Uutiset
Laajakulma: Psyykkinen sodankäynti ja yliopisto (13.10.2014)

Naistutkimuksen professori, dekaani Päivi Naskalin mukaan yliopiston ensisijainen tehtävä on esitettyjen totuuksien kyseenalaistaminen. Niinpä yliopiston tulisi tarjota välineitä analyyttiseen lukutaitoon ja kriittisyyteen.

Mediapedagogiikkakeskuksen edustaja kansainvälisen MEDEA Awards -kilpailun tuomaristossa (6.10.2014)

Vuosittaisessa MEDEA Awards -kilpailussa palkitaan innovatiivisia ja pedagogisesti korkealaatuisia, oppimisen edistämiseen tarkoitettuja multimediamateriaaleja sekä niiden käyttötapoja. Yliopistonlehtori, dosentti Päivi Rasi toimii kilpailun tuomaristossa Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan mediapedagogiikkakeskuksen edustajana.

Julkaisu: Voimaa välittävästä tutkimuksesta (6.10.2014)

Lapin yliopistossa lokakuussa 2014 pidetyn kasvatusalan konferenssin esitelmät on koottu kirjaksi, jonka ovat toimittaneet professori Kaarina Määttä ja dosentti Satu Uusiautti. Kirjan tarkoituksena on esitellä välittävän tutkimuksen mahdollisuuksia opetuskäytännöissä sekä tutkimustyössä.

Puolustusministeri Carl Haglund puhuu turvallisuusfoorumissa Rovaniemellä (15.9.2014)

Puolustusministeri Carl Haglund puhuu kaikille avoimessa Turvallisuus maailmassa ja arjessa -foorumissa maanantaina 29. syyskuuta 2014 Korundissa Rovaniemellä. Foorumissa käsitellään turvallisuutta eri näkökulmista: mitä on turvallisuus globaalissa maailmassa ja ihmisten arjessa.

Väitös: Itseään pomottavat kasvavat vastuunottoon itsestä ja toisista (5.9.2014)

Kun oppilaat rohkaistuvat ilmaisemaan omia mielipiteitään, he kasvavat myös vastuuseen, sanoo Lapin yliopistossa väittelevä kasvatustieteen maisteri Anita K. Haataja. Hän tarkastelee tutkimuksessaan 7–8-vuotiaiden vastuuseen kasvamisen kehittymistä ja vastuun ilmenemistä koululuokan vastuutyösovelluksen avulla.

Julkaisu: Uusiauttilta ja Määtältä uutuusteos työssämenestymisen psykologiasta (14.8.2014)

Dosentti Satu Uusiautti ja professori Kaarina Määttä ovat julkaisseet englanninkielisen teoksen työssämenestymisestä.

Kaarina Määttä Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen arviointineuvostoon (27.6.2014)

Valtioneuvosto on nimittänyt opetusvararehtori, professori Kaarina Määtän Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen arviointineuvoston jäseneksi 26.6.2014–31.5.2018 väliseksi ajaksi

Tutkijatapaaminen ikäihmisten tilanteesta arktisella alueella (25.6.2014)

Arktisella alueella asuvien ikäihmisten tilannetta pohditaan Lapin yliopistossa järjestettävässä monitieteisessä tutkijatapaamisessa 4.‒5.9.2014. Aiheina ovat erityisesti ikääntyneiden osallistumisen mahdollisuudet ja ihmisoikeudet, sukupuoleen liittyvät näkökulmat hyvinvointivaltiopolitiikassa, alkuperäiskansoihin kuuluvan vanhusväestön tilanne sekä haasteet, joita arktisen alueen ikäihmiset kohtaavat ympäristönmuutosten vuoksi.

Kandipalaute muuttuu jatkuvaksi (23.6.2014)

Lapin yliopistossa viime keväänä toteutetun valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn mukaan opiskelijat voivat hyvin Lapin yliopistossa.

Pigga Keskitalo dosentiksi Helsingin yliopistoon (5.6.2014)

Helsingin yliopiston kansleri on myöntänyt kasvatustieteen tohtori Pigga Keskitalolle kasvatustieteen dosentin arvon 30.5.2014.

