TANJA MANNER-RAAPPANA, KTL

Yhteystiedot
tanja.manner-raappana[at]ulapland.fi

Väitöstutkimuksessani "BRÄNDI-IDENTITEETIT TARJOUKSESSA Mainonta sukupuolitettujen identiteettien ja toimijuuksien tarjoana" tarkastelen sukupuolta mainonnassa sekä nuorten mainonnan hyödyntämistä minäbrändäyksessä ja sukupuoli-identiteetien rakentamisessa. 

Tutkielmani sukupuolen tuottamisesta mainoskuvissa sai tunnustusta, kun Suomen kasvatustieteellinen seura palkitsi tutkielmani vuoden 2004 graduna.  

JULKAISUT

Manner-Raappana, Tanja 2007. Sukupuoli mediassa. Kirja-arviointi. Tiedotustutkimus 2007 4(3), 92-93.

Manner-Raappana, Tanja 2007. Rexonaa noloihin tilanteisiin. Nuorisotutkimus 2007 4(3), 82-86.

Manner-Raappana, Tanja 2007. Mediamaailma kasvattajana. Teoksessa Kaarina Määttä (toim.) Helposti särkyvää. Helsinki: Kirjapaja.

Juvonen, Tuula & Manner-Raappana, Tanja 2006. Ajattelun kartoittaminen. Teoksessa Sanna Kivimäki, Merja Kinnunen & Olli Löytty (toim.) Tilanteen taju. Opettaminen yliopistossa. Tampere: Vastapaino, 136–149.

Manner-Raappana, Tanja 2006. Sukupuoli on rakennettu – joulunakin. Sukupuolen representaatiot joulun televisiomainoksissa. Teoksessa Mari Mäkiranta & Riitta Brusila (toim.) Kuvakulmia. Puheenvuoroja kuvista ja kuvallisesta kulttuurista. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 93–108.

Manner-Raappana, Tanja 2005. Kohti tiedostavaa kasvatusta. Mediakasvatus osana opettajankoulutusta ja osaamista. Teoksessa Kyösti Kurtakko, Kaarina Määttä & Kari Nurmi (toim.) Kasvattaja, kouluttaja oman työn kehittäjä. 30 vuotta opettajankoulutusta Rovaniemellä. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 13. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 145–158.

Manner-Raappana, Tanja 2005. Maskuliiniset naiset ja feminiiniset miehet. Lapin Kansa 14.2.2005, 4.

Manner-Raappana, Tanja 2004. Just do it! Brändäys sosiaalisen todellisuudenrakentajana: sukupuolen representaatioita televisiomainonnan diskursseissa. Abstraktikirjassa Yhtenäistyvät vai erilaistuvat oppimisen ja koulutuksen polut. Kasvatustieteen päivät, Joensuu 25.–26.11.2004.

Manner-Raappana, Tanja 2004. Mediakasvattajana median ja kasvatuksenristiaallokossa. Kide 2004 25(6), 22–23.

OPINNÄYTTEET

Junno, Tanja 2004. Just do it! Brändäys sosiaalisen todellisuuden rakentajana: sukupuolen representaatioita televisiomainonnan diskursseissa. Pro gradu-tutkielma. Kasvatustieteiden tiedekunta. Lapin yliopisto. Saatavissa www-muodossa.

Manner-Raappana, Tanja 2005. Just do it! Brändäys sosiaalisen todellisuudenrakentajana: sukupuolen representaatioita televisiomainonnan diskursseissa. Lisensiaatintutkielma. Kasvatustieteiden tiedekunta. Lapin yliopisto.