Opintojen suorittaminen

Tutkintorakenteiden uudistamisen yhteydessä opintojen mitoituksessa siirrytään opintoviikoista opintopisteisiin. Yhden lukuvuoden täysipäiväiset opinnot vastaavat 60 opintopistettä, joka vastaa 1600 tunnin ohjattua ja itsenäistä työskentelyä. Kandidaatin tutkinnon (180 op) laskennallinen suoritusaika on kolme vuotta ja maisterin tutkinnon (120 op) kaksi vuotta.

Kandidaatin tutkinto on suoritettava ennen maisterin tutkintoa. Opiskelijan tulee pääsääntöisesti edetä opinnoissaan perusopinnoista aineopintojen kautta syventäviin opintoihin ja noudattaa opetusohjelmassa annettuja suosituksia tai määräyksiä opintojaksoja edeltävistä opinnoista. Opintojakson alussa sovitaan niistä periaatteista, joilla opiskelija voi korvata sairauden tai muun pakottavan syyn takia aiheutuneet poissaolonsa harjoitusmuotoisesta opetuksesta.

HUOM! Opiskelijan on itse huolehdittava mahdollisten korvaustehtävien pyytämisestä.

Maisterin tutkinnon opinnot voi aloittaa kandidaatin tutkinnon valmistuttua. Opintojen etenemisen kannalta voi olla tarkoituksenmukaista suorittaa maisteriopintoja jo ennen kandidaatin tutkinnon valmistumista. Opiskelijoilla on oltava kandidaatin tutkintoon kuuluva tutkielma suoritettuna ennen kuin he aloittavat maisterivaiheen suunnitteluseminaarin.

Kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja kasvatustieteen, erityisesti mediakasvatuksen arvosanojen yhdistäminen samaan tutkintoon on mahdollista vain perustellusta syystä. Asiasta on sovittava myöhemmin suoritettavasta arvosanasta vastaavan opettajan kanssa. Tätä arvosanaa suoritettaessa yhteisten opintojaksojen suoritusten sijasta suoritetaan vastaava opintopistemäärä opettajan kanssa sovittavia kyseisen aineen opintoja.

Eri opintojaksoissa voi olla päällekkäistä kirjallisuutta. Tällaisessa tapauksessa opiskelijan vastuulla on sopia tentaattorin kanssa uusi kirja.

Opetusharjoittelujaksot suoritetaan pääsääntöisesti opetussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä.