MARI MÄKIRANTA
TaT, yliopistolehtori, Taiteiden tiedekunta

Yhteystiedot: puh: 040 484 4394
mari.makiranta[at]ulapland.fi

Työskentelen taiteiden tiedekunnassa kuvallisen viestinnän yliopistonlehtorina. Opetan visuaalisen kulttuurin tutkimuksen ja visuaalisen viestinnän teorioita, tutkimusmenetelmiä ja ilmiöitä sekä ohjaan opinnäytteitä.

Väittelin vuonna 2008 taideopiskelijanaisten omaelämäkerrallisiin valokuviin liittyen. Tutkimuksessa tarkastelin albumikuvia, perhevalokuvia ja valokuvataiteellisia omakuvia sekä kuvien mahdollistamia itsestä kertomisen ja esittämisen tapoja.
Kerrotut kuvat. Omaelämäkerralliset valokuvat yksilön, yhteisön ja kulttuurin kohtaamispaikkoina. Related Pictures - Autobiographical Photographs as Sites of Engagement for Individuals, Communities and Cultures, 2008.

Nykyiset tutkimusintressini koskevat matkailukuvastoja, pohjoisen nuorten valokuvataidetta ja visuaalisuuden metodologian kehittelyä.

Väitöstyöhön liittyvät lehdistöhaastattelut ja maininnat mediassa

2008

”Sisarhakkaus ei tallennu kuviin.” Turun Sanomat 10.9.2008. (Toimittaja Jenni Arbelius.)

”Valokuva paljastaa ja kätkee.” Etelä-Saimaa 16.9.2008. (Toimittaja Marjo Loisa.)

”Perhe ja yhteisöllisyys tärkeitä – Henkilökohtaiset valokuvat paljastavat sosiaalisia draamoja.” Lapin Kansa 5.9.2008. (Toimittaja Esa I. Järvinen.)

”Henkilökohtaiset valokuvat paljastavat sosiaalisia draamoja.” Uusi Rovaniemi 5.9.2008

”Henkilökohtainen valokuva on oman elämäsi draamaa.”
Tiedeuutiset -verkkolehti.

”Mari Mäkiranta: Kerrotut kuvat – Omaelämäkerralliset valokuvat yksilön, yhteisön ja kulttuurin kohtaamispaikkoina. Väitös.”
CuRec-verkkolehti. Cultural Recreation Bulletin kulttuurisen virkistystoiminnan verkkolehti.

”Valokuva paljastaa ja kätkee.” digicamera.net

2007

”Mediakasvatuksen avulla mediaosaamiseen.” Koordinaatti – Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden verkkolehti.


JULKAISUT

Monografiat

Mäkiranta, Mari (2008). Kerrotut kuvat. Omaelämäkerralliset valokuvat yksilön, yhteisön ja kulttuurin kohtaamispaikkoina. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus. (Väitöskirja.)

Mäkiranta, Mari (2000). Ambitious Bitch ja Indolent Nymph. Multimediateoksen naisrepresentaatioiden tarkastelua. Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta. (Julkaisematon Pro-gradu -tutkielma.)


Referee-julkaisut

Mäkiranta, Mari (2010). Kuvien lukeminen. Teoksessa Johanna Hurtig, Merja Laitinen ja Katriina Uljas-Rautio (toim.) Ajattele itse! Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Mäkiranta, Mari (2010). Toistotekoja ja radikaalia omakohtaisuutta. Valokuvataiteellisten omakuvien toisin toistamisen mahdollisuudet. Naistutkimus – Kvinnoforskning 2/23, 17–30.

Mäkiranta, Mari & Brusila, Riitta (2010). Lukijalle, katselijalle, kokijalle. Teoksessa Kuvakulmia 2. Kirjoituksia kuvista, taiteellisista tuotannoista ja visuaalisista viesteistä. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

2009 Mäkiranta, Mari (2009). Tyttäret, riviin järjesty! Tyttöyden esittäminen perhevalokuvatraditiossa. Nuorisotutkimus 4, 72–79.

2008 Mäkiranta, Mari (2008). Omaelämäkerralliset valokuvat subjektiivisten kokemusten ja sosiaalisten draamojen näyttämöinä. Naistutkimus 4: 21, 78–81.

2007 Autio, Minna & Mäkiranta, Mari (2007). Median kuluttamat, kulutuksen mediat. Pääkirjoitus. Nuorisotutkimus 2, 1–2.

2006 Mäkiranta, Mari (2006). Kamera kääntyy itseen. Valokuvataiteellinen omakuva prosessina. Teoksessa Mari Mäkiranta & Riitta Brusila (toim.) Kuvakulmia. Puheenvuoroja kuvista ja kuvallisesta kulttuurista. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 57–72.

2005 Mäkiranta, Mari (2005). Säkenöivät ja mykät valokuvalliset omakuvat. Naistutkimus 1: 18, 48–52.

Mäkiranta, Mari (2005). Prinsessa ja poikatyttö. Sukupuoli-identiteetin rakentuminen albumikuvissa. Nuorisotutkimus 2: 23, 3–19. (Artikkeli on opintomateriaalina valtakunnallisen naistutkimuksen verkkokurssitarjonnassa sekä Lapin yliopiston matkailuopintojen menetelmäopetuksessa.)

Mäkiranta, Mari (2005). Vanhapiika perhepotretissa. Perhevalokuva uudelleen tekemisen käytäntönä. Kulttuurintutkimus 2: 22, 3–14.

Mäkiranta, Mari (2002). Pieni tarina performanssista. Sukellus taiteen, tieteen ja naistutkimuksen rihmastoihin. Kulttuurintutkimus 4: 19, 3–12.

Mäkiranta, Mari (2001). Representing Women in Multimedia. An Analysis of the Representation of Women in Multimedia and Politics of Gaze. Teoksessa Juha Suoranta, Sam Inkinen & Mauri Ylä-Kotola (toim.) The Integrated Media Machine. Aspects of Internet Culture, Hypertechnolgies and Informal Learning. Helsinki: Edita, 171–183.


Toimitetut tieteelliset aikakauslehdet ja teokset

Ollila Anne & Mäkiranta, Mari (2011). Nuorisotutkimus 1/2011. (Teemanumero ”Pohjoisen kulttuurit”.) (Tulossa.)

Brusila, Riitta & Mäkiranta, Mari (2009). Kuvakulmia 2. Kirjoituksia kuvista, taiteellisista tuotannoista ja visuaalisista viesteistä. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

Autio, Minna & Mäkiranta, Mari (2007). Nuorisotutkimus 2/2007. (Teemanumero ”Media ja kulutus”.)

Mäkiranta, Mari & Brusila, Riitta (toim.) (2006). Kuvakulmia. Puheenvuoroja kuvista ja kuvallisesta kulttuurista. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.


Muut julkaisut

Mäkiranta, Mari (2009). Jotain uutta, jotain vanhaa. Havaintoja medioiden interaktiivisuudesta. Kide 2. Rovaniemi: Lapin yliopiston yhteisölehti, 19.

Mäkiranta, Mari (2002). Kun valot sammuvat. Kide 7. Rovaniemi: Lapin yliopiston yhteisölehti, 4–6.


Valoikoidut konferenssipaperit ja puheenvuorot

INSEA (International Society of Education through Art), European Congress,
Rovaniemi, Finland 21.–24.6.2010
Konferenssipaperi: The use of personal photographs in teaching and study cases
(Yhteistyössä KT Outi Ylitapio-Mäntylän kanssa)
Konferenssipaperi: Northern places in children’s still picture animation films
(Yhteistyössä TaT, prof. Eija Timosen kanssa)

Art in Translation, International conference on language and the arts. University of Iceland & Nordic house, Reykjavik, 27.–29.2010
Konferenssipaperin aihe: The concept of place in children’s fiction
(Yhteistyössä TaT, prof. Eija Timosen kanssa)

Valokuvan kokemus, valokuvatutkijoiden tapaaminen, Ateneum, Helsinki 2008 Esitelmän aihe: Valokuvan omaelämäkerrallisuus


Tärkeimmät tieteelliset toimet

2009–2011 Naistutkimus-lehden toimituskunnan jäsen

2005–2011 Nuorisotutkimus-lehden toimitusneuvoston jäsen