PoPo_elektroninenaineisto.jpg

Pedagogista toimintaa kuvaava aineisto

Koulukohtainen kokeilutoiminta

Hankkeen lähtökohtana on ollut koulun pedagogisen toiminnan uudistaminen pohjoisen haja-asutusalueilla, huomioiden erityisesti poikien tarpeet ja ongelmat.

Hankkeessa on ollut mukana 7 koulua kuudesta Lapin kunnasta. Kustakin koulusta mukana on ollut 2-5 opettajaa, joiden kanssa on tehty yhteistyötä opetuksen, opiskelun ja oppimisen edistämiseksi. Otteita tästä pedagogisesta kehittämis- ja kokeilutoiminnasta on koottu tästä aukeavaan elektroniseen aineistoon. Aineiston tavoitteena on antaa kiinnostuneille opettajille tietoa ja konkreettisia esimerkkejä hyvistä pedagogisista käytänteistä.

Kehittämistoimenpiteillä on pyritty vastaamaan erityisesti poikien opiskelun haasteisiin