Opintosuoritusten ja -kokonaisuuksien arviointi

Opintosuoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty, hylätty korjattavaksi tai hylätty. Hyväksytystä opintosuorituksesta voidaan antaa mainesana välttävä, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä tai erinomainen tai käyttää vastaavaa numeroasteikkoa 1-5. Numeerisesti arvosteltuna alin hyväksytty arvosana on 1, puolikkaita ei arvostelussa käytetä. Opintojaksojen ja niiden osien arvioinnissa on suositeltavaa käyttää numeerista arviointia. Myös opintokokonaisuudet arvostellaan samalla asteikolla.

Pyöristäminen lähimpään kokonaislukuun tapahtuu normaalien pyöristyssääntöjen mukaisesti, esimerkiksi jos opintokokonaisuuden osien arvosanojen keskiarvo on 2,5, on kokonaisarvosana hyvä (3).

Kandidaatin tutkielma arvioidaan asteikolla 5-1/hylätty. Maisteritutkintoon kuuluvan pro gradu -tutkielman arvioinnissa käytetään arvolauseita:

approbatur
lubenter approbatur
non sine laude approbatur
cum laude approbatur
magna cum laude approbatur
eximia cum laude approbatur
laudatur.

Tutkielmiin liittyvät kypsyysnäytteet arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.