Mediakasvatuksen alumneja

Jonna Katajamäki, KM, TaM

Mediakasvatuksen_alumneja_JonnaKatajamaki.jpg 

Valmistumisvuosi ja tutkinto:

Kasvatustieteen maisterin tutkinto mediakasvatuspainotteisessa luokanopettajankoulutuksessa. Valmistumisvuosi 2006.

 

Sivuaineopinnot:

Peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, mediakasvatus, erityisopetus, esi- ja alkuopetus, kuvataide, tekstiilityö sekä ympäristö- ja luonnontiede.

 

Työkokemus ja nykyinen työ:

Valmistumiseni jälkeen ei työkokemusta opetustyöstä ole kertynyt yhtään, koska jatkoin opiskelua valmistuen taiteen maisteriksi vuonna 2008. Tällä hetkellä työskentelen Rovaniemen taidemuseossa tutkijana Postiautovarikosta Korundiksi – projektissa.

 

Miten mediakasvatus ja sivuaineopintovalintasi näkyvät työssäsi:

Eivät suoranaisesti mitenkään, koska tutkintoni ja siihen sisältyvien sivuaineiden tarkoituksena oli pätevöittää ja tukea työskentelyäni alakoulussa mediakasvatukseen erikoistuneena luokanopettajana.

 

Työssäni Rovaniemen taidemuseon tutkijana selvitän tulevan kulttuuritalo Korundin värikästä historiaa ajalta, jolloin rakennus toimi vielä posti- ja lennätinlaitoksen autovarikkona. Aineistoni koostuu postiautovarikolla vuosikymmenten saatossa työskennelleiden ja asuneiden ihmisten muistelmista. Työni tarkoituksena on kerätä ja tallentaa unohduksiin painunutta elettyä ja koettua arkipäivän historiaa, jolloin kaiken kasvatuksen ytimessä oleva tavoitteellinen toiminta osallistujien tietojen, taitojen ja osaamisen kehittämisestä puuttuu. Toisaalta työni sivuaa kuitenkin epäsuorasti mediakasvatuksen sisältöjä, sillä projektissa hyödynnetään erilaisia media-aineistoja, käytetään moninaisia viestintävälineitä tiedon keruuseen ja sen jakamiseen sekä osallistutaan perinteisen viestintävälineen, kirjan, monivaiheiseen tuotantoprosessiin.

 

Mitä mediakasvatus on mielestäsi:

Mediakasvatus on laaja-alainen ja monitieteinen käsite, jonka määrittäminen riippuu aivan siitä, mistä näkökulmasta aihetta tarkastellaan. Kasvatustieteen osa-alueena mediakasvatuksella pyritään mielestäni opetuksellisin keinoin edistämään lasten, nuorten ja aikuisten selviytymistä vallitsevassa mediakulttuurissa. Mediakasvatuksen keskiössä näkisin olevan ihmisten medialukutaidon kehittämisen, joka sisältää sekä taitoja tarkastella, analysoida ja kriittisesti arvioida mediamaailman moninaisia tekstejä että kykyjä ilmaista itseään erilaisten viestintävälineiden avulla.

 

 

 

Saana Korva, KM


Valmistumisvuosi ja tutkinto:

27.1.2009, kasvatustieteen maisteri, pääaineena mediakasvatus.

 

Sivuaineopintosi?

Kasvatuspsykologia 60 op, kasvatustiede 25 op, mediatiede 25 op, johtaminen 25 op.

 

Työkokemus ja nykyinen työ:

Ennen valmistumista työskentelin mm. safarioppaana. Heti valmistuttua aloitin projektitutkijana Mediapedagogiikkakeskuksessa (MPK) Lapin yliopistossa, kasvatustieteiden tiedekunnassa. Tällä hetkellä työskentelen tutkijana InnoPlay- ja MediPeda III -projekteissa MPK:ssa. Olen myös Lapin yliopiston jatko-opiskelija ja Oppimisympäristöjen monitieteisessä tutkijakoulussa (OPMON) status-paikalla.

 

Miten mediakasvatus ja sivuaineopintovalintasi näkyvät työssäsi:

Ne suuntaavat kiinnostusta tutkimustyössä; ovat asiantuntijuuden alueita, joiden perustalta tarkastelen tutkimustyössä teknologiaa hyödyntäviä oppimisympäristöjä. Johtamisen sivuaineopintojen olen kokenut antaneen enemmän käytännön perspektiiviä mm. projektihallintaan. Johtamisen opintoja aionkin vielä jatkaa. Mielestäni sivuaineopintoni tukevat ja täydentävät hyvin toisiaan nykyisessä työssäni.

 

Mitä mediakasvatus on mielestäsi:

Mediakasvatus on poikkitieteellinen tieteen ala, joka tutkii mediasuhdetta, erilaisia mediateknologioita ja mediakulttuuria vastaanottamisen, tuottamisen ja kriittisen tarkastelun näkökulmista. Mediakasvatuksen päämääränä on mediataitoinen, omaehtoisesti ja luovasti mediaa hyödyntävä tietoyhteiskunnan kansalainen, joka osaa ilmaista itseään erilaisten teknologioiden avulla.

 

 

 

Suvi Tanner, KM

 


 
Valmistumisvuosi ja tutkinto:
Kasvatustieteen maisteri, mediakasvatuspainotteinen luokanopettajakoulutus, 2001 (keskeneräinen tutkinto Turun yliopistosta, suomen kieli ja mediatutkimus).
 
Sivuaineopinnot:
Laajana sivuaineena mediakasvatus, informaatioteknologia. Suppeana sivuaineena  englanti, äidinkieli ja kirjallisuus.

 
Työkokemus ja nykyinen työ:
9 vuotta journalistista työtä ja satunnaisia opetustöitä korkeakouluasteella.
Nykyisin työskentelen sanomalehti Lapin Kansan uutispäällikkönä.

 
Miten mediakasvatus ja sivuaineopintovalintasi näkyvät työssäsi:
Uskon, että mediakasvatusopinnoista nykyisessä työssäni eniten esiin tulevat sosiologiaan ja yhteiskuntarakenteisiin liittyneet asiat. Mediakasvatuksen opintoja sävytti omana opiskeluaikanani vahva yhteiskuntakriittinen sekä valtarakenteita tarkasteleva ja kritisoiva ote. Se on ollut hyvä pohja journalistiseen työhön.

Kyky ja uskallus kyseenalaistaa ovat hyvää antia  mediakasvatuksen opinnoista ja niiden piirissä vallinneesta ilmapiiristä. En usko, että tietyistä kasvatustieteen
opinnoistakaan on ollut haittaa esimerkiksi esimiestehtävien hoitamisen kannalta.

 
Mitä mediakasvatus on sinun mielestäsi:
En ole tutustunut mediakasvatuksen nykyisiin sisältöihin, enkä oikeastaan osaa sanoa, minkälainen tarve kentällä on mediakasvattajille tai minkälaiset mahdollisuudet mediakasvattajilla on työllistyä.

 

Juska Wendland, KM


 

Mediakasvatuksen_alumneja_Juska_Wendland.jpg 


Valmistumisvuosi ja tutkinto:

Kasvatustieteen maisteri, 2006.  Pääaineena kasvatustiede, erityisesti mediakasvatus.

 

Sivuaineopinnot:

Audiovisuaalinen mediakulttuuri 15 ov, mediatiede 15 ov, multimediaopinnot 16 ov, videoilmaisu 15 ov.

 

Työkokemus ja nykyinen työ:

Valmistumisen jälkeen työskentelin  1,5 v mediakasvattajana Hämeenlinnan lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARXissa. Tällä hetkellä toimin verkkoviestinnän lehtorina toista vuotta Omnian ammattiopistossa Espoossa.

 

Miten mediakasvatus ja sivuaineopintovalintasi näkyvät työssäsi:

Mediakasvatus kuuluu oppisisältöihimme yksittäisen kurssin muodossa. Tämän lisäksi mediakasvatukseen liittyvät aiheet ovat päivittäin käsittelyssä opiskelijoiden kanssa, aiheet tulevat esiin spontaanisti, koska oppisisällöt liittyvät varsinkin uuteen, digitaaliseen mediaan, hyvin vahvasti. Sivuaineopinnot ovat olleet avuksi, koska osa opettavista asioista on samoja kuin mitä sivuaineopinnoissa käsiteltiin.

 

Mitä mediakasvatus on sinun mielestäsi:
Mediakasvatus on hyvin perinteistä kasvatus- ja opetustyötä, ainoastaan uudessa ympäristössä ja uusin välinein. Mielestäni mediakasvatukselle on annettu aiheellisestikin niin paljon painoarvoa, koska sen integroiminen tavalliseen opetukseen saumattomasti sujuu kovin huonosti monelta opettajalta – usein nimenomaan opettajan puutteellisten taitojen vuoksi.

 

Tilannehan on huvittava, että opettajia koulutetaan antamaan lapsille ja nuorille opetusta medioista ja medioiden avulla, jotka opetettavat hallitsevat paremmin kuin opettajansa. Ei ihme, että aihe jakaa opettajakuntaa leireihin. Onneksi parhaimmat mediakasvatuksen metodit eivät painota teknistä osaamista ja pitävät niiltä osin riman matalalla.