Outi Kyrö-Ämmälä

 

Outi Kyrö-Ämmälä
PhD (Education)

Lecturer in Teacher Education, University   of Lapland

Tel. +358 (0) 404844120
 +358 (0) 405293493
outi.kyro-ammala(at)ulapland.fi

Research

My dissertation research focused on the cognitive skills of primary school pupils (aged 6 to 8 years) and on how those skills develop and can be improved. Pupils’ cognitive skills determine in part their ability to gather and take in information, process it and produce new knowledge in the teaching and learning situation. These processes form a complex whole whose crucial components include attention to detail, thinking and planning one’s own behaviour.

My research focused also - and I’m still very interested in - the teaching arrangements designed to supporting learning. Heterogeneity in the cognitive skills and readiness to learn of same-age pupils at the start of school should be reflected as differences in teaching arrangements. The flexible grouping of pupils on a basis other than age makes it possible to direct the teaching to pupils’ zone of proximal development and to provide scaffolding when and for the length of time need. The use of suitable tasks as well as practical and concrete guidance increased pupils’ task motivation and feeling of competence, which furthered the learning process.

Keywords: cognitive skills, individuality of teaching, flexible grouping

Recent publications

Kyrö-Ämmälä, O. 2008. Oppilaan kognitiivisten taitojen huomiointi alkuopetuksessa. Teoksessa Kasvatuspsykologian näkökulmia ihmisen voimavarojen tueksi. Toim. K. Määttä & T. Uusitalo. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 26–45.

Kyrö-Ämmälä O. 2008. Romuttaako säästö perusopetuksen? Lapin Kansa - Alakerta. 26.2.2008. Rovaniemi.

Kyrö-Ämmälä, O. 2007. Pitäisikö peruskoulussa opettaa ajattelua ja muita tiedonkäsittelyn taitoja? Erityiskasvatus - julk. Suomen erityiskasvatuksen liitto ry. 2/2007, 6–7.

Kyrö-Ämmälä, O. 2007. Opettaja tiedonkäsittelytaitojen kuntouttajana alkuopetuksessa. Mixed methods -tutkimus oppimista tukevista harjoitteista ja opetusjärjestelyistä [The role of the teacher in improving cognitive skills at primary level. A mixed-methods study of exercises and teaching arrangements to support learning]. Acta Universitatis Lapponiensis 113. Rovaniemi: University of Lapland.

Kyrö-Ämmälä, O. & Hakola, J. 2006. Kuntoutusluokkatoiminta varhaisen puuttumisen välineenä. Teoksessa LATUa myöten uusiutuviin käytänteisiin. Toim. P. Holopainen & Ojala T. Helsinki: Opetushallitus, 117–120.

Kyrö-Ämmälä, O. 2004. Koulutulokkaan ajattelutaitojen arviointi. Abstraktikirja Yhtenäistyvät vai erilaistuvat oppimisen ja koulutuksen polut. Kasvatustieteen päivät, Joensuu.

Kyrö-Ämmälä, O. 1992. Kehitysvammaisten perhehoito perhehoitajan näkökulmasta Lapin erityishuoltopiirissä. Teoksessa Kehitysvammaisten asumismuodot Lapin läänissä. Toim. K. Määttä. Lapin yliopisto: Kasvatustieteellisiä julkaisuja C. Katsauksia ja puheenvuoroja 2.