Eduner-projektin julkaisuja

Eduner-projektissa on valmistunut Lapin läänin ja Murmanskin alueen koulutusrakenteen ja koulutustarjonnan vertaileva tutkimus.

Tämä kyseinen koulutusjärjestelmiä kuvaava vertaileva tutkimusraportti on valmistunut Lapin ja Murmanskin yhteistyönä. Projektin aikana on järjestetty 3 koulutusalan yhteistyötä käsittelevää seminaaria. Materiaaleja, tilastoja ja pohdintoja on saatu niin Lapin lääninhallitukselta kuin Murmanskin aluehallinnon koulutuskomitealta. Venäjän koulutusjärjestelmä osio sekä tekstin editointityö ovat Kyösti Kurtakon ja Mare Rantaniemen käsialaa. Suomen ja Lapin koulutusjärjestelmää koskevan osuuden pohjatekstin on tuottanut Matti Korkala ja vertailevan osuuden Marja Mattila. Käännöstyön on tehnyt Julia Sergeeva. Projekti on rahoitettu Interreg III A Kolarctic ohjelmasta ja kansallisena rahoittajana on toiminut Lapin läänihallitus.

Toisen asteen ja korkea-asteen koulutusyhteistyö Murmanskin ja Lapin lääneissä Haastattelujen analyysi ja tulokset.

Tässä tutkimuksessa ollaan erityisen kiinnostuneita siitä, millä aloilla ja miten koulutusyhteistyötä voitaisiin Lapin ja Muurmanskin välillä korkea-asteen ja toisen asteen koulutuksessa käynnistää ja toteuttaa. Fenomenografisen tutkimusotteen todellisuuden moninaisuutta avaava ominaisuus tarjoaa mahdollisuuden kiinnittää erityinen huomio tulevaisuutta ennakoiviin heikkoihin signaaleihin. Keskeinen motiivi tutkimuksen tekemiseen ja tarpeellisuuteen ei ole niinkään kartoittaa koulutustarjontaa ja tehdä sen pohjalta laskelmia erilaisista palveluiden tarjonnasta vaan ennen kaikkea avata kulttuurien ja ajattelutapojen erilaisuutta. Yli rajojen tapahtuvan koulutuksen haasteena on kulttuurisen kontekstin ylittäminen. Opetettavat asiat on saatava ymmärretyiksi eri kulttuuriden merkitysten avulla. Tässä mielessä tutkimus painottuu ennakointiin ja tarjoaa jatkoa ajatellen perusteita ja lähtökohtia yksityiskohtaisten ennakointisuunnitelmien laadintaan. 

Tutkimuksen aineisto on kerätty haastattelemalla eri aloilla työskenteleviä suomalaisia ja venäläisiä asiantuntijoita. Tutkimuksen taustalla on ylikansallisten työmarkkinoiden orastava kehittyminen Barentsin alueella samoin kuin koko ajan kiristyvä kilpailu resursseista. Aiheen sisällöstä huolimatta tutkimuksen haastateltavia valittaessa ei ole rajoituttu kasvatus- ja koulutusalan asiantuntijoihin, vaan yritetään selvittää asiaa mahdollisimman monentyyppisten kokemusten ja eri kulttuurien kautta. Tällöin ajatellaan, että jokainen nykypäivän ihminen on koulutuksen asiantuntija, joka on viettänyt koulunpenkillä vähimmilläänkin yli kymmenen vuotta.