NAISTUTKIMUKSEN OPINNOT 2008–2010
 
XNTU1500 PERUSOPINNOT 25 op

Kaikille yhteiset opinnot 21 op
XNTU1501 Johdanto naistutkimukseen 6 op
XNTU1502 Sukupuolen representaatioita 5 op
XNTU1503 Tasa-arvo työelämässä ja koulutuksessa 5 op
XNTU1505 Ruumiillisuus ja seksuaalisuus 5 op

Valinnaiset opinnot 4 op
XNTU1504 Sukupuoli, etnisyys, alueellisuus 4 op
XNTU1508 Sukupuoli taidehistoriassa 4 op
XNTU1509 Sukupuoli populaarikulttuurissa 4 op
XNTU1515 Feministinen politiikan tutkimus I 4 op
XNTU1517 Koulutuksen sukupuolistavat käytännöt 3–4 op
XNTU1518 Naishistoria 4 op
XNTU1519 Naisoikeus I 4 op
XNTU1520 Sukupuoli ja sosiaalityö I 4 op
XNTU1514 Korvaavat naistutkimuksen opinnot I 1–4 op

XNTU3500 AINEOPINNOT 35 op
Kaikille yhteiset opinnot 19 op
XNTU3501 Naistutkimuksen klassikot 4 op
XNTU3502 Nykyteoreetikot 5 op
XNTU3522 Feministinen tieto ja tutkiminen 10 op
Valinnaiset opinnot 16 op
XNTU3506 Lesbo- ja queer-tutkimus 4 op
XNTU3507 Miestutkimus 3–4 op
XNTU3513 Sukupuolen filosofiaa 4 op
XNTU3514 Feministinen politiikan tutkimus II 4 op
XNTU3519 Sukupuoli ja väkivalta 4 op
XNTU3520 Gender and Tourism 5 op
XNTU3521 Sukupuoli aikuiskasvatuksessa 4 op
XNTU3523 Perhe ja vanhemmuus 4 op
XNTU3524 Ruumis ja teknologia 4 op
XNTU3525 Naisoikeus II 4 op
XNTU3526 Sukupuoli ja sosiaalityö II 4 op
XNTU3518 Korvaavat naistutkimuksen opinnot II 1–4 op

XNTU4000 SYVENTÄVÄT OPINNOT 42 op
XNTU4001 Feministisen teorian syventäminen 12 op
XNTU4002 Tasa-arvotyö 12 op
XNTU4003 Tieteellinen lukeminen ja kirjoittaminen 6 op
XNTU4004 Tutkielmaan liittyvät metodologiset opinnot 12 op


XNTU1500 PERUSOPINNOT, 25 op

Kaikille yhteiset opinnot, 21 op

XNTU1501 Johdanto naistutkimukseen, 6 op
Johdantokurssi koostuu luennoista ja opintopiiristä. Luennoilla perehdytään nais- ja sukupuolentutkimuksen sekä feministisen ajattelun vaiheisiin, analysoidaan sukupuolen käsitettä, luodaan katsaus mies- ja queer-tutkimukseen sekä keskustellaan ajankohtaisista sukupuoleen liittyvistä kysymyksistä.

Kurssi suoritetaan osallistumalla luennoille (16 h),opintopiirityöskentelyyn (12h) ja laatimalla luentopäiväkirja (12–15 sivua), jossa hyödynnetään Avainsanat-teoksen artikkeleita ja opintopiirien keskusteluja. Opintopiireissäopiskelijat alustavat kirjan artikkeleista käytäviä keskusteluja.

Kirjallisuus
Avainsanat: 10 askelta feministiseen tutkimukseen. Koivu­nen, Anu & Liljeström, Marianne (toim.), 1996

Vastuuhenkilöt Naistutkimuksen professori ja assistentti

XNTU1502 Sukupuolen representaatioita, 5 op
Kurssi jatkaa johdantokurssilla aloitettua sukupuolisten merkitysten ja representaatioiden rakentumisen pohdintaa. Tavoitteena on antaa työvälineitä naistutkimuksen opiskelulle ja sukupuolisten merkitysten tunnistamiselle erilaisissa teksteissä ja visuaalisessa kulttuurissa. Kurssin aikana perehdytään kielentutkimukseen ja visuaalisen kulttuurin tulkinnan perusteisiin.

Kurssi suoritetaan laatimalla essee tai portfolio (tekstiosuus n. 8 sivua), johon opiskelija valitsee esimerkkejä visuaalisista tai kirjallisista kulttuurituotteista (lehdet, tv, elokuvat, kirjallisuus, oppikirjat jne.) ja tulkitsee niiden sukupuolisia merkityksiä luentojen (15 h) ja oheiskirjallisuuden avulla.

Kirjallisuus
Cameron, Deborah: Sukupuoli ja kieli: feminismi jakielentutkimus, 1996
Jokapäiväinen pornomme. Nikunen, Kaarina; Paasonen, Susanna & Saarenmaa, Laura (toim.), 2005
Median merkitsemät: ruumis ja sukupuoli kuvassa. Laiho, Marianne & Ruoho, Iiris (toim.), 2006
Mulvay, Laura: Visuaalinen mielihyvä ja kerronnallinen elokuva. Synteesi 1–2, 1985
Sukupuolishow. Mäkelä, Anna; Puustinen, Liina & Ruoho, Iiris (toim.), 2006
Tainio, Liisa: Puhuvan naisen paikka: sukupuoli kulttuurisena kategoriana kielenkäytössä, 2001
Tiedotustutkimus-lehti 2/2002
Yhdestä puusta: maskuliinisuuksien rakentuminen populaarikulttuureissa. Jokinen, Arto (toim.), 2003

Vastuuhenkilö Naistutkimuksen professori

XNTU1503 Tasa-arvo työelämässä ja koulutuksessa, 5 op
Kurssin tavoitteena on tarkentaa opiskelijoiden katsetta sukupuolen pohtimiseen työelämässä ja koulutuksessa ja perehdyttää sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyviin käsitteisiin sekä tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia koskeviin ajankohtaisiin keskusteluihin. Opintojakso antaa valmiuksia analysoida työelämän sukupuolittuneita rakenteita ja osallistua tasa-arvoisen työyhteisön kehittämiseen.

Opintojakson voi suorittaa joko tenttimällä vaadittu kirjallisuus, kirjoittamalla esseitä tai osallistumalla mahdollisesti järjestettävään lähiopetukseen. Esseesuorituksesta: lähetä tieto valitsemistasi kirjoista tentaattorille sähköpostitse esseetehtäviä varten. Esseen laajuus: 1 op = 3 sivua (fontti 12 p, rivinväli 1,5).

