Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa kuvata lapsen ja nuoren kehitysvaiheet sekä yleiset ja yksilölliset oppimis- ja kehityspiirteet ja ymmärtää niiden merkityksen pedagogisen toiminnan ja inklusiivisen kasvatuksen lähtökohtina
  • osaa soveltaa oppimisen, kasvatuksen ja opetuksen tutkimus- ja teoriatietoa käytännön kasvatus- ja opetustyössä
  • osaa tulkita, soveltaa, arvioida ja kehittää esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaa
  • toimii vuorovaikutteisesti yhteistyössä kasvatuksen ja opetuksen eri toimijoiden kanssa
  • tunnistaa muuttuvan yhteiskunnan rakenteet ja mekanismit sekä ymmärtää niiden merkityksen opetus- ja kasvatustyössä
  • tiedostaa ja osaa reflektoida omaa pedagogista ajatteluaan ja toimintaansa sekä osaa kehittää ja uudistaa niitä
  • omaa valmiudet itsenäiseen tieteelliseen ajatteluun ja tutkimustyöhön sekä osaa soveltaa niitä oman työnsä ja koulun kehittämisessä
  • osaa kuvata ja käsitteellistää oman ammatillisen identiteettinsä ja pedagogisen teoriansa rakentumista sekä tiedostaa niiden merkityksen kasvatus- ja opetustyölle.