Kasvatustiede

Kasvatustieteen pääaineopiskelijat perehtyvät opinnoissaan kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöihin monipuolisesti eri näkökulmista. Opintojen sisältöjä ovat kasvatustieteen ja kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat; psykologinen näkökulma kasvatukseen; oppimisteoreettiset kysymykset ja opetuksen suunnittelu sekä kasvatuksen ja koulutuksen kulttuuriset ja yhteiskunnalliset kytkennät. Opinnot jakaantuvat perus-, aine ja syventäviin opintoihin. Lisäksi opiskelijat tutustuvat mediakasvatuksen perusteisiin, koulutuksen ja sukupuolen problematiikkaan sekä organisaatioiden, koulutuksen ja johtamisen kysymyksiin. Koulutukseen sisältyy kattavasti myös kieli-, viestintä- ja tutkimusmenetelmäopintoja.

Opinnot antavat mahdollisuuden sijoittua monenlaisiin tehtäviin työelämässä. Opiskelija voi räätälöidä tutkinnostaan yksilöllisen opiskelemalla pääaineen lisäksi haluamiaan sivuaineopintoja. Kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittaneet voivat sijoittua kasvatusalan asiantuntemusta edellyttäviin tehtäviin niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. He työskentelevät esimerkiksi koulutuksen, julkishallinnon, päivähoidon, vapaan sivistystyön, jatko- ja täydennyskoulutuksen ja järjestöjen tehtävissä sekä konsultti- ja koulutuspalveluiden tarjoajina.