Harjoittelu ja työssä oppiminen (10 op)

Kasvatustieteen, aikuiskasvatuksen ja mediakasvatuksen maisteriopintoihin sisältyvä harjoittelu kuuluu Harjoittelu ja työssä oppiminen (10 op) -opintokokonaisuuteen. Sen tavoitteena on tarkastella käytännön ja teorian välisiä yhteyksiä tutustumalla työelämään. Opintokokonaisuuteen sisältyvät työharjoitteluun orientoiva luento, harjoittelu ja työssä oppimisen reflektointi -blogi.

KKAS3006 Työharjoitteluun orientoivalla infoluennolla (3 h) syyskuussa ja tammikuussa perehdytetään opintojakson sisältöön, toteutukseen sekä työssä oppimisen reflektointi -osioon. Tapaamisessa on mukana myös Lapin yliopiston rekrytointipalveluiden henkilöstöä, joten tilaisuudessa käydään läpi laajasti opintoihin ja työelämään liittyviä asioita. Seuraava infoluento on syyskuussa 2016.

KKAS3700 Harjoittelussa (8 op) opiskelijan tavoitteena on perehtyä johonkin koulutusalansa kannalta keskeiseen työelämän alueeseen harjoittelupaikassa nimetyn ohjaajan ohjauksessa. Näitä voivat olla esimerkiksi kasvatus-, aikuiskasvatus- ja media-alan tutkimukseen, hallintoon ja suunnitteluun tai projektityöskentelyyn sisältyvät työtehtävät. Harjoittelun kesto on 3 kuukautta. Opintojakson tai osan siitä voi korvata soveltuvalla työkokemuksella. Korvaavuuksista ja opintokokonaisuudesta vastaava opettaja kasvatustieteiden tiedekunnassa on yliopistonlehtori Virpi Vaattovaara (etunimi.sukunimi@ulapland.fi). Mediakasvatuksen pääaineopiskelijoiden vastuuopettajana toimii mediakasvatuksen yliopistonlehtori Mari Maasilta.

KKAS3800 Työssä oppimisen reflektoinnin (2 op) opiskelija aloittaa samaan aikaan harjoittelun kanssa. Opiskelija kirjoittaa blogia ja osallistuu keskusteluihin verkossa toisten harjoittelussa olevien kanssa. Harjoittelun lopussa opiskelija laatii arviointiyhteenvedon, jossa kiinnittää jonkin harjoittelussa tai jo blogissa esiin tulleen työelämän ilmiön tieteelliseen keskusteluun eli viittaa alan tutkimuksiin tms. julkaisuihin. Tarkemmat ohjeet saa opintojakson alkaessa.