologiset opinnot, 12 op

Jakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy tiedonfilosofiaan ja metodologiaan niin että kykenee jäsentämään omaa tietoa koskevaa ymmärrystään ja johtamaan siitä tutkimusmetodeja koskevia valintojaan. Tavoitteena on lisäksi täydentää tutkimusmenetelmällistä osaamista tutkielman laatimista varten.

Suoritustapa: Opiskelija laatii tutkielmaansa liittyvän metodologisen esseen. Suorituksessa opiskelija esittelee oman tieto- ja tiedekäsityksensä, perustelee valitsemansa metodologian ja tarkastelee sen tutkimusmetodille asettamia vaatimuksia.

Suorituksessa hyödynnetään yliopistossa tarjottavaa metodiopetusta (ainelaitokset ja MELA), HILMA:ssa järjestettäviä kursseja sekä soveltuvaa kirjallisuutta.

Kirjallisuus:            
Alcoff, Linda & Potter Elizabeth: Feminist Epistemologies, 1993
Harding, Sandra: Whose Science, Whose Knowledge. Thinking
from Women’s Lives, 1991
Ramazanoglu, Caroline & Holland, Janet: Feminist Methodology. Challenges and Choices, 2002
Ronkainen, Suvi: Ajan ja paikan merkitsemät. Subjektiviteetti, tieto ja toimijuus, 1999
Tanesini, Alessandra: An Introduction to Feminist Epistemologies, 1999

Vastuuhenkilö Naistutkimuksen professori ja ainelaitosten opettajat