Valitaan kolme teosta seuraavasta kirjallisuudesta:

Ahola, Aino-Maija ym.: Veni, Vidi, Turbavi – Tasa-arvorata alueella, työyhteisöissä ja yrittäjyydessä, 2008
Herrlin, Monica: Naisten ihmisoikeuksien käsikirja, 1998
Holli, Anne Maria; Luhtakallio, Eeva & Raevaara, Eeva: Sukupuolten valta/kunta: politiikka, muutos ja vastarinta suomalaisissa kunnissa, 2007
Kinnunen, Merja: Luokiteltu sukupuoli, 2001
Naumanen, Päivi: Koulutuksella kilpailukykyä: koulutuksen yhteys miesten ja naisten työllisyyteen ja työn sisältöön, 2002
Nousiainen, Kevät & Pylkkänen, Anu: Sukupuoli ja oikeuden yhdenvertaisuus, 2000
Tasa-arvoiset demokratiat? Sukupuoli ja politiikka Pohjoismaissa. Bergqvist, Christina (toim.), 2001
Tasa-arvopolitiikan haasteet. Holli, Anne Maria ym. (toim.), 2002
Työelämän sukupuolistavat käytännöt. Kinnunen, Merja & Korvajärvi, Päivi (toim.), 1996

Vastuuhenkilö Naistutkimuksen assistentti
Tenttipäivät KTK:n yleiset tenttipäivät

XNTU1505 Ruumiillisuus ja seksuaalisuus, 5 op
Kurssin tarkoituksena on johdattaa opiskelijat pohtimaan ruumiillisuuden kulttuurisia ja yksilöllisiä merkityksiä sekä avata näkökulmia lesbotutkimuksen ja maskuliinisuuden tutkimisen perusteisiin.

Opintojakson voi suorittaa joko tenttimällä yhden kirjan kustakin ryhmästä , kirjoittamalla esseitä tai osallistumalla mahdollisesti järjestettävään lähiopetukseen. Esseesuorituksesta: lähetä tieto valitsemistasi kirjoista tentaattorille sähköpostitse esseetehtäviä varten. Esseen laajuus: 1 op = 3 sivua (fontti 12 p, rivinväli 1,5).

1.
Koolla on väliä!: lihavuus, ruumisnormit ja sukupuoli,Harjunen, Hannele & Kyrölä, Katariina (toim.), 2007
Kinnunen, Taina: Pyhät bodarit: yhteisöllisyys ja onni täydellisessä ruumiissa, 2001
Näre , Sari: Styylaten ja pettäen: luottamuksen ongelma ja postindividualismi nuorten sukupuolikulttuurissa, 2005
Reinikainen, Marjo-Riitta: Vammaisuuden sukupuolittuneet ja sortavat diskurssit, 2007
Ruumis töihin!: käsite ja käytäntö. Jokinen, Eeva; Marja Kaskisaari, Marja & Husso, Marita (toim.), 2004
Väätäinen, Hanna: Rumbasta rampaan: vammaisen naistanssijan ruumiillisuus pyörätuolikilpatanssissa, 2003
2.
Charpentier, Sari: Sukupuoliusko, 2001
Kaskisaari, Marja: Lesbokirja: vieras, minä ja moderni, 1995
Laukkanen, Marjo: Sähköinen seksuaalisuus: tutkimus tyttöydestä nettikeskusteluissa, 2007
3.
Mies ja muutos: kriittisen miestutkimuksen teemoja. Jokinen, Arto (toim.), 1999
Soilevuo-Grønnerød, Jarna: Miesten kesken, naisten silmin: tutkijanaisen naistutkimuksia miesten välisistä suhteista, 2005
Tallberg, Teemu: Miesten koulu?: mieskuva varusmies-koulutuksessa käytettävissä opetuselokuvissa, 2003
Tiihonen, Arto: Ruumiista miestä, tarinasta tulkintaa: oikeitamiehiä – ja urheilijoita?, 2002

Vastuuhenkilö Naistutkimuksen professori
Tenttipäivät KTK:n yleiset tenttipäivät

Valinnaiset opinnot, 4 op

Valinnainen kurssi mahdollistaa opiskelijan perehtymisen jonkin tieteenalan sukupuolitutkimukseen. Kirjallisuuteen perustuvat opintojaksot voi suorittaa joko tenttimällä vaadittu kirjallisuus tai kirjoittamalla esseitä. Esseiden kirjoittamisesta on sovittava tentaattorin kanssa etukäteen.

XNTU1504 Sukupuoli, etnisyys, alueellisuus, 4 op

Kurssin tavoitteena on auttaa opiskelijoita tunnistamaan, miten sukupuoli leikkaa kansallisia, kulttuurisia ja alueellisia eroja erityisesti pohjoisen kulttuurin näkökulmasta.

Opintojakson voi suorittaa joko tenttimällä vaadittu kirjallisuus, kirjoittamalla essee, osallistumalla verkko-kurssille tai suorittamalla mahdollisesti järjestettävät luennot. Esseesuorituksesta: lähetä tieto valitsemistasi kirjoista tentaattorille sähköpostitse esseetehtäviä varten. Esseen laajuus: 1 op = 3 sivua (fontti 12 p, rivinväli 1,5).

Kirjallisuus
Kuulumisia: feministisiä tulkintoja naisten toimijuuksista. Autti, Mervi ym. (toim.), 2007tai
Tuulia: feministisiä näkökulmia lappilaiseen sukupuoli-kulttuuriin. Naskali, Päivi ym. (toim.), 2003 ja
seuraavista valitaan yksi teos:
Airaksinen, Jaana & Ripatti, Tuula: Rotunaisia ja feminismejä, 1999
Japanilainen nainen: kuvissa ja kuvien takana. Konttinen, Annamari & Jalagin, Seija (toim.), 2004
Keskitalo-Foley, Seija: Kohti kuulumisen maisemia: toimijuuden tilat ja paikat lappilaisen maaseudun naisten elämäkerroissa, 2004
Tiilikainen, Marja: Arjen islam: somalinaisten elämää Suomessa, 2003

Vastuuhenkilö Naistutkimuksen professori
Tenttipäivät KTK:n yleiset tenttipäivät

XNTU1508 Sukupuoli taidehistoriassa, 4 op
Opintojakson voi suorittaa joko tenttimällä vaadittukirjallisuus tai kirjoittamalla essee. Esseesuorituksesta: lähetä tieto valitsemistasi kirjoista tentaattorille sähköpostitse esseetehtäviä varten. Esseen laajuus: 1 op = 3 sivua (fontti 12 p, rivinväli 1,5).

Valitaan kaksi teosta seuraavasta kirjallisuudesta:

Kauneuden sukupuoli: näkökulmia feministiseen estetiikkaan. Von Bonsdorff, Pauline & Seppä, Anita (toim.), 2002
Nainen, taide, historia: taidehistorian esitutkimus 1985–1986. Konttinen, Riitta (toim.), 1987
Saarikangas, Kirsi: Asunnon muodonmuutoksia: puhtauden estetiikka ja sukupuoli modernissa arkkitehtuurissa, 2002
Tarkemmin katsoen: visuaalisen kulttuurin lukukirja. Rossi, Leena-Maija Rossi & Seppä, Anita (toim.), 2007
Totuus enemmän kuin kauneus: naistaiteilija, realismi ja naturalismi 1880-luvulla. Konttinen, Riitta (toim.), 1991

Vastuuhenkilö Tuija Hautala-Hirvioja
Tenttipäivät TTK:n sovitut tenttipäivät

XNTU1509 Sukupuoli populaarikulttuurissa, 4 op
Opintojakson voi suorittaa joko tenttimällä vaadittu kirjallisuus tai kirjoittamalla essee. Esseesuorituksesta: lähetä tieto valitsemistasi kirjoista tentaattorille sähköpostitse esseetehtäviä varten. Esseen laajuus: 1 op = 3 sivua (fontti 12 p, rivinväli 1,5).

Valitaan kaksi teosta seuraavasta kirjallisuudesta:

Dyer, Richard: Älä katso!: seksuaalisuus ja rotu viihteen kuvastossa. Lahti, Martti (toim.), 2002
Jokapäiväinen pornomme: media, seksuaalisuus ja populaarikulttuuri. Nikunen, Kaarina ym. (toim.), 2005
Näkyvä(i)seksi: tutkimuksia kuvien sukupuolikulttuurista. Vänskä, Annamari (toim.), 2002
Rossi, Leena-Maija: Heterotehdas: televisiomainonta sukupuolituotantona, 2003
Rossi, Leena-Maija: Kuvista toisin sanoin: feministikatsojan näkökulmia, 2001
Silverman, Kaja: The Threshold of the Visible World, 1996
Yhdestä puusta: maskuliinisuuksien rakentuminen populaarikulttuureissa. Jokinen, Arto (toim.), 2003

Vastuuhenkilö Mari Mäkiranta, Mervi Autti
Tenttipäivät TTK:n sovitut tenttipäivät

XNTU1515 Feministinen politiikan tutkimus I, 4 op
Kurssi koostuu johdantoluennosta, opintopiiristä ja itsenäisestä työskentelystä. Luennot johdattavat politiikan tutkimuksen feministisiin teorioihin. Opintopiirissä jatketaan teoreettisia ja empiirisiä kysymyksiä pohtien perehtymistä feministiseen politiikan tutkimukseen kirjallisuuden ja ajankohtaisten uutisaineistojen avulla.

Johdantoluento (2 h), opintopiiri (6 h) ja essee (n. 10 sivua), jossa hyödynnetään luentoja, kirjallisuutta ja opintopiirien keskusteluja.

Kirjallisuus
Bryson, Valerie: Feminist Political Theory: An Introduction, 2003
Enloe, Cynthia: Bananas, Beaches and Bases: making Feminist Sense of International Politics, 2000
Squires, Judith: Gender in Political Theory, 1999
Steans, Jill: Gender and International Relations, 1998
Toinen maailmanpolitiikka: 10 käsitettä feministiseen kansainvälisten suhteiden tutkimukseen. Kantola, Johanna & Valenius, Johanna (toim.), 2007

Vastuuhenkilö Heidi Sinevaara-Niskanen

XNTU1517 Koulutuksen sukupuolistavat käytännöt, 4 op
Kurssin tavoitteena on tarkastella kasvatuksen ja koulutuksen käytäntöjä sukupuolittuneita subjekteja rakentavina vallan käytön muotoina. Tavoitteena on antaa opiskelijoille käsitteellisiä välineitä kasvatus- ja koulutuskulttuurin sukupuolittuneiden merkitysjärjestelmien analyysiin ja tulkintaan.

Vaatimukset: Luentokeskusteluihin osallistuminen (12 h) sekä luentojen jakirjallisuuden avulla laadittu essee. Esseen laajuus: 1 op = 3 sivua (fontti 12 p, rivinväli 1,5).
3 op suoritukseen valitaan yksi teos, 4 op suoritukseen kaksi teosta seuraavista tutkimuksista:

hooks, bell: Vapauttava kasvatus, 2007
Hakala, Katariina: Paremmin tietäjän paikka ja toisin tietämisen tila: opettajuus (ja tutkijuus) pedagogisena suhteena, 2007
Kokko, Sirpa:Käsityöt tyttöjen kasvatuksessa naisiksi,2007
Korhonen, Päivi ja Kuusi Meri: Sukupuolinen häirintä peruskoulussa: muistoja ja merkityksiä, 2003
Kosonen, Ulla: Koulumuistoja naiseksi kasvamisesta, 1998
Lahelma, Elina ja Gordon, Tuula: Koulun arkea tutkimassa: yläasteen erot ja erilaisuudet, 2003 (myös verkkojulkaisuna)
Lappalainen, Sirpa: Kansallisuus, etnisyys ja sukupuoli lasten välisissä suhteissa ja esiopetuksen käytännöissä, 2006
Lehtonen, Jukka: Seksuaalisuus ja sukupuoli koulussa: näkökulmana heteronormatiivisuus ja ei-hetero-seksuaalisten nuorten kertomukset, 2003(myös verkkojulkaisuna)
Näre, Sari: Styylaten ja pettäen: luottamuksen ongelma ja postindividualismi nuorten sukupuolikulttuurissa, 2005
Palmu, Tarja: Sukupuolen rakentuminen koulun kulttuurisissa teksteissä: etnografia yläasteen äidinkielen oppitunneilta, 2003
Sunnari, Vappu; Kangasvuo, Jenny; Heikkinen, Mervi & Kuorikoski, Niina: Leimattuna, kontrolloituna, normitettuna – Seksualisoitunut ja sukupuolistunut väkivalta kasvatuksessa ja koulutuksessa, 2003 (myös verkkojulkaisuna)
Tolonen, Tarja: Nuorten kulttuurit koulussa: ääni, tila ja sukupuolen arkiset järjestykset, 2001
Värtö, Petteri: ”Mies vastaa tekosistaan…siinä missä nainenkin”: maskuliinisuuksien rakentaminen päiväkodissa, 2000

Vastuuhenkilö Naistutkimuksen professori

XNTU1518 Naishistoria, 4 op
Kurssin tavoitteena on perehtyä naishistoriaan ja sukupuolten historiaan eri aikakausina ja täyttää perinteisen historiankirjoittamisen jättämiä aukkoja. Naishistoriantutkimuksessa korostetaan sukupuolen merkitystä historiaa, kulttuuria ja yhteiskuntaa jäsentävänä tekijänä.

Opintojakson voi suorittaa joko tenttimällä vaadittutyömuodot kirjallisuus tai kirjoittamalla essee. Esseesuorituksesta: lähetä tieto valitsemistasi kirjoista tentaattorille sähköpostitse esseetehtäviä varten. Esseen laajuus: 1 op = 3 sivua (fontti 12 p, rivinväli 1,5).

Valitaan kaksi teosta seuraavasta kirjallisuudesta:

Juvonen, Tuula: Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia, 2002
Kaarninen, Mervi: Nykyajan tytöt: koulutus, luokka ja sukupuoli 1920- ja 1930-luvun Suomessa, 1995
Kortelainen, Anna: Levoton nainen: hysterian kulttuurihistoriaa, 2003
Lahtinen, Anu: Sopeutuvat, neuvottelevat, kapinalliset: naiset toimijoina Flemingin sukupiirissä 1470–1620, 2007
Leskelä-Kärki, Maarit: Kirjoittaen maailmassa: Krohnin sisaret ja kirjallinen elämä, 2006
Markkola, Pirjo: Synti ja siveys: naiset, uskonto ja sosiaalinen työ Suomessa 1860–1920, 2002
Männistö, Tiina: ”Haluathan tulla todelliseksi naiseksi?”: naisruumiin tuottaminen Suomessa ilmestyneissä nuoren naisen oppaissa 1890–1972, 2003
Ollila, Anne: Jalo velvollisuus: virkanaisena 1800-luvun lopun Suomessa, 1998 ja
Autti, Mervi: Auttin neidit ikkunalla. [Elektroninen aineisto]: dokumenttielokuva, 2006
Räisänen, Arja-Liisa: Onnellisen avioliiton ehdot: sukupuolijärjestelmän muodostumisprosessi suomalaisessa avioliitto- ja seksuaalivalistusoppaissa 1865–1920, 1995
Tanssiva mies, pakinoiva nainen: sukupuolten historiaa. Lahtinen, Anu (toim.), 2001

Vastuuhenkilö Mervi Autti
Tenttipäivät KTK:n yleiset tenttipäivät

XNTU1519 Naisoikeus I, 4 op
Suoritetaan ilmoitettu kirjallisuus. Opintojakson voi suorittaa joko tenttimällä vaadittu kirjallisuus tai kirjoittamalla essee. Korvaavasta luento-opetuksesta tai verkkokurssista ilmoitetaan erikseen.

