Tuula Uusitalo

PhD (Education)
Primary teacher

 

Publications

Laitinen, M. & Uusitalo, T. 2008. Narratiivnen lähestymistapa traumaattisten elämänkokemusten tutkimuksessa. Julkaistaan teoksessa Raimo Rajala, Kari E. Nurmi & Raimo Kaasila (toim.) Narratiivikirja – Menetelmiä ja esimerkkejä. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino.

Laitinen, M. & Uusitalo, T. 2007. Sensitiivisen haastattelututkimuksen eettiset haasteet. Janus. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti. 4/2007. 316–332.

Uusitalo, T. 2007. Nuorten itsemurhat Suomessa. Lapsiasiavaltuutetun toimiston selvityksiä 3:2007. www.lapsiasia.fi/aineistot/julkaisut.

Uusitalo, T. 2007. Itsemurhan aiheuttama suru ja siitä toipuminen. Teoksessa S. Forsström & R. Franski & S. Tamminen (toim.) Surunauhalla sidotut. Helsinki: WSOY. 164–194.

Uusitalo, T. 2007. Yli mahdottoman. Itsemurha ja läheinen. Helsinki: Edita.

Uusitalo, T. 2007. Lasten ja nuorten itsemurhat Suomessa. Teoksessa Lapsiasiavaltuutetun toimintakertomus vuodelta 2006. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 33:2007. 86–89.

Uusitalo, T. 2007. Lasten ja nuorten itsemurhat. Erityiskasvatuslehti 2/2007. 28–29.

Uusitalo, T. 2007. Nuoren itsemurha. Teoksessa Kaarina Määttä (toim.) Helposti särkyvää. Nuoren kasvun tukeminen. 52–72.

Uusitalo, T. 2007. Nuoruusajan yksinäisyys. Teoksessa Kaarina Määttä (toim.) Helposti särkyvää. Nuoren kasvun tukeminen. 23–37.

Uusitalo, T. 2006.Miten päästä yli mahdottoman? Narratiivinen tutkimus itsemurhamenetyksistä. Acta Universitatis Lapponiensis 105. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Väitöskirja.

Uusitalo, T  2006. Kielletyt tunteet. Teoksessa Tunteiden rakkaus ja rikkaus (toim. K. Määttä). Helsinki: Finnlectura. 108–130.

Uusitalo, T. 2006. Surun tutkimus ja tutkijan tunteet. Teoksessa Tunteiden rakkaus ja rikkaus (toim. K. Määttä). Helsinki : Finnlectura. 170–188