Tietoa projektista

Hankkeen taustalla on Interreg-, lähialueyhteistyö-, Tacis- sekä erilaisten muiden kansainvälisten rahoitusinstrumenttien mahdollistama, pitkäaikainen, 90-luvulla dynaamisesti kehittynyt yhteistyö Lapin ja Luoteis-Venäjän välillä. Yhteydet on rakennettu hyvin monilla hallinnollisilla ja toimijatasoilla ja alueelle on syntynyt monia toimivia yhteistyöverkostoja. Arkangelin ja Lapin läänien alueellisten opetusviranomaisten yhteistyö ja yhteydet ovat kuitenkin olleet kehittymättömät.

Aloite yhteistyön kehittämisestä ja verkostojen ulottamisesta Arkangelin ja Lapin kouluhallintoon ja kouluihin on tullut Arkangelin aluehallinnon taholta. Kiinnostus yhteistyöhön ja koulutusjärjestelmien vertailuun ja kehittämiseen sekä toisilta oppimiseen on alueilla yhteinen. Hanke käynnistettiin eräänlaisena kouluhallintojen esiselvitys- ja verkottumishankkeena yhteistyön käynnistämiseksi ja konkreettisten yhteistyökohteiden löytämiseksi.  Hanke voidaan myös nähdä luonnollisena laajennuksena Education in Neighbouring Regions - hankkeelle.

Hankkeen tarkoituksena oli edistää rajat ylittävää kouluhallintojen yhteistyötä ja verkostoitumista alueellisella tasolla. Tulokset saavutettiin luomalla kosketuspinta kouluhallintojen välille ja kehittämällä tehokkaat koulutukselliset käytännöt koulutusjärjestelmien yhteistyölle.

Hankkeen tarkoituksena oli myös lisätä kouluhallinnon viranomaisten rajat ylittävää kompetenssia sekä kartuttaa tietoa erilaisten resurssien hyödyntämisestä. Lisäksi hanke loi pohjaa hyväksi havaittujen kokemusten ja käytäntöjen vaihdolle.

Hanke tarjosi myös mahdollisuuden laajentaa Eduner - hankkeessa käynnistetyn koulupalvelujen tarjoajien ja kouluhallintojen välistä yhteistyöverkostoa Arkangelin lääniin.

Hankkeen yleisenä tavoitteena oli luoda edellytyksiä kouluhallintojen väliselle yhteistyölle sekä etsiä keinoja ja välineitä koulutuspalvelujen tarjonnan monipuolistamiseen ja laadun parantamiseen sekä edelleen sitä kautta alueiden kehittämiseen.

Hankkeen erityisenä tavoitteena oli luoda mahdollisuus keskusteluun yhteistyön käynnistämisestä ja konkreettisten yhteistyökohteiden löytämisestä. Tavoitteena oli myös selvittää yhteisen koulutuspolitiikan linjauksia.