Mediakasvatus

Mediakasvatuksen pääaineekseen valinneet opiskelevat kandidaattivaiheessa suomen kielellä. Maisterivaiheessa opetus toteutetaan englannin kielellä mediakasvatuksen kansainvälisessä maisteriohjelmassa Master's Degree Programme in Media Education.

Mediakasvatuksen opinnot muodostavat kolme toisiaan täydentävää teemaa, jotka ovat 1) media opetuksessa ja oppimisessa, 2) media yhteiskunnassa sekä 3) media ja psykososiaalinen hyvinvointi.

Media opetuksessa ja oppimisessa -opintojaksoissa perehdytään median sekä tieto- ja viestintätekniikan (TVT) hyödyntämiseen opetuksen ja oppimisen prosesseissa oppimisteoreettisista, konstruktivistisista ja sosiokulttuurisista näkökulmista. Opiskelijat tarkastelevat median ja TVT:n käyttöä erilaisissa formaaleissa ja infomaaleissa oppimisympäristökonteksteissa tuottamisen, vastaanottamisen ja kriittisen tarkastelun kautta. Tavoitteena on, että opiskelijat osaavat hyödyntää mediaa ja TVT:aa pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. He myös tuntevat erilaisia pedagogisia malleja ja menetelmiä tieto- ja viestintätekniikan käytöstä opetuksessa ja oppimisessa. Opiskelijat osaavat myös verkko-ohjauksen ja tuutoroinnin menetelmiä. He tutustuvat opintojaksojen aikana monitieteiseen mediakasvatuksen tutkimukseen ja osaavat analysoida sitä kriittisesti.

Media yhteiskunnassa -opintojaksoissa perehdytään median rooliin yhteiskunnassa ja mediakasvatuksen yhteiskunnallisiin, historiallisiin ja filosofisiin lähtökohtiin mediatutkimuksen, kulttuurintutkimuksen, sosiologian ja yhteiskuntafilosofian sekä kriittisen mediakasvatuksen näkökulmien kautta. Opinnoissa tarkastellaan yhteiskunnan medioitumista ja mediaa osana yhteiskunnan poliittisia, taloudellisia, kulttuurisia ja sukupuolittuneita rakenteita. Opintojen tavoitteena on, että opiskelija osaa hakea, lukea ja tulkita mediakasvatuksellista tutkimustietoa edellä mainituilta alueilta. Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää median yhteiskunnallisia merkityksiä ja tuntee hallitsevat median voimaannuttamiseen, kontrolliin ja vaikutuksiin liittyviä teorioita. Tavoitteena on, että opiskelija osaa etsiä ja analysoida kriittisesti median ja yhteiskunnan suhteita ja kriittistä mediakasvatusta käsittelevää kirjallisuutta.

Media ja psykososiaalinen hyvinvointi -opintojaksoissa perehdytään mediankäytön merkityksiin kaiken ikäisten yksilöiden ja yhteisöjen psykososiaalisessa hyvin- ja pahoinvoinnissa sosiaalipsykologisten ja psykologisten näkökulmien kautta. Tarkastelussa ovat erityisesti yksilöiden ja yhteisöjen emotionaaliset ja kognitiiviset prosessit, käyttäytyminen, minuus, sosiaaliset suhteet ja yhteisöllisyys. Tavoitteena on, että opiskelija hallitsee keskeiset psykososiaalista hyvinvointia ja mediavaikutuksia selittävät teoriat sekä ymmärtää näiden pohjalta yksilöiden ja yhteisöjen mediasuhteiden vuorovaikutuksellista ja kulttuurisidonnaista luonnetta. Tavoitteena on lisäksi, että opiskelija osaa hakea, lukea, tulkita ja arvioida kriittisesti mediakasvatuksellista tutkimustietoa edellä mainituilta tieteenaloilta.

Mediakasvatusta pääaineenaan opiskelevat työskentelevät mm. mediakasvatuksen asiantuntijatehtävissä mediayrityksissä, kuntien palveluksessa, kansalaisjärjestöissä, opetuksen suunnittelijoina, aikuisopettajina sekä verkkopedagogiikan asiantuntijoina. Opinnot antavat opiskelijalle myös tieteellisiä, teoreettisia ja menetelmällisiä valmiuksia mediakasvatuksen tutkimukseen.