Opintojen korvaaminen ja hyväksilukeminen

Korvaavuutta / hyväksi lukemista anotaan erillisellä lomakkeella. Lomakkeita on saatavilla tiedekunnan kansliasta ja oheisesta liitetiedostosta. Anomukset liitteineen toimitetaan tiedekunnan opintopäällikölle tai opintojakson vastuuopettajalle.

Tutkintoihin voidaan tiedekunnan päätöksen mukaisesti lukea hyväksi muualla kuin Lapin yliopistossa suoritettuja opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia pakollisia opintoja muualla suoritetuilla vastaavilla opinnoilla, jos tutkinnolle kuuluvat tavoitteet saavutetaan. Opiskelija saa kolme opintopistettä vapaavalintaisiin opintoihin toimimisestaan vähintään vuoden ajan yliopiston tai ainejärjestön hallituksessa tai tiedekuntaneuvostossa.

Kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin ei sellaisenaan voi sisällyttää toiseen yliopistotutkintoon jo sisältyviä opintosuorituksia.

Toiseen samantasoiseen tai ylempään tutkintoon sisältyviä perusopintoja voidaan kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon kuitenkin käyttää edellyttäen, että opintoja laajennetaan vähintään 35 opintopisteellä. Maisteriopintoja ei voi korvata kandidaatin tutkintoon sisältyvillä opinnoilla.

Kieli- ja viestintäopinnot sekä metodiopinnot voidaan sisällyttää toiseen tutkintoon edellyttäen, että ne ovat samanlaiset molemmissa tutkinnoissa.

Opintokokonaisuuksien ja -jaksojen korvaavuuksia arvioitaessa kriteereinä ovat opintosuoritusten laajuus, sisältö ja vaatimustaso. Opintokokonaisuuksia ja -jaksoja voidaan korvata joko kokonaan tai osittain. Yksittäisen opintojakson korvaavuudesta päättää opintojakson opetuksesta vastaava opettaja. Muualla kuin Lapin yliopistossa suoritettujen opintojen ja opintokokonaisuuksien arvosanojen hyväksi lukemiset valmistelee tiedekunnan opintopäällikkö ja niistä päättävät tapauskohtaisesti dekaani, opintokokonaisuuksista vastaavat professorit tai eri aineiden lehtorit.

Korvaavuuspäätösten oikaisumenettelystä on säädetty tarkemmin Lapin yliopiston opintosuorituksia ja opiskelijan oikeusturvaa koskevassa johtosäännössä.