Kandidaatin tutkielmaa, pro gradu -tutkielmaa ja kypsyysnäytettä koskevia määräyksiä

Tutkielma ja kypsyysnäyte

Kasvatustieteiden tiedekunnassa voidaan suorittaa kasvatustieteiden kandidaatin (alempi korkeakoulututkinto) ja maisterin (ylempi korkeakoulututkinto) tutkinnot. Tutkielman tekijän on hyvä olla tietoinen hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja siihen liittyvistä loukkauksista. Lisätietoja saa tutkijakoulun kotisivuilta .
Hyvän tieteellisen käytännön loukkaukset johtavat aina seuraamuksiin. Vakavimmillaan sanktiona voi olla määräaikainen erottaminen yliopistosta.

Kandidaatin tutkielmaseminaarit ja pro gradu -seminaarit

Seminaarit toteutetaan lukuvuoden aikana alkaen joko syys- tai tammikuussa. Seminaari-istuntoihin osallistuminen on pakollista. Ohjaajan suostumuksella seminaariin on mahdollista osallistua verkkoyhteyksien avulla. Sairaus tai muut pakolliset poissaolot korvataan kirjallisella kommentilla, esimerkiksi suunnitelmasta, joka lähetetään suunnitelman tekijälle ja ohjaajalle. Tarkemmat tiedot seminaarien sisällöistä ja työskentelystä löytyvät WebOodista.
 
Opiskelija ilmoittautuu haluamaansa seminaariryhmään. Ohjaajat aloittavat uusia seminaariryhmiä syys- ja/tai tammikuussa. Opiskelijalla on oikeus osallistua seminaareihin halutessaan myös kaksi lukukautta pidempään. Opiskelijalla on oikeus ohjaukseen myös seminaarisuoritusten jälkeen. Perustellusta syystä opiskelija voi vaihtaa seminaariryhmää ja ohjaajaa, asiasta on hyvä keskustella etukäteen ohjaajan kanssa.

Pro gradu -tutkielma tai kandidaatintutkielma on opiskelijan itsenäisesti laatima tutkielma, mutta opiskelijalla on oikeus saada ohjausta ja palautetta työstään. Ohjaajaan voi myös ottaa yhteyttä sähköpostitse ja sopia aikaa omaan työhön liittyvien kysymysten käsittelyyn. Ohjaustilanteeseen on hyvä valmistautua etukäteen ja muistaa, että ohjaajan tehtävänä ei ole tehdä päätöksiä ja ajatustyötä opiskelijan puolesta.

Kandidaatintutkielma

Alempaan korkeakoulututkintoon tehdään kandidaatintutkielma ja kirjoitetaan kypsyysnäyte. Tutkielma käsitellään seminaarissa oppiaineen antamien ohjeiden mukaisesti. Valmis kandidaatintutkielma jätetään opettajalle arvostelua varten.

Pro gradu -tutkielma

Maisterin tutkintoa varten opiskelijan on laadittava pääaineen professorin hyväksymästä aiheesta pro gradu -tutkielma ja kirjoitettava kypsyysnäyte.

Pro gradu -tutkielma on omakohtaiseen perehtymiseen perustuva, itsenäisesti laadittu opintosuoritus. Tutkielman tulee osoittaa valmiutta tieteelliseen ajatteluun, tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaa, perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin ja kykyä tieteelliseen viestintään. Tutkielma voi olla myös kahden tai useamman opiskelijan yhteistyö tai osana laajempaa tutkimusprojektia sillä edellytyksellä, että kunkin opiskelijan tekemä itsenäinen osa tutkielmasta pystytään tarvittaessa osoittamaan ja arvioimaan. Tiedekunta voi myöntää oikeuden kirjoittaa tutkielman muullakin kuin suomen tai ruotsin kielellä.

Pro gradu -tutkielmasta tulee laatia erillinen tiivistelmä. Tiivistelmä laaditaan lomakkeelle, jonka voi hakea internetistä kirjaston kotisivuilta. Tiivistelmässä esitellään tutkimuksen tarkoitus, menetelmät, tulokset ja päätelmät. Jos tutkielma on osa laajempaa projektia, tulee projekti mainita tiivistelmässä. Tiivistelmä suositellaan kirjoitettavaksi myös englanniksi. Tarkempia ohjeita tiivistelmän laatimisesta saa kirjaston kotisivuilta. Tiivistelmä liitetään tutkielman kaikkiin kappaleisiin nimikelehden jälkeen.
 
Tutkielman nimikelehdelle on merkittävä tekijätiedot ylhäälle oikealle allekkain seuraavasti:
Tekijän nimi
TYÖN NIMI
Pro gradu –tutkielma
Oppiaine ja/tai maisteriohjelma
Syksy 2012

Pro gradu -tutkielman monistus ja kansitus yhdenmukaisiin kansiin tapahtuu yliopistopainossa. Mikäli monistus tapahtuu muualla, on tutkielma vietävä kuitenkin kansitettavaksi yliopistopainoon. Ohjeita gradun tekijälle on yliopistopainon sivuilla.

Pro gradu -tutkielma luovutetaan kolmena kansitettuna kappaleena kasvatustieteiden tiedekunnan opintopäällikölle tai kansliaan. Tutkielma tulee jättää neljä viikkoa ennen sitä tiedekuntaneuvoston kokousta, jossa opiskelija haluaa työnsä arvosteltavan. Kokousajat löytyvät tiedekunnan kotisivuilta osoitteesta:
http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Yksikot/Kasvatustieteiden_tiedekunta/Tiedekunta/Tiedekuntaneuvosto.iw3

Tutkielma tiivistelmineen tulee viedä myös Lapin yliopiston Lauda -julkaisutietokantaan. Tallentaminen tehdään joko suoraan tietokantaan tai tutkielma lähetetään kirjastoon sähköpostitse. Tarkemmat ohjeet tietojen tallentamiseksi löytyvät yliopiston kirjaston internetsivuilta. Tallentamista varten opiskelijalla on oltava voimassa oleva mikroverkon käyttäjätunnus. Tallentaminen kannattaakin tehdä heti tutkielman painoon saattamisen jälkeen. Tutkielma tulee näkyviin tietokantaan sen jälkeen, kun se on hyväksytty tiedekuntaneuvostossa. Halutessaan opiskelija voi kieltäytyä pro gradu -tutkielman viemisestä tietokantaan. Siinä tapauksessa opiskelijan on toimitettava paperinen versio kirjastoon. Tutkielman tiivistelmä on joka tapauksessa kuitenkin tallennettava tietokantaan.

Pro gradu -tutkielma säilytetään yhtenä kappaleena Lapin yliopiston kirjastossa joko elektronisessa tai paperimuodossa. Myös tiedekunnan arkistoon jää yksi paperikappale. Virallinen arkistokappale säilytetään yliopiston kirjaamossa. Tarkastajien antamat lausunnot tutkielmasta säilytetään tiedekunnan kansliassa.

Kypsyysnäyte

Kypsyysnäyte suoritetaan tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä ja siihen ilmoittaudutaan WebOodissa normaaleja ilmoittautumisaikoja noudattaen. Kypsyysnäytteeseen voi ilmoittautua sen jälkeen, kun kandidaatintutkielma on hyväksytty tai pro gradu -tutkielma on jätetty. Pro gradu -tutkielman ohjaaja voi antaa luvan osallistua kokeeseen aikaisemminkin, jos hän katsoo työn olevan viimeistelyä vaille valmis ja jos opiskelija on ilmoittanut jättävänsä työn arvosteltavaksi lähinnä pidettävään tai sitä seuraavaan tiedekuntaneuvoston kokoukseen.

Kypsyysnäytteenä laaditaan kirjoitus tutkielmaan liittyvästä aiheesta. Näytettä varten tutkielman tarkastaja antaa kolme tutkielman alaan liittyvää aihetta, josta kirjoittajan tulee valita yksi. Kypsyysnäytteen pituus on noin 4 sivua ja aikaa sen kirjoittamiseen on 4 tuntia.

Kypsyysnäytteen avulla tarkastetaan opiskelijan perehtyneisyys tutkielman aihepiiriin ja arvioidaan hänen kirjallista esitystapaansa. Kypsyysnäytteen tarkastavat tutkielman päätarkastaja ja äidinkielen tarkastaja. Maisterin tutkinnon kypsyysnäytteessä ei suomen tai ruotsin kielen taitoa enää tarkisteta, jos kypsyysnäyte on kirjoitettu jo kandidaatin tutkintoon. Samoin, jos kypsyysnäyte kirjoitetaan muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, kypsyysnäyte tarkastetaan ainoastaan sisällön osalta. Kypsyysnäyte voidaan kirjoittaa myös muulla kuin tutkielman kielellä.

Kypsyysnäyte arvostellaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Kypsyysnäytteen on oltava hyväksytysti suoritettu ennen kuin pro gradu-tutkielma voidaan arvostella.
Kypsyysnäytettä koskeva kielikeskuksen ohje löytyy tästä.

Tutkielman arvostelu

Kandidaatintutkielma

Kandidaatin tutkielma arvostellaan kuten normaalit opintojaksot eli asteikolla 1-5. Arvostelun tekee seminaarin vastuuopettaja.

Pro gradu -tutkielma

Dekaani määrää tutkielmalle vähintään kaksi tarkastajaa, joista toinen tavallisesti on tutkielman ohjaaja. Tutkielman tarkastajat antavat tutkielmasta lausuntonsa ja lausunto toimitetaan allekirjoitettuna hallintosihteerille viikko ennen tiedekuntaneuvoston kokousta. Tarkastajien lausunto pyritään toimittamaan tiedekuntaneuvoston jäsenille ja tutkielman laatineelle samanaikaisesti ja siten, että opiskelija saa lausunnon vähintään kaksi päivää ennen tiedekuntaneuvoston kokousta. Opiskelijalla on oikeus pyytää tutkielmansa arvostelun siirtämistä tiedekuntaneuvoston seuraavaan kokoukseen ja esittää tiedekuntaneuvostossa tapahtuvaa käsittelyä varten oma vastineensa tai vetää tutkielma tarkastuksesta pois korjausten tekemistä varten. Tutkielman hyväksymisestä ja hylkäämisestä sekä annettavasta arvolauseesta päättää tiedekuntaneuvosto. Kypsyysnäytteen on oltava hyväksytty ennen tutkielman arvostelua.

Pro gradu -tutkielma arvostellaan arvosanalla approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur tai laudatur. Pro gradu -tutkielman arviointikriteereissä kuvataan eri arvosanoille tyypillisiä piirteitä. Tutkielmalle esitetään sitä arvosanaa, minkä kuvaus keskeisiltä osiltaan on tunnistettavissa tutkielmassa. Kaikkien piirteiden ei kuitenkaan edellytetä esiintyvän samassa opinnäytteessä. On syytä myös ottaa huomioon, että eri oppiaineissa ja erityyppisissä tutkielmissa painotukset voivat vaihdella. Lisäksi saman arvosanankin sisään mahtuu keskenään erilaisia tutkielmia. Erityisesti arvosanojen rajoilla erot voivat olla hyvinkin pieniä, jolloin kokonaisvaikutelma on ratkaiseva. Mikään tutkielma ei ole täydellinen. Pieniä puutteita jollakin osa-alueella voi korvata toisella, onnistuneella osa-alueella.
 
Tutkielman arvioinnissa tarkastajat kiinnittävät huomiota seuraaviin osa-alueisiin:
- Tehtävänasettelu ja sen johdonmukainen toteuttaminen: Aihe, johdanto ja tehtävä; Yhteiskunnallinen tausta ja ilmiön paikantaminen; Aikaisemmat tutkimukset; Käsitteet ja teoreettinen tulkintakehys; Tutkimusongelma
- Tutkimuksen suorittaminen: Menetelmävalinnat ja metodit; Aineisto ja analyysin tulokset; Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset; Pohdinta: prosessi, tulokset, luotettavuus ja eettinen arvio
- Muotoseikat: Rakenne, kieliasu ja kokonaisuus
 
Oikaisumenettely

Kandidaatin tutkielman arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen oikaisua arvostelun suorittaneelta opettajalta. Pro gradu -tutkielman arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää oikaisua tiedekuntaneuvostolta. Arvostelun oikaisumenettelystä on säädetty tarkemmin Lapin yliopiston tutkintosäännössä. Oikaisupyynnöt toimitetaan tiedekunnan opintopäällikölle.