Julkaisu: Määtältä ja Uusiauttilta uutuusteos terveyskasvatuksesta (23.5.2014)

Professori Kaarina Määttä ja dosentti Satu Uusiautti ovat julkaisseet suomalaista terveyskasvatusta käsittelevän englanninkielisen teoksen Terveyskasvatuksen aika.

Väitös: Tulevaisuudessa paras työntekijä on työpaikallaan vähiten? (19.5.2014)

Työelämässä palkitseminen on ollut usein kaavoihin kangistunutta tai sitä ei ole osattu käyttää tehokkaasti. Palkitsemisen muodot ovat nyt murroksessa. Voimakkaasti nousussa ovat vapaa-ajan harrastukset ja perhe-elämän mahdollistava palkitseminen. Ovatko siis slow life, downshifting ja tehokkaat työaikajoustot tulevaisuuden palkitsemisen keinoja? Lapin yliopistossa väittelevä Pekka Alaräisänen sanoo, että hidastaminen voisi parantaa paitsi elämänlaatua myös yritysten tulosta.

Opettajan pedagogisiin valittiin 29 henkilöä (16.5.2014)

Opettajan pedagogisten opintojen (60 op) varsinaisen opiskelijavalinnan tulokset on julkaistu tänään.

Näyttelyt: Seija Ulkuniemen valokuvanäyttely Islannissa (15.5.2014)

Kuvataidekasvatuksen yliopistonlehtori Seija Ulkuniemen valokuvanäyttely on esillä Islannissa toukokuussa 2014. Näyttely kertoo muistisairaan naisen ja hänen tyttärensä kohtaamisesta.

Väitös: Työnohjaus tukee inklusiivista opettajaa (13.5.2014)

Inklusiivinen koulu, jossa erityistä tukea tarvitsevat oppilaat opiskelevat samoissa ryhmissä muiden kanssa, on oppilaille ja yhteiskunnalle mahdollisuus. Sen ajatellaan poistavan ennakkoluuloja, ehkäisevän syrjintää ja rakentavan tasa-arvoista yhteiskuntaa. Opettajille inklusiivinen koulu voi kuitenkin olla haaste, sillä se muuttaa työnkuvaa huomattavasti. Sanna Alilan väitöstutkimuksen mukaan opettajat hyötyisivät laajasta ja systemaattisesta työnohjauksesta.

Väitös: Opetussuunnitelmauudistus haastaa kehittämään oppimisen ja osaamisen arviointia (6.5.2014)

Ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmia on uudistettu osaamisperustaisiksi, mikä ohjaa kehittämään myös opiskelijoiden arviointia. Pelkän tiedon mittaamisen sijaan arvioinnin tulisi ulottua työelämässä arvostettuihin taitoihin, kuten ongelmanratkaisukykyyn, sosiaalisiin taitoihin ja oman työn arviointiin. Miia Heikkisen väitöstutkimus osoittaa, että ongelmaperustainen pedagogiikka mahdollistaa uudenlaisen arviointikulttuurin luomisen.

Seminaari: Monitoimijuus koulussa (5.5.2014)

Seminaarissa esitellään Monitoimijuus koulussa -kehittämishankkeen toimintoja ja tuloksia. Hankkeessa on kehitetty kouluhyvinvointia sosiaalisin ja pedagogisin menetelmin.

Konferenssi: Voimaa välittävästä tutkimuksesta (22.4.2014)

Lapin yliopistolla järjestetään 6.–7. lokakuuta 2014 kaksipäiväinen kasvatusalan konferenssi, jonka aiheena on välittävä kasvatustieteellinen tutkimus.

Väitös: Enemmistökieli hallitsee saamelaisen koulun kielimaisemaa (14.4.2014)

FM Inker-Anni Linkolan tutkimus tarkastelee saamen kielen näkyvyyttä saamelaisen toisen asteen oppilaitoksen kielimaisemassa Norjassa. Kielimaisemalla tarkoitetaan näkyvillä olevaa kirjoitettua kieltä koulun seinillä ja ilmoitustauluilla. Vaikka tutkimuskoulun oppilaista enemmistö puhuu saamea ensimmäisenä kielenään, koulun kielimaisemaa hallitsee norjan kieli, mikä vahvistaa sen dominoivaa asemaa.

Konferenssi: Inklusiivinen kasvatus (9.4.2014)

Lapin yliopistolla järjestetään 10.–11. huhtikuuta 2014 kansainvälinen konferenssi, jossa pohditaan inklusiivista kasvatusta.

Lapin yliopistoon ennätysmäärä hakemuksia (3.4.2014)

Lapin yliopistoon jätettiin tämän kevään yhteishaussa 5257 hakemusta, 150 hakemusta enemmän kuin viime vuonna.

Väitös: Monikulttuurisessa avioliitossa pitäisi puhua myös suomea (18.3.2014)

Suomalaiset solmivat yhä useammin avioliittoja ulkomaalaisten kanssa. Suhteet voivat olla tasapainoisia ja kestäviä, mutta niihin liittyy myös erityisiä haasteita. Suomalaisella puolisolla on avioliiton onnistumisessa erityisen suuri rooli. Vaikeinta on EU-maiden ulkopuolelta tulevilla avioliittosiirtolaisilla, sanoo väitöskirjassaan KM Jaana Anglé.

Yliopiston gradut verkon kautta luettavina (11.3.2014)

Vuoden 2014 alussa Lapin yliopistossa siirryttiin sähköisen gradun aikakaudelle varsinaisella ryminällä. Painetut gradut katoavat tulevaisuudessa ainakin Lapin yliopiston kirjastosta.

Väitös: Opettajasta ei koskaan tule valmista (11.2.2014)

Ammatillisen opettajan on oltava sekä opettamansa alan asiantuntija että vuorovaikutuksen taitaja, joka kykenee tukemaan opiskelijoiden oppimista ja kasvua. Opiskelijoiden lisäksi opettaja kommunikoi työssään oppilaitoksen sidosryhmien ja yritysmaailman kanssa. KTM Anne Koski-Heikkinen on tutkinut kasvatustieteiden väitöskirjassaan ammatillisen opettajuuden haasteita ja hahmottanut käytännön malleja siihen, miten opettajat voivat suoriutua työstään menestyksekkäästi ja uupumatta.

Sukupuolentutkimusyksikölle rahoitusta pohjoismaiseen tutkimusyhteistyöhön (30.1.2014)

Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus (NIKK) on myöntänyt yhden vuoden tutkimusrahoituksen, 150 000 Tanskan kruunua, sukupuolentutkimusyksikön kansainvälisen tutkijaverkoston rakentamiseen ja vahvistamiseen.

Heli Ruokamo CICERO Learning -yliopistoverkoston johtoryhmään (29.1.2014)

Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kola on nimennyt CICERO Learning -yliopistoverkostolle johtoryhmän toimikaudeksi 2014–2016.

Kaarina Määttä eurooppalaisen instituutin neuvottelukuntaan (28.1.2014)

Professori Kaarina Määttä on kutsuttu eurooppalaisen tieteellisen instituutin (European Scientific Institute) neuvottelukunnan jäseneksi.

Opetuksen kehittäminen yrittäjyyden näkökulmasta (28.1.2014)

Lapin yliopisto on saanut rahoituksen hankkeelle, jossa tutkitaan, miten yrittäjyys- ja työelämätaitoja voitaisiin lisätä yleissivistävässä koulutuksessa.

Päivi Naskali Arktisen neuvoston tasa-arvoprojektiin (24.1.2014)

Gender Equality in the Arctic -projekti otettiin mukaan Arktisen neuvoston toimintaan vuoden vaihteessa. Projektin yhtenä johtajana ja Suomen edustajana toimii kasvatustieteiden tiedekunnan dekaani, professori Päivi Naskali Lapin yliopistosta.

Tutkijakoulutus uudistuu (21.1.2014)

Lapin yliopiston tutkijakoulun toimintaa on uudistettu valtakunnallisten suositusten mukaisesti. Tavoitteiden saavuttamiseksi yliopisto käynnistää sopimiskaudella 2013–2016 kolme uutta strategista profiiliaan tukevaa monitieteisiä temaattista tohtoriohjelmaa.

Edellinen 1 2 3 4 5 ... 10 11 12Seuraava
Tapahtumat
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK