Hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ovat:           

1. Sovelletaan ja juurrutetaan monitoimijuusmalliin pohjautuva monitoimijuuskulttuuri kouluihin

2. Tuetaan perheiden osallisuutta ennaltaehkäisevästi siirtymävaiheet huomioiden sekä tuetaan lasten ja nuorten toimijuutta ja osallisuutta

3. Kehitetään ja syvennetään monitoimijuuden edellyttämää koulutuksellista yhteistyötä ja tiedon tuottamista kasvatustieteiden ja yhteiskuntatieteiden tiedekuntien välillä

4. Tuotetaan tietoa ja kehitetään sosiaalityön menetelmiä, joilla voidaan tukea yksilöllistä ja yhteisöllistä toimijuutta ja osallisuutta koulussa

5. Järjestetään täydennyskoulutusta työssä oleville alan ammattilaisille tukemaan opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön valmiuksia kohdata perheitä ja lapsia

            2.png