Nousiainen, Kevät & Pylkkänen, Anu: Sukupuoli ja oikeuden yhdenvertaisuus, 2000
Nordic equality at crossroads: feminist legal studies coping with difference. Svensson, Eva-Maria et al. (eds.), 2004 tai
Responsible Selves: women in the Nordic Legal Culture. Nousiainen, Kevät et al. (eds.), 2001

Vastuuhenkilö Mirva Lohiniva-Kerkelä
Tenttipäivät OTK:n naisoikeuden yleiset tenttipäivät

XNTU1520 Sukupuoli ja sosiaalityö I, 4 op
Opintojakson voi suorittaa joko tenttimällä vaadittukirjallisuus tai kirjoittamalla essee. Esseesuorituksesta: lähetä tieto valitsemistasi kirjoista tentaattorille sähköpostitse esseetehtäviä varten.

Valitaan yksi kirja jokaisesta kohdasta :
1.
Anttonen, Anneli: Feminismi ja sosiaalipolitiikka, 1997
2.
Genderingcitizenship in western Europe: new challengesfor citizenship research in a cross-national context. Lister, Ruth et al. (eds.), 2007
Gruber, Christine & Stefanov, Helga: Gender in Social Work: promoting equality, 2002
3.
Eräsaari, Leena: Kohtaamisia byrokraattisilla näyttämöillä, 1995
Sukupuoli ja sosiaalityö: sosiaalityön tutkimuksen 3. vuosikirja. Kuronen, Marjo ym. (toim.), 2004
Vuori, Jaana: Äidit, isät ja ammattilaiset: sukupuoli, toisto ja muunnelmat asiantuntijoiden kirjoituksissa, 2001

Vastuuhenkilö Marjo Romakkaniemi
Tenttipäivät YTK:n sovitut tenttipäivät

XNTU1514 Korvaavat naistutkimuksen opinnot I, 1–4 op
Opiskelija voi saada tähän kohtaan korvaavuuden vierailuluennoista, luentotaskuun kerätyistä suorituksista tai HILMAN verkkokursseista, joilla ei ole suoraa sisällöllistä vastaavuutta muissa perusopinnoissa. Korvaavuus sovitaan professorin kanssa.
XNTU3500 AINEOPINNOT, 35 op

Kaikille yhteiset opinnot, 19 op

XNTU3501 Naistutkimuksen klassikot, 4 op
Naistutkimuksen erilaisten suuntausten ja näkökulmien ymmärtämiseksi perehdytään tutkimusajattelua eteenpäin vieneisiin tai tutkimukseen ja yhteiskuntaan merkittävän jäljen jättäneisiin ajattelijoihin.

Opiskelija laatii esseen jostakin klassikosta tukeutuen ensisijaisesti klassikon oman teoksen/teosten analyysiin sekä käyttäen hyväkseen tulkintateoksia. Opiskelija voi valita klassikon luettelosta tai sen ulkopuolelta, jolloin valinta tulee varmistaa tentaattorin kanssa. Klassikon voi valita myös Kristiina-instituutin klassikkogalleriasta ( http://www.helsinki.fi/kristiina-instituutti/klassikkogalleria/), mutta tällöinkin on perehdyttävä myös klassikon omaan tuotantoon. Esseen laajuus: 1 op = 3 sivua (fontti 12 p, rivinväli 1,5).

Kirjallisuus
de Beauvoir, Simone: Toinen sukupuoli, 1980
Chodorow, Nancy: Reproduction of Mothering, Psychoanalysis and the Sociology of Gender, 1978
Engels, Friedrich: Perheen, yksityisomaisuuden ja valtion alkuperä, 1884
Kollontai, Aleksandra: Naisen asema taloudellisessa yhteiskuntakehityksessä, 1922/1973 (Ks. klassikkogalleria)Mead, Margaret: Mies ja nainen: miehen ja naisen roolit muuttuvassa maailmassa, 1957
Mill, John Stuart: Naisen asema, 1851/1981(Ks. klassikkogalleria)
Rich, Adrienne: Of Woman Born: motherhood as experience and institution, 1976
Wittig, Monique: The Straight Mind and Other Essays, 1992
Woolf, Virginia: Oma huone, 1929/1980

Suositellaan HILMAN kautta tarjottavaa kurssia.

Vastuuhenkilö Naistutkimuksen professori

XNTU3502 Nykyteoreetikot, 5 op
Kurssin tavoitteena on auttaa opiskelijaa muodostamaan jäsentynyt kuva feministisen ajankohtaisen ajattelijan teoreettisista näkemyksistä. Suositeltavaa on valita teoreetikko, jonka näkemyksiin opiskelijan on hyvä tutustua joko naistutkimuksen seminaarissa tai pääaine-opinnoissa ja joka tukee esimerkiksi pro gradu -tutkielman tekemistä.
Opetus ja työmuodot: Seminaari, jossa perehdytään teokseen Feministejä: aikamme ajattelijoita. Kukin opiskelija valitsee haluamansa ajattelijan joko em. teoksesta tai muusta kirjallisuudesta ja esittelee hänet ryhmän jäsenille laatimansa esseen avulla.

Kirjallisuus
Feministejä: aikamme ajattelijoita. Anttonen, Anneli ym. (toim.), 2000

Vastuuhenkilö Naistutkimuksen professori

XNTU3502 Feministinen tieto ja tutkiminen, 10 op
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee naistutkimuksen metodologisia kysymyksiä, oppii analysoimaan tutkimuksen kysymyksenasettelua, tutkijan positiota ja argumentaation tapaa. Tämä tapahtuu omakohtaisen feministisen tutkimuksenteon ja feministiseen tutkimuskirjallisuuteen perehtymisen kautta.Kurssi jakaantuu kahteen osaan:a) seminaari 6 op ja b) kirjatentti/essee 4 op.

a) seminaari
Seminaari (20 h) tarjoaa mahdollisuuden omakohtaisen tietämis- ja tutkimusprosessin harjoittelemiseen. Opiskelijat laativat tutkielman valitsemastaan teemasta käyttäen hyväkseen naistutkimuksen tuottamaa tietoa. Tutkielma voi rakentua kirjallisuuden tulkintaan ja analyysiin tai siihen voi liittyä empiirinen osuus.

