HANKKEEN AKTIVITEETIT:

Hankkeen aktiviteetit ovat Erasmus + strategisen kumppanuusohjelman rahoittamien aktiviteettien mukaisia:

  1. Organisaatioiden välinen yhteistyö, jonka tarkoituksena on vakiinnuttaa käytäntöjen vaihtaminen

Hanke sisältää: 1) vertaileva tutkimus partnerimaiden koulutusjärjestelmien inklusiivisen kasvatuksen kokemuksista; 2) kokemusten disseminaatio tieteellisissä konferensseissa, joihin partnerimaiden oppilaitosten pedagogit ja tutkijat osallistuvat yhdessä isäntämaan muiden koulujen ja korkeakoulujen opettajien ja tutkijoiden kanssa; 3) yhteisen opintokurssin valmistelu, toteutetaan etäopetuksena. Kurssi toteutetaan projektin partneriyliopistojen toimesta. Opintojakson osallistujia ovat halukkaat yliopisto-opiskelijat sekä opettajat, jotka haluavat kehittää osaamistaan

  1. Kasvatuksen, koulutuksen ja nuorisotyön alojen innovatiivisten käytäntöjen kehittämistä, testaamista ja/tai toteuttamista edistävät aktiviteetit

Hanke tuottaa kontekstiherkkiä/-sidonnaisia lähestymistapoja jotka laajentavat ja syventävät   inklusiivisen  kasvatuksen ymmärrystä sosio-psykologisella, koulutuksellisella ja sosiaalisella alueella. Suositukset tulevat perustumaan hankkeessa toteutettavan tutkimuksen johtopäätöksiin (vertaileva tutkimus inklusiivisen kasvatuksen kokemuksista partnerimaissa) sekä koulutuksellisten käytäntöjen toteutukseen, jotka ovat tutkimusperusteisia partnerikoulujen koulutusjärjestelmissä.

 

Hankkeen aikana yliopistotutkijat 1)kehittävät tutkimusmetodologian yhdessä; 2) tekevät tutkimuksen omien maidensa konteksteista; 3) tekevät vertailevan tutkimuksen inklusiivisen kasvatuksen kokemuksista; 4) kehittävät metodologiset suositukset inklusiivisen kasvatuksen toteuttamiseksi kouluissa; 5) arvioivat niiden tehokkuutta kouluissa testaamisen jälkeen; 6) täsmentävät metodologisia suosituksia; 7) yhdessä muiden tekijöiden kanssa tuottavat ja julkaisevat tieteellisen tutkimuksen; 8) kirjoittavat ja julkaisevat tieteellisiä artikkeleita kansainvälisissä tietokannoissa; 9) suunnittelevat ja toteuttavat yhteisen kansainvälisen etäopetusmoduulin opiskelijoille ja osaamisensa päivittämistä haluaville opettajille inklusiivisen kasvatuksen alueella; 10) järjestävät tieteellisiä ja käytännöllisiä konferensseja.

Koulujen opettajat: 1) osallistuvat tutkimukseen vastaajina sekä toimintatutkimuksen aktiivisina kehittäjinä; 2) osallistuvat inklusiivisen kasvatuksen teoreettisen mallin kehittämiseen; 3) testaavat käytännössä hankkeessa kehitettyjä inklusiivisen kasvatuksen metodologisia suosituksia; 4) reflektoivat suositusten vaikuttavuutta; 5) osallistuvat suositusten viimeisen version tekemiseen; 6) osallistuvat tieteellisiin ja käytännöllisiin konferensseihin; 7) kannustavat oman ja muiden osallistuvien koulujen opettajia osallistumaan inklusiivisen kasvatuksen yhteiseen kansainväliseen kurssiin; 8) levittävät hankkeen aikaisia kokemuksiaan muiden yhteistyökoulujen kesken.

 

Hankkeen toteutusaika on 9/2014-8/2017

 

HANKKEEN TULOKSET:

Hankkeen aikana saavutetaan seuraavaa:

1) Neljän Euroopan maan (Liettua, Puola, Suomi ja Itävalta) tutkijat ja opettajat vaihtavat kokemuksiaan ja lisäävät merkittävästi kompetenssia inklusiivisen kasvatuksen kentällä

2) Toteutetaan kansainvälinen tutkimus, joka keskittyy havainnoimaan inklusiivista kasvatusta neljässä erilaisen kulttuuritaustan omaavassa maassa sekä maiden inklusiivista kasvatusta toteuttavien koulujen hyviä käytäntöjä. Tutkimus luo monitahoisen katsauksen inklusiivisen kasvatuksen prosessiin, kattaen kokonaisuutena sosio-psykologisen, koulutuksellisen ja sosiaalisen aspektin.

3) Tutkimustulosten perusteella tuotetaan tieteellinen tutkimus aiheenaan “Inclusive Education: Socio-Psychological, Educational and Social Aspects.” Tutkimuksen kirjoittajat ovat hankkeen neljän eurooppalaisen partneriyliopiston tutkijat. Tieteellinen tutkimus julkaistaan englanniksi ja tulee olemaan lukuisten maiden lukijoiden saatavilla.

4) Tutkimustulosten perusteella kirjoitetaan kaksi tieteellistä artikkelia. “Comparative Analysis of the Perception of Inclusive Education: Lithuania, Poland, Austria, and Finland” sekä “Successful Aspects of Inclusive Education in Four European Countries: Teachers’ Approach”. Artikkelit julkaistaan kansainvälisissä tietokannoissa.

5) Tutkimuksen johtopäätöksiin ja koulujen arviointeihin perustuen kehitetään metodologiset suositukset ja julkaistaan ne englanniksi sekä projektipartnerien omalla kielellä. Suositukset sisältävät ehdotuksia organisaatioille inklusiivisen kasvatuksen toteuttamisen tavoista tapauksissa, joissa erityisiä tarpeita ja kykyjä omaava oppilas oppii yleisopetuksen luokassa, huomioiden kolme aspektia: a) sosio-psykologisen ympäristön rakentaminen (arvojen opettaminen, ihmissuhde ja seksuaalikasvatus); b) koulutukselliset ratkaisut (opetussuunnitelman yksilöllistäminen, metodologiset ratkaisut oppituntien järjestämiseksi, oppilaiden saavutusten arviointi); c) sosiaalisten olosuhteiden luominen erityisoppilaiden toimimiselle.

6) Tutkimustulosten ja eri maiden inklusiivisten käytännön kokemusten perusteella valmistetaan opintomoduuli “Inclusive Education Implementation in Schools”. Moduuli on laajuudeltaan 8 opintopistettä. Se toteutetaan etäopetuksena ja kaikkien partneriyliopistojen opiskelijat sekä osaamistaan päivittää haluavat opettajat inklusiivisen kasvatuksen kentältä osallistuvat kurssille, Moduuli toteutetaan partneriyliopistojen tutkijoiden toimesta, kukin yliopisto osallistuen osaa 2 opintopisteen verran. Osallistujat saavat kansainvälisen sertifikaatin osallistumisestaan opintojaksoon.

7) Hankkeen toteuttamisen aikana järjestetään neljä tieteellistä ja käytännöllistä konferenssia, yksi jokaisessa hankkeeseen osallistuvassa yliopistossa. Partneriyliopistojen tutkijat ja osallistuvien koulujen opettajat osallistuvat konferensseihin. Jotta saavutettaisiin hankkeen tulosten moninainen vaikutus sekä tulosten kestävyys, kaikki järjestävän maan halukkaat opettajat ja tutkijat kutsutaan mukaan konferenssiin.

8) Hankkeen aikana tuotetut älylliset tuotokset (tieteellinen tutkimus, tieteelliset artikkelit, metodologiset suositukset ja etäopetuksena toteutettava opintomoduuli) sekä muut toteutetut aktiviteetit tulevat parantamaan opettajien ja opettajiksi opiskelevien pätevyyttä opettaa erilaisia taitoja omaavia oppilaita. Tästä seuraa sosiaalisen ulkopuolisuuden väheneminen oppilasyhteisöissä, inklusiivisen kasvatuksen laadun paraneminen hankkeen partnerimaissa sekä merkittävä kontribuutio koko Euroopan suunnitelman toteuttamiseen inklusiivisen koulutusjärjestelmän rakentamiseksi.