INKLUSIIVINEN KASVATUS: PSYKOSOSIAALISET, KOULUTUKSELLISET JA SOSIAALISET NÄKÖKULMAT

Hankkeen tavoitteena on edistää yhdenvertaisten mahdollisuuksien turvaamista erilaisia sosio-psykologisia, koulutuksellisia tai sosiaalisia erityistarpeita omaaville oppijoille. Hankkeen tarkoituksena on tukea koulujärjestelmien kapasiteetin vahvistamisen prosesseja kaikkien oppilaiden auttamiseksi. Toisin sanoen hanke auttaa tavallisia kouluja kehittymään inklusiivisemmiksi, mikä tarkoittaa kouluilla olevan parempia/enemmän mahdollisuuksia kouluttaa kaikkia yhteisönsä lapsia.

Hankkeen tavoitteet perustuvat Euroopan ja partnerimaiden koulutuspoliittisiin tavoitteisiin rakentaa koulutusjärjestelmä joka takaa yhdenvertaiset oikeudet ja mahdollisuudet kaikille oppilaille riippumatta heidän terveydentilastaan, sosiaalisista olosuhteistaan, kulttuuritaustastaan, rodustaan jne.

PÄÄTAVOITTEET:

1) Oppimisen laadun ja relevanssin parantaminen kasvatuksessa, koulutuksessa ja nuorisotyössä kehittämällä uusia ja innovatiivisia menettelytapoja sekä tukemalla hyvien käytäntöjen levittämistä. Partnerimaiden inklusiivisen kasvatuksen hyvät käytännöt analysoidaan tieteellisen tutkimuksen avulla, esitellään tiivistetysti tieteellisessä selvityksessä ja tieteellisissä artikkeleissa sekä sovelletaan kouluissa käyttämällä ehdotettuja metodologisia suosituksia. Korkeakouluissa toteutetaan tieteelliseen tutkimukseen perustuva yhteinen opintokurssi. Nämä hankkeen lopputulokset edistävät eurooppalaisten kouluttajien lähestymistapojen muutosta kohti erityistarpeita omaavien

2) Edistää oikeudenmukaisuutta ja inkluusiota kasvatuksessa, koulutuksessa ja nuorisotyössä, mahdollistaa laadukas oppiminen sekä ehkäistä opintojen kesken jättämistä ja edistää vähäosaisten ryhmien osallisuutta yhteiskunnassa. Hankkeen aktiviteetit ja älylliset tuotteet palvelevat oppilaiden yhdenvertaisten mahdollisuuksien turvaamista koulutuksessa ja tähtäävät edistämään sekä koulujen ja korkeakoulujen opettajien että alan opiskelijoiden (tulevaisuuden opettajien) kompetenssia. Tämä varmistaa myös hankkeen tulosten pysyvyyden.

 erasmus+.jpg

     Hanketta rahoittaa 

     Erasmus+  -ohjelma