Seminaarissa hyödynnetään mm. artikkeleita:
Vuori, Jaana: Sukupuolen kirjoittaminen ja Tainio, Liisa: Tieteellisen tekstin sukupuolet teoksessa Tieteellinen kirjoittaminen. Kinnunen, Merja & Löytty, Olli (toim.), 2002, s. 95–108 ja s. 51–64.

b) kirjatentti/essee
Esseen laajuus: 1 op = 3 sivua (fontti 12 p, rivinväli 1,5). Valitaan yksi teos molemmista kohdista< /U > :
1.
Feministinen tietäminen: keskustelua metodologiasta. Liljeström, Marianne (toim.), 2004

2.
Kaskisaari, Marja: Kyseenalaiset subjektit: tutkimuksia omaelämäkerroista, heterojärjestyksestä ja performatiivi-suudesta (yhteenvetoartikkeli), 2000
Vilkko, Anni: Omaelämäkerta kohtaamispaikkana: naisen elämän kerronta ja luenta, 1997
Granfelt, Riitta: Kertomuksia naisten kodittomuudesta, 1998
Lempiäinen, Kirsti: Sosiologian sukupuoli: tutkimus Helsingin ja Tampereen yliopistojen sosiologian kurssikirjoista 1946–2000, 2003
Ronkainen, Suvi: Ajan ja paikan merkitsemät: subjektiviteetti, tieto ja toimijuus, 1999
Keskitalo-Foley, Seija: Kohti kuulumisen maisemia: toimijuuden tilat ja paikat lappilaisen maaseudun naisten elämäkerroissa, 2004
Pirinen, Riitta: Urheileva nainen lehtiteksteissä, 2006
Saarinen, Jaana: Naistutkijat tiedemaailmassa: kertomuksia tutkimusprosesseista, 2003
Tolonen, Tarja: Nuorten kulttuurit koulussa: ääni, tila ja sukupuolten arkiset järjestykset, 2001
Veijola, Soile: Liikkuvat subjektit, paikallinen tieto: tutkimuksia urheilusta, turismista ja sosiologiasta. Väitöskirjan yhteenveto, 1998
Tai jokin muut tentaattorin kanssa sovittava tutkimus.

Suositellaan myös HILMAN kurssitarjontaa.

Vastuuhenkilö Naistutkimuksen assistentti

Valinnaiset opinnot, 16 op
Valinnaiset kurssit mahdollistavat opiskelijan oman mielenkiinnon mukaisen perehtymisen jonkin tieteenalan sukupuolitutkimukseen tai erityiseen teemaan.Kirjallisuuteen perustuvat opintojaksot voi suorittaa joko tenttimällä vaadittu kirjallisuus tai kirjoittamalla esseitä. Esseiden kirjoittamisesta on sovittava tentaattorin kanssa etukäteen.

XNTU3506 Lesbo- ja queer-tutkimus, 4 op
Opintojakson voi suorittaa joko tenttimällä vaadittu kirjallisuus tai kirjoittamalla essee. Esseesuorituksesta: lähetä tieto valitsemistasi kirjoista tentaattorille sähköpostitse esseetehtäviä varten. Esseen laajuus: 1 op = 3 sivua (fontti 12 p, rivinväli 1,5). Valitaan kaksi teosta kohdasta 1 ja yksi teos kohdasta 2.

1.
”Eihän heterotkaan kerro…”: seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä. Lehtonen, Jukka & Mustonen, Kati (toim.), 2004
Hetero-olettamuksesta moninaisuuteen: lesbot, homot, bi- ja transihmiset sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaina. Lehtonen, Jukka ym. (toim.), 1997
Juvonen, Tuula: Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia, 2002
Löfström, Jan: Sukupuoliero agraarikulttuurissa, 1999
Sorainen, Antu: Rikollisia sattumalta?: naisten keskinäistä haureutta koskevat oikeudenkäynnit 1950-luvun Itä-Suomessa, 2005
Uusin silmin: lesbinen katse kulttuuriin. Hekanaho, Pia ym. (toim.), 1996
2.
Jagose, Annamarie: Queer Theory. An introduction, 1997
Lesbian and Gay Studies: a critical introduction. Medhurst, Andy & Munt, Sally (eds.), 1997
The Lesbian and Gay Studies Reader. Abelove, Henry et al. (eds), 1993. Sivut xv–158, 227–254, 294–320, 397–452, 553–574.
Wilton, Tamsin: Lesbian Studies, 1995

Vastuuhenkilö Hanna Peltomaa
Tenttipäivät KTK:n yleiset tenttipäivät

XNTU3507 Miestutkimus, 3–4 op
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee miestutkimuksen metodologiaa, johdattaa opiskelijat tutkimuksen ja tieteen sukupuolisuuden tunnistamiseen sekä antaa välineitä miesnäkökulmaisen tutkimuksen tekemiseen.

Opintojakson voi suorittaa joko tenttimällä vaadittu kirjallisuus, kirjoittamalla essee tai osallistumalla mahdollisesti järjestettäviin luentoihin. Esseesuorituksesta: lähetä tieto valitsemistasi kirjoista tentaattorille sähköpostitse esseetehtäviä varten.

Valitaanyksi teos jokaisesta kohdasta :
1.
Jokiranta, Harri: Se on miehen elämää: maaseudulla asuvia miehiä elämäänsä kertomassa, 2003
Räsänen, Mikko: Regressiivinen maskuliinisuus: tutkielma 60-luvulla syntyneiden, yksinäisten toimeentulotukiasiakasmiesten yhteiskunnallisesta sukupuolesta ja syrjäytymi[s]estä, 1993
Nyqvist, Leo: Väkivaltainen parisuhde, asiakkuus ja muutos: prosessinarviointi parisuhdeväkivallasta ja turvakotien selviytymistä tukevasta asia, 2001
2.
Men, masculinities and social theory. Hearn, Jeff & Morgan, David (eds.), 1990
Morgan, David: Discovering men, 1992
Petersen, Alan: Unmasking the Masculine, 1998
3.
Badinter, Elisabeth: Mikä on mies? 1993
Lehtonen, Mikko: Pikku jättiläisiä: maskuliinisuuden kulttuurinen rakentuminen, 1995
McCloughry, Roy: Millainen mies?: keskustelua miehisyydestä, vallasta ja rakkaudesta, 1993

Vastuuhenkilö Jukka Sankala
Tenttipäivä YTK:n sovitut tenttipäivät

XNTU3513 Sukupuolen filosofiaa, 4 op
Opintojakson tavoitteena on auttaa opiskelijaa perehtymään sukupuolta koskevaan filosofiseen ajatteluun sekä naistutkimuksen sisällä käytävään (itse)kriittiseen keskusteluun.

Vaadittavat suoritukset: kirjallisuusessee. Esseessä tarkastellaan filosofian historian sukupuolittuneisuutta ja perehdytään johonkin filosofiseen teokseen tai teemaan, jonka feministinen tutkimus on nostanut esille filosofisessa keskustelussa. Esseetä varten opiskelija valitsee yhden teoksen molemmista kohdista (filosofian historia ja teema-alueet). Esseen laajuus: 1 op = 3 sivua (fontti 12 p, rivinväli 1,5).

Filosofian historiaa:
Spiritus Animalis: kirjoituksia filosofian historiasta. Heinämaa, Sara, Reuter, Martina & Yrjönsuuri, Mikko (toim.), 2003, sivut 180–286 ja
Feministinen filosofia. Oksala, Johanna & Werner, Laura (toim.), 2005 tai
Lloyd, Genevieve: Miehinen järki, 2000 tai
Keller, Evelyn Fox: Tieteen sisarpuoli, 1988

Teema-alueet:
The Body and the Text. Helene Cixous. Reading and Teaching. Wilcox, Helen et al. (eds.), 1990
Braidotti, Rosi: Riitasointuja, 1993
Butler, Judith: Hankala sukupuoli: feminismi ja identiteetin kumous, 2006tai alkuperäisteos Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, 1990
Feminist Perspectives in Philosophy. Griffiths, Morwenna & Whitford, Margaret (eds.), 1988
Gatens, Moira: Feminism and Philosophy, 1991
Heinämaa, Sara: Ele, tyyli, sukupuoli, 1997
Irigaray, Luce: Sukupuolieron etiikka, 1996
Kristeva, Julia: Puhuva subjekti, 1993
Moi, Toril: French Feminist Thought, 1990
Naskali, Päivi, Tyttö, äiti, kasvatus, 1998
Oliver, Kelly: Reading Kristeva, 1993
Pulkkinen, Tuija: Postmodernin politiikan filosofia, 1998
Ruumiin kuvia: subjektin ja sukupuolen muunnelmia. Heinämaa, Sara ym. (toim.), 1997
Tuana, Nancy: Woman and the History of Philosophy, 1992
Whitford, Margaret: Luce Irigaray: philosophy in the Femini­ne, 1991

Vastuuhenkilö Naistutkimuksen professori

XNTU3514 Feministinen politiikan tutkimus II, 4 op
Opintojakson v oi suorittaa joko tenttimällä vaadittu kirjallisuus, kirjoittamalla esseitä tai osallistumalla mahdollisesti järjestettävään lähiopetukseen. Esseesuorituksesta: lähetä tieto valitsemistasi kirjoista tentaattorille sähköpostitse esseetehtäviä varten. Esseen laajuus: 1 op = 3 sivua (fontti 12 p, rivinväli 1,5).

Valitaan kolme teosta seuraavasta kirjallisuudesta:

Ackerly, Brooke: Political Theory and Feminist Social Criticism, 2000
Corrin, Chris: Feminist Perspectives on Politics, 1999
Jones, Kathleen B.: Compassionate Authority: democracy and the representation of women, 1993
Pateman, Carole: The Disorder of Women: democracy and the representation of women, 1993
Penttinen, Elina: Corporeal Globalisation: narratives of Subjectivity and Otherness in the Sexscapes of Globalization, 2004
Phillips, Anne: Feminism & Politics, 1998
Pulkkinen, Tuija: Postmoderni politiikan filosofia, 1996
Women’s Citizenship and Political Rights. Helssten, Sirkku; Holli, Anne Maria & Daskalova, Krassimira (eds.), 2006

Vastuuhenkilö Heidi Sinevaara-Niskanen
Tenttipäivät YTK:n sovitut tenttipäivät

XNTU3519 Sukupuoli ja väkivalta, 4 op
Opintojakson voi suorittaa joko tenttimällä vaadittu kirjallisuus tai kirjoittamalla essee. Esseesuorituksesta: lähetä tieto valitsemistasi kirjoista tentaattorille sähköpostitse esseetehtäviä varten. Esseen laajuus: 1 op = 3 sivua (fontti 12 p, rivinväli 1,5).< BR >
Valitaan kaksi teosta seuraavasta kirjallisuudesta:

Husso, Marita: Parisuhdeväkivalta: lyötyjen aika ja tila, 2003
Jokinen, Arto: Panssaroitu maskuliinisuus: mies, väkivalta ja kulttuuri, 2000
Keskinen, Suvi: Perheammattilaiset ja väkivaltatyön ristiriidat, 2005, sähköisessä muodossa: http://www.uta.fi/laitokset/naistutkimus/keskinen.htm
Laitinen,Merja: Häväistyt ruumiit, rikotut mielet: tutkimus lapsina läheissuhteissa hyväksikäytettyjen naisten ja miesten elämästä, 2004
Nikunen, Minna: Surman jälkeen itsemurha: kulttuuriset luokitukset rikosuutisissa,2005. Sähköisessä muodossa: http://acta.uta.fi/pdf/951-44-6257-2.pdf
Nykyri, Tuija: Naisen viha, 1998
Pahan tyttäret: sukupuolitettu pelko, viha ja valta. Heinämaa, Sara & Näre, Sari (toim.), 1994
Väkivalta: seuraamukset ja haavoittuvuus. Lohiniva-Kerkelä, Mirva (toim.), 2006

Vastuuhenkilö Seija Keskitalo-Foley
Tenttipäivät KTK:n yleiset tenttipäivät

XNTU3520 Gender and Tourism, 5 ects
Students of women’s studies can take part in two courses in either of the Faculty of the two courses in the Faculty of Business and Tourism: YMAT1211 Cultural Studies of Tourism (5 ects) or YMAT1216 Leisure Studies (5 ects). Teaching is in English. See the study programme of the Faculty of Business and Tourism.

Teacher Soile Veijola

XNTU3521 Sukupuoli aikuiskasvatuksessa, 4op
Opintojakson tavoitteena on johdattaa aikuiskasvatuksen keskusteluihin sukupuolinäkökulmasta. Opintojakso perehdyttää opiskelun yhteiskunnallisten ehtojen, tiedon tuottamisen, elinikäisen oppimisen sekä oppimiskokemuksia koskeviin teemoihin feministisestä näkökulmasta.

Opintojakson voi suorittaa joko tenttimällä vaadittu kirjallisuus tai kirjoittamalla essee. Esseesuorituksesta: lähetä tieto valitsemistasi kirjoista tentaattorille sähköpostitse esseetehtäviä varten. Esseen laajuus: 1 op = 3 sivua (fontti 12 p, rivinväli 1,5).

Valitaan kaksi teosta seuraavasta kirjallisuudesta:

Allan, Elisabeth J.: Policy Discourses, Gender, and Education: constructing Women’s Status, 2007
Burke, Penny Jane & Jackson, Sue: Reconceptualising lifelong learning: feminist interventions, 2007
Gender and lifelong learning: critical feminist engagements. Leathwood, Carole & Francis, Becky (eds.), 2006
Hayes, Elisabeth: Women as Learners: the Significance of Gender in Adult Education, 2000
Husu, Liisa & Rolin, Kristiina: Tiede, tieto ja sukupuoli, 2005

Vastuuhenkilö Seija Keskitalo-Foley
Tenttipäivät KTK:n yleiset tenttipäivät

XNTU3523 Perhe ja vanhemmuus, 4 op
Opintojaksossa perehdytään perheen ja vanhemmuuden tematiikkaan suomalaisessa tutkimuskirjallisuudessa. Pohdinnoissa ovat sekä perheen että vanhemmuuden, isyyden ja äitiyden määrittelyt ja ajankohtaiset kysymykset sekä arjen elämän käytännöt.

Opintojakson voi suorittaa kirjoittamalla essee. Esseesuorituksesta: lähetä tieto valitsemistasi kirjoista tentaattorille sähköpostitse esseetehtäviä varten. Esseen laajuus: 1 op = 3 sivua (fontti 12 p, rivinväli 1,5).

Valitaan kaksi teosta seuraavasta kirjallisuudesta.

Isäkirja: mies, vanhemmuus ja sukupuoli. Aalto, Ilana & Kolehmainen, Jani (toim.), 2004
Jokinen, Eeva: Aikuisten arki, 2005
Jokinen, Eeva: Väsynyt äiti, 1996
Kuosmanen, Paula: Äitien ja lesbojen arkipäivän tilanteita: performatiivis-diskursiivinen tarkastelu, 2000
Marjeta, Maarit: Äidit ja tyttäret kahdessa kulttuurissa: somalialaisnaiset, perhe ja muutos, 2001
Naskali, Päivi: Tyttö, äiti, kasvatus, 1998
Nätkin, Ritva: Kamppailu suomalaisesta äitiydestä, 1997
Perhe murroksessa: kriittisen perhetutkimuksen jäljillä. Forsberg, Hannele & Nätkin, Ritva (toim.), 2003
Perhetyön tieto. Vuori, Jaana & Nätkin, Ritva (toim.), 2007
Vuori, Jaana: Äidit, isät ja ammattilaiset: sukupuoli, toisto ja muunnelmat asiantuntijoiden kirjoituksissa, 2001

Vastuuhenkilö Outi Ylitapio-Mäntylä

XNTU3524 Ruumis ja teknologia 4 op
Kurssin tavoitteena on esimerkkien avulla analysoida sukupuolen merkityksiä teknologisoituvassa yhteiskunnassa. Aihealueina ovat arjen teknologiat ja kehoa laajentavat teknologiat kuten internet. Kurssin aikana tutustutaan erilaisiin tapoihin, joilla sukupuolta ja ruumista tuotetaan teknologioiden avulla sekä niiden osana.

Opintojakson voi suorittaa joko tenttimällä vaadittu kirjallisuus tai kirjoittamalla essee. Suositeltava suoritustapa on essee, jonka lähtökohdaksi opiskelija valitsee analysoitavan kulttuurisen ilmiön, teknologian, ohjelman tai tuotteen.

Esseesuorituksesta: lähetä tieto valitsemistasi kirjoista tentaattorille sähköpostitse esseetehtäviä varten. Esseen laajuus: 1 op = 3 sivua (fontti 12 p, rivinväli 1,5).

Valitaan kaksi kirjaa painotusalueesta 1 tai 2.

1. Teknologia ja sukupuoli

Balsamo, Anne: Technologies of the Gendered Body: reading Cyborg Women, 1997
The Gendered Cyborg: a Reader. Kirkup, Gill et al. (eds.), 2000
Lost and Found in Virtual Reality: Women and Information Technology.Isomäki, Hanna-Kaisa & Pohjola, Anneli (toim.), 2005
Peteri, Virve: Mediaksi kotiin: tutkimus teknologioiden kotouttamisesta, 2006
Tietotekniikkasuhteet: kulttuurinen näkökulma. Talja, Sanna & Tuuva, Sari (toim.), 2003

2. Internet ja seksuaalisuus

Campbell, John Edward: Getting it on Online: Cyberspace, Gay Male Sexuality and Embodied Identity, 2004.
Girl wide web: Girls, the Internet, and the Negotiation of Identity. Mazzarella, Sharon R. (ed.), 2005
Laukkanen, Marjo: Sähköinen seksuaalisuus: tutkimus tyttöydestä nettikeskusteluissa, 2007
Queer Online: Media, Technology & Sexuality. O’Riordan, Kate & Phillips, David J. (eds.), 2007
Virtual Gender: Technology, Consumption and Identity. Green, Eileen & Adam, Alison (eds.), 2001

Tentaattorit: Riikka Matala (Painotus 1)
Marjo Laukkanen (Painotus 2)
Tenttipäivät TTK:n sovitut tenttipäivät

XNTU3525 Naisoikeus II, 4 op

Suoritetaan valitsemalla kaksi kirjaa alla olevista vaihtoehdoista siten, ettei kirjoja ole tentitty muissa kohdissa. Korvaavasta luento-opetuksesta tai verkkokurssista ilmoitetaan erikseen.

Burrel, Riitta: Naisia ja sikiöitä: avustetusta lisääntymisestä ja sikiön oikeuksista, 2003
Kurki-Suonio, Kirsti: Äidin hoivasta yhteishuoltoon, 1999
Nummijärvi, Anja: Palkkasyrjintä: oikeudellinen tutkimus samapalkkaisuuslainsäädännön sisällöstä ja toimivuudesta, 2004
Pohjonen, Soile: Parisuhde yksityisoikeudellisessa ajattelussa, 1998
Pylkkänen, Anu: Puoli vuodetta, lukot ja avaimet, 1990
Seuraavat artikkelit kirjasta Väkivalta, Seuraamukset ja haavoittuvuus. Lohiniva-Kerkelä, Mirva (toim.), 2006: Andersson, Ulrika: Handel med människor; Kainulainen, Heini: Raiskausten käsitteleminen rikosprosessissa uhrin näkökulmasta; Karma, Helena & Pohjonen, Soile: Oikeusjärjestys ja seksuaalisen itsemääräämisoikeuden edistäminen; Kimpimäki, Minna: Raiskaus kansainvälisenä rikoksena; Laitinen, Merja: "Miksi minulla menee näin?"; Laitinen, Pirjo: Naisten väkivaltarikoksista mielentilalausuntojen valossa; Lattu, Emmi: Väkivaltarikoksista tuomittujen naisten vankilasta vapautuminen; Leijonhuvfud, Madeleine: Ny svenska sexualbrottsreglering – en lag i otakt med tiden; Lohiniva-Kerkelä, Mirva: Salatut seksuaalirikokset ja tiedonsaanti; Ronkainen, Suvi: Haavoittunut kansakunta ja väkivallan toimijuus; Träskman, Per-Ole: Våld och kvinnor

Vastuuhenkilö Mirva Lohiniva-Kerkelä
Tenttipäivät OTK:n naisoikeuden yleiset tenttipäivät

XNTU3526 Sukupuoli sosiaalityössä II, 4 op
Opintojakson voi suorittaa joko tenttimällä vaadittu kirjallisuus tai kirjoittamalla essee. Esseesuorituksesta: lähetä tieto valitsemistasi kirjoista tentaattorille sähköpostitse esseetehtäviä varten.

Valitaan yksi teos jokaisesta kohdasta :
1.
Dominelli, Lena : Sociology for Social Work, 1997
Men and Social Work: theories and practices. Alistair, Christie (ed.), 2000
Practice and research in Social Work: postmodern feminist perspectives. Fawcett, Barbara (ed.), 2000
2.
Petrelius, Päivi: Sukupuoli ja subjektius sosiaalityössä: tulkintojanaistyöntekijöiden muistoista, 2005
3.
Keskinen, Suvi: Perheammattilaiset ja väkivaltatyön ristiriidat, 2005
Laine, Terhi: Turvakotityön käytännöt: asiantuntijuus ja sukupuolen merkitykset, 2005

Vastuuhenkilö Marjo Romakkaniemi
Tenttipäivät YTK:n sovitut tenttipäivät

XNTU3518 Korvaavat naistutkimuksen opinnot II, 1–4 op
Opiskelija voi saada tähän kohtaan korvaavuuden vierailu-luennoista, luentotaskuun kerätyistä suorituksista tai HILMAn verkkokursseista, joille ei ole suoraa sisällöllistä vastaavuutta muissa aineopinnoissa. Korvaavuus sovitaan professorin kanssa.


XNTU 4000 SYVENTÄVÄT OPINNOT, 42 op
Naistutkimuksen opiskelijat voivat suorittaa naistutkimuksen syventäviä opintoja (42 op) yhdessä maisteriohjelman opiskelijoiden kanssa. Opintojen suorittamisesta tulee sopia naistutkimuksen professorin kanssa.

Kaikille yhteiset opinnot, 42 op

XNTU4001 Feministisen teorian syventäminen, 12 op
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää tietämystään feministisen teorian keskeisistä kysymyksistä ja tutustuu käynnissä olevaan teoreettiseen keskusteluun. Opiskelijan tulisi ymmärtää erilaisten näkökulmien painotuserot ja oppia argumentoimaan oman sukupuolta ja feminististä lähestymistapaa koskevan näkemyksensä puolesta.

Kurssi suoritetaan kahdessa osassa: artikkeliseminaarina sekä kirjallisuustenttinä.
a)
Artikkeliseminaari 8 op (12 h ), jossa analysoidaan seuraavia teemoja käsitteleviä tieteellisiä artikkeleita:
Sukupuoliero erityisesti ranskalaisessa feminismissä
Sukupuolen ymmärtämistä koskevat keskustelut
Sukupuoli ja valta: Foucault, Butler ja queer

b)
Kirjallisuusessee/tentti kahden teoksen pohjalta, 4 op
Butler, Judith: Hankala sukupuoli, 2006 tai alkuperäinen teos Gender Trouble.
Feminism / Postmodernism, Nicholson, Linda (ed.), 1990.
de Lauretis, Teresa: Itsepäinen vietti, 2004
Pulkkinen, Tuija: Postmoderni politiikan filosofia, 1998
Sellers, Susan: Language and the Sexual Difference, 1991

Vastuuhenkilö Naistutkimuksen professori

XNTU4002 Tasa-arvotyö, 12 op
Kurssin tavoitteena on perehtyä tasa-arvoa koskevaan teoreettiseen keskusteluun ja tasa-arvolainsäädäntöön sekä niiden sovelluksiin erilaisilla työelämän ja hallinnon aloilla.

Kurssi suoritetaan kahdessa osassa: tenttimällä tasa-arvon teoreettisia perusteita käsittelevä kirjallisuus sekä osallistumalla seminaariin.

a) Kirjallisuus essee/tentti kahden teoksen pohjalta, 5 op

Suoritetaan yksi teos kummastakin kohdasta:
1.
Holli, Anne Maria. Discourse and Politics for Gender Equality in LateTwentieth Century Finland , 2003
Husu, Liisa: Sexism, Support and Survival in Academia: Academic Women and Hidden Discrimination in Finland , 2001
Raevaara, Eeva: Tasa-arvo ja muutoksen rajat: sukupuolten tasa-arvo poliittisena ongelmana Ranskan parité- ja Suomen kiintiökeskusteluissa, 2005.
Women’s Citizenship and Political Rights. Hellsten, Sirkku; Holli, Anne Maria & Daskalova, Krassimira (eds.), 2006
2.
”Eihän heterotkaan kerro…”: seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä. Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati (toim.), 2004
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt työelämässä, Lehtonen, Jukka (toim.) 2002

b)
Seminaari 7 op (12 h) jossa perehdytään EU-lainsäädännön ja tasa-arvolain edellyttämään tasa-arvotyöhön. Seminaarin aikana perehdytään myös käynnissä oleviin tasa-arvohankkeisiin sekä tasa-arvosuunnitelmien ja sukupuolivaikutusten arviointien laatimiseen.

Seminaarin suorituksena opiskelija laatii oheiskirjallisuutta käyttäen oman suuntautumisensa mukaisen tasa-arvotyötä käsittelevän esseen.

Oheiskirjallisuus
Equal Opportunities for Women and Men: monitoring law and practice in new member states and accession countries of the European Union, 2005
Kantola, Johanna: Mykät, kuurot ja kadotetut: sukupuolten välinen tasa-arvo Helsingin yliopiston valtio-opin laitoksella, 2005
Minna -valtakunnallisen naistutkimus- ja tasa-arvoportaalin artikkelit. http://www.minna.fi/minna/valtavirtaistaminen/index.htm
Naskali, Päivi: Eihän meillä ole mitään ongelmia: henkilökunnan ja opiskelijoiden kokemuksia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta Lapin yliopistossa, 2004
Opetuksen ja ohjauksen tasa-arvoiset käytännöt -opas. Opas on luettavissa WomenIT - Women in Industry and Technology -hankkeen sivuilta http://www.kajaaninyliopistokeskus.oulu.fi/proj/womenit/index.php
Tasa-arvolaki 2005
Tasa-arvosta lisäarvoa. Käsikirja työpaikkojen tasa-arvotyöhön, 2005

Vastuuhenkilö Naistutkimuksen assistentti

XNTU4003 Tieteellinen lukeminen ja kirjoittaminen, 6 op
Kurssin tavoitteena on siirtyä omaksuvasta lukutavasta tulkitsevaan, analyyttiseen ja kriittiseen lukutapaan. Opiskelija kehittää valmiuksiaan arvioida tutkimuksen/teoksen taustalla vaikuttavia teoreettisia lähtökohtia, teoksen rakenteellisia ratkaisuja, argumentoinnin terävyyttä, luovuutta ja kielellistä ilmaisua.

Opiskelija laatii kirja-arvostelun jostakin omaan alaansa liittyvästä teoksesta. Arvostelun laadintaa tuetaan ja tuotosta käsitellään seminaarissa (12h).

Vastuuhenkilö Naistutkimuksen professori

XNTU4004 Tutkielmaan liittyvät metodologiset opinnot, 12 op
Jakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy tiedonfilosofiaan ja metodologiaan niin, että hän kykenee jäsentämään omaa tietoa koskevaa ymmärrystään ja johtamaan siitä tutkimusmetodeja koskevia valintojaan. Tavoitteena on lisäksi täydentää tutkimusmenetelmällistä osaamista tutkielman laatimista varten.

Opiskelija laatii tutkielmaansa liittyvän metodologisen esseen. Suorituksessa opiskelija esittelee oman tieto- ja tiedekäsityksensä, perustelee valitsemansa metodologian ja tarkastelee sen tutkimusmetodille asettamia vaatimuksia.

Suorituksessa hyödynnetään yliopistossa tarjottavaa metodiopetusta (ainelaitokset ja MELA), HILMAssa järjestettäviä kursseja sekä soveltuvaa kirjallisuutta.

Kirjallisuus
Alcoff, Linda & Potter, Elizabeth: Feminist Epistemologies, 1993
Harding, Sandra: Whose Science, Whose Knowledge: Thinking from Women’s Lives, 1991
Ramazanoglu, Caroline & Holland , Janet: Feminist Methodology:
Challenges and Choices, 2002
Ronkainen , Suvi: Ajan ja paikan merkitsemät: subjektiviteetti, tieto ja toimijuus, 1999
Tanesini, Alessandra: An Introduction to Feminist Epistemologies, 1999

Vastuuhenkilö Naistutkimuksen professori ja ainelaitosten opettajat


xxxxxxxxxxxxxx