Sivuaineet

Alla on lyhyet esittelytekstit opinnoista. Tarkemmat kuvaukset opintojaksojen sisällöistä löytyvät WebOodista tai opinto-oppaasta.

 

 

Erityispedagogiikka

Erityispedagogiikka on kasvatustieteen osa-alue, joka tutkii niiden yksilöiden ja ryhmien oppimista, kasvatusta ja koulutusta, joiden tarpeisiin enemmistölle suunnatut järjestelyt eivät syystä tai toisesta sovi.  Pyrkimyksenä on oppimiseen, opettamiseen ja opetuksen järjestämiseen liittyvien yksilö- ja ryhmätasoisten ilmiöiden ja niihin liittyvien rakenteellisten tekijöiden ymmärtäminen.  Erityispedagogiikan opiskelu avaa monia näkökulmia oppimiseen ja kehittymiseen sekä johdattaa eettiseen pohdintaan. Erityispedagogiikan opinnoista saa tukea muihin pedagogisiin opintoihin ja ne antavat valmiuksia erilaisuuden kohtaamiseen.

Globaalikasvatus

Globaalikasvatus (eng. Global Education, GE) on tarjolla suppeana sivuaineena (25 op). Sen tarkoituksena on auttaa opettajaksi opiskelevia, opettajia ja muita kasvattajia, jotka työskentelevät yhä monikulttuurisemmissa ympäristöissä, soveltamaan työssään kasvatusta muutosagenttina myönteiselle sosiaaliselle muutokselle.

Akateemisena alana globaalikasvatus olettaa, että elämme kriittistä historian vaihetta, käännekohtaa ihmisen evoluutiossa, ja että kasvatuksen täytyy voimaannuttaa maailmankansalaiset antamaan panoksensa myönteisiin muutoksiin yhteiskunnassa. Tällainen maailmankansalaisuus tarvitsee tuekseen sellaiset eettiset arvot ja kansalaistaidot, jotka soveltuvat kestävään ja inklusiiveen globaaliin tulevaisuuteen.

GE-opinnot muodostuvat yhtenäisestä 9 kurssin sarjasta, jotka edesauttavat edellä mainittuja päämääriä. Näiden kurssien lisäksi opiskelijoita autetaan suuntautumaan opetusharjoittelussaan ja kandidaatin tutkielmassaan relevantteihin teemoihin.

Vaikka kaikki GE-kurssit toteutetaan sekä suomen- että englanninkielellä, kurssimateriaalit ovat kaikki englanniksi, ja siksi opiskelijoiden oletetaan hallitsevan englannin kielen suhteellisen hyvin. Silti suomenkielistä lisäapua on tarjolla kaikkien kurssien aikana.

Sivun alkuun

Kasvatuspsykologia

Oppiminen ja opettaminen, kasvaminen ja kehittyminen ovat kasvatuspsykologian ydintä. Kasvatuspsykologia soveltaa psykologian teorioita konkreettiseen kasvatus- ja opetustyöhön sekä kasvatusongelmiin.

Kasvatuspsykologia tutkii 1) ihmisen psyykkistä kehitystä, oppimista ja sosiaalista vuorovaikutusta sekä niiden lainalaisuuksia ja kriisiytymistä ja 2) kasvattajan/opettajan/tukihenkilön mahdollisuuksia ja menetelmiä edistää suotuisaa oppimista ja kehittymistä.

Kasvatuspsykologia antaa valmiuksia ja välineitä ohjata oppimis- ja opetusprosessia. Painopistealueita ovat erityisesti tämän päivän ihmisen psyykkisen kasvun ja kehityksen kriisiytyminen elämänkulun eri vaiheissa sekä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitojen merkitys kasvussa ja kehityksen häiriintymisessä ja sen korjaamisessa.

Kasvatuspsykologia on laajentunut koskemaan kaikkia ikäalueita varhaislapsuudesta vanhuuteen ja kaikkia kasvatusinstituutioita. Sovelluskohteina ovat päivähoito, koko koululaitos peruskoulusta korkeakouluihin, aikuis- ja täydennyskoulutus, työelämä, järjestöt jne.

Kasvatuspsykologian sivuaineopinnot antavat näkökulmia ja valmiuksia erilaisiin kasvatuspsykologista asiantuntemusta vaativiin suunnittelu-, ohjaus-, opetus-, neuvonta-, konsultaatio- ja henkilöstön kehittämistehtäviin, psyykkiseen huoltoon sekä kasvatuksen ja eri organisaatioiden toimintaan liittyvien psykologisten ilmiöiden ja kysymysten laaja-alaiseen tarkasteluun ja soveltamiseen.

Lisäksi kasvatuspsykologia tukee opiskelijan itsetuntemusta ja -kasvatusta sekä pyrkii sivuaineopintoihin kuuluvien opintojaksojen myötä edistämään opiskelijan omaa opiskelu- ja elämänhallintaa.

Sivun alkuun

Sukupuolentutkimus

Sukupuolentutkimuksen opiskelun tarkoituksena on avata uusi, kiehtova ja kriittinen näkökulma yhteiskuntaan, kulttuuriin ja tieteeseen. Sukupuolentutkimuksessa etsitään sukupuolisia merkityksiä sosiaalisesta elämästä, kielestä, kuvallisesta kulttuurista ja teorioista. Käytännönläheisen analyysin ohella tarjoamme mahdollisuuden kiehtovaan teoreettiseen ja filosofiseen seikkailuun tieteen perusteiden äärelle.

Sivun alkuun

Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa (TVT)

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön opinnoissa perehdytään tieto- ja viestintätekniikan pedagogiseen käyttöön opetuksen, opiskelun ja oppimisen näkökulmista. Opinnoissa tutustutaan myös alan tutkimukseen ja edistetään opiskelijoiden valmiuksia suuntautua tvt:n opetuskäytön tutkimustyöhön. Opiskelija tutustuu alan teorialähtökohtiin, käsitteistöön ja tieto- ja viestintätekniikan pedagogisiin käyttömahdollisuuksiin. Opinnoissa käsitellään lisäksi tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyviä yhteiskunnallisia kysymyksiä.

Sivun alkuun