Luokanopettajakoulutus

Luokanopettajakoulutus johtaa kasvatustieteen maisterin tutkintoon, jossa pääaineena on kasvatustiede.

Tavoitteena on kouluttaa vahvoja pedagogiikan ja didaktiikan asiantuntijoita, jotka osaavat toimia luovasti ja joustavasti muuttuvissa olosuhteissa sekä yhteistoiminnallisesti niin ammattiryhmän sisällä kuin moniammatillisessa yhteistyössäkin. Opiskelijoita tuetaan oman opettajaidentiteetin ja pedagogiikan sekä laaja-alaisen, tutkivan ja kehittyvän opettajuuden rakentamisessa. Koulutuksessa huomioidaan pohjoisen kulttuuriset, taloudelliset ja maantieteelliset erityispiirteet.

Koulutuksessa ohjataan opiskelijoita eettiseen vastuullisuuteen ja sitoutumiseen lasten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisessä. Koulutuksen aikana opiskelijat rakentavat kriittisesti omaa opettajuuttaan ja hankkivat valmiuksia jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen. Kasvatustieteen maisterin tutkinto antaa muodollisen kelpoisuuden opettajan tehtävien itsenäiseen hoitamiseen sekä valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Koulutusta läpäisevänä periaatteena on inklusiivisuus. Koulutus perustuu yhteisöllisyydelle, teorian ja käytännön integroinnille sekä tutkivalle ja toiminnan kautta tapahtuvalle oppimiselle.

Opiskelija voi valinnaisten ja sivuaineopintojen kautta suunnata opintojaan oman ammatillisen mielenkiintonsa mukaan.

 

Luontokasvatuspainotteinen luokanopettajakoulutus

Syksyllä 2015 alkaa tiedekunnassa uusi luontokasvatuspainotteinen luokanopettajakoulutus. Ryhmään valitaan n. 20 opiskelijaa.

Luontokasvatuspainotteisen luokanopettajakoulutuksen tavoitteena on kouluttaa opettajia, jotka ymmärtävät luonnon merkityksen inhimilliselle kasvulle ja oppimiselle ja omaavat luontokasvatuksen toteuttamisessa tarvittavia tiedollisia, taiteellisia ja taidollisia valmiuksia. Tavoitteena on kehittää valmiuksia toteuttaa luontokasvatukseen liittyviä pedagogisia projekteja ja niveltää kouluopiskelua ja oppimista lähiluontoon ja koulukulttuuriin. Koulutuksen jälkeen opettajat osaavat toimia eettisesti ja rakentavasti muuttuvissa kasvu- ja toimintaympäristöissä. He ymmärtävät ja arvostavat kasvatus- ja opetustyössä yhdessä tekemisen, kokemusten ja tunteiden merkitystä. Luontokasvatuspainotteisen koulutuksen käyneet opettajat osaavat suunnitella monipuolisia oppimisympäristöjä, toteuttaa mielekkäitä oppimiskokonaisuuksia ja tukea oppiainerajat ylittävää laaja-alaista osaamista.

Luontokasvatuspainotteisen luokanopettajakoulutuksen sisältöjä ovat muun muassa: kestävä kasvu ja kehitys, luonto- ja ympäristökasvatus, arktisen lähiluonnon ominaispiirteet ja monimuotoisuus, arktiset kulttuurit ja elämäntapa, sekä sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja koulutus sen edistäjänä.