SEIJA KESKITALO-FOLEY 
Yliopistonlehtori, LTO, KT, feministisen kasvatus- ja koulutussosiologian dosentti

Yhteystiedot
Puh. +358 (0) 40844116, 832401, faxi 016-341 2401
seija.keskitalo-foley@ulapland.fi
www.ulapland.fi/Seija.Keskitalo-Foley

Vastaanottoaika
Tiistaisin klo 13-14

Ohjaan ja opetan kasvatustieteiden tiedekunnassa tutkielma- ja metodologiaseminaarien lisäksi sukupuolentutkimuksen opintoja: esim. sukupuoli aikuiskasvatuksessa ja sukupuoli ja väkivalta sekä joitakin vaihto-opiskelijoille tarkoitettuja englanninkielisiä kursseja.

Tutkin feministisestä näkökulmasta nykypäivän lappilaisten naisten elämää. Työhöni on sisältynyt erityisesti naisten aikuisopiskelua ja lappilaisen maaseudun naisten elämäkertoja koskevaa tutkimusta.

TUOREIMPIA JULKAISUJA

Monografiat

Keskitalo-Foley, Seija 2011. Lappilaisia naisia uuden talouden ajassa. Tulkintoja hallinnasta, toimijuudesta, koulutuksesta ja yrittäjyydestä. Rovaniemi. Lapin yliopistokustannus.

Keskitalo-Foley, Seija 2004. Kohti kuulumisen maisemia. Toimijuuden tilat ja paikat lappilaisen maaseudun naisten elämäkerroissa. Acta Universitatis Lapponiensis 78.

Artikkelit

Komulainen, Katri, Naskali, Päivi, Korhonen, Maija & Keskitalo-Foley, Seija. Internal Entrepreneurship – a Trojan horse of the neoliberal governance of education? Finnish pre- and in-service teachers’ implementation of and resistance towards entrepreneurship education 2011. Journal of Critical Education Policy Studies (tulossa)

Helakorpi, Jenni, Isosomppi, Leena, Keskitalo-Foley, Seija, Lahelma, Elina, Saarinen , Jaana & Lehtonen, Jukka 2011. Ohjaus ja verkostot sukupuolen tutkimuksen tukena Teoksessa Lehtonen, Jukka toim. Sukupuolinäkökulmia tutkimusperustaiseen opettajankoulutukseen. Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa –projektin julkaisu. Helsinki.Helsingin yliopisto, 156–163

Keskitalo-Foley, Seija 2010. ”Uusia” naisia, entisiä töitä? Näkökulmia naisten yrittäjyyskoulutuksiin. Teoksessa Katri Komulainen, Seija Keskitalo-Foley, Maija Korhonen & Sirpa Lappalainen (toim.) Yrittäjyyskasvatus hallintana. Tampere. Vastapaino. 231–250.

Keskitalo-Foley, Seija, Komulainen, Katri & Naskali, Päivi 2010. Risto Reipas riskinottaja. Koulutuspolitiikan tavoittelema ihannekansalainen. Teoksessa Keskitalo-Foley, Seija, Komulainen Katri, Korhonen, Maija & Lappalainen, Sirpa (toim.) Yrittäjyyskasvatus hallintana. Tampere.Vastapaino. 15–36.

Keskitalo-Foley, Seija 2009. Lappilaisnaisten toimijuuden paikkoja uuden talouden ajassa. Teoksessa Karin Filander & Marjatta Vanhalakka-Ruoho (toim.) Yhteisöllisyys liikkeessä. Aikuiskasvatuksen 48. vuosikirja. Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura. 215–244.

Keskitalo-Foley, Seija 2008. Paikantumia naisyrittäjyyden, yrittäjyys- ja aikuiskasvatuksen keskusteluihin. (Positions in discussions of female entrepreneurship and entrepereneurship and adult education). Aikuiskasvatus 28 (3), 186–195.

Keskitalo-Foley, Seija 2008. Aktivismia ja arjen feminismiä. Näkökulmia lappilaisen maaseudun naisten toimijuuteen. (Activism and everyday feminism. Perspectives on actorship of women in Lapland). Teoksessa Hanna-Mari Ikonen (toim.) Syrjäsilmällä – sukupuolen jäsennyksiä maaseudulla. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 4. 77–91.

Keskitalo-Foley, Seija 2008. Yksi kertomus, monta tarinaa. Narratiivinen, emansipatorinen ja empaattinen lukutapa lappilaisen maaseudun naisten elämäkertojen tutkimuksessa. (One story, many narratives. Narrative, emancipatory and emphatetic reading of biographies of women in rural Lapland) Teoksessa Esa ja Sari Poikela (toim.) Tutkimustarinoita Ounaksen varrelta. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus. 51–71.

Keskitalo-Foley, Seija 2007. Mukaan kuulumista ja poissulkemista. Yhteisöllisyys lappilaisen maaseudun naisten kertomuksissa. (Belonging and exclusion. Community in narratives of women in rural Lapland) Teoksessa Mervi Autti, Seija Keskitalo-Foley, Päivi Naskali & Heidi Sinevaara-Niskanen (toim.) Kuulumisia. Feministisiä tulkintoja naisten toimijuuksista. 291–317.
Keskitalo-Foley, Seija 2006. Koulutuksen lupaus, vapaus ja ikuinen toivo - sukupuoli, koulutus ja asiantuntijuus aikuisopiskelijanaisen elämäkerrassa. Aikuiskasvatus 26 (1), 14-23.

Keskitalo-Foley, Seija 2006. Kolme näkökulmaa Lapin paikkana kokemiseen. Teoksessa Knuuttila, Seppo, Laaksonen, Pekka & Piela, Ulla (toim.) Paikka. Eletty, kuviteltu, muisteltu. Kalevalaseuran vuosikirja 85. Helsinki.SKS, 129-146.

Muut

Keskitalo-Foley, Seija, Koskinen, Helena & Ylitapio-Mäntylä, Outi 2011. Välittömästi yhdessä – puheenvuoroja aikuisopiskelusta ja tutkimuksesta. Aikuiskasvatus 3 (1).

Keskitalo-Foley, Seija 2010. Diskurssitaiturureita projektiyhteiskunnassa. Kirja-arvio. Naistutkimus 23 (2), 75-79.

Keskitalo-Foley, Seija 2010. ”Pienoiselämäkerta Ester Cullblomista.” SKS:n verkkojulkaisuhanke. Luettavissa SKS:n verkkosivuilta 15.6.2010 alkaen (www.finlit.fi

Verkostot

Kertonet- narratiiviverkoston jäsen

“Koulutus, kasvatus ja erot” (KOUKERO) tutkimusverkoston jäsen

Tasuko sukupuolititietoinen opettajakoulutushanke 2008–2010: jäsen

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuran johtokunnan varajäsen vuodesta 2005 alkaen

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuran johtokunnan jäsen vuodesta 2009 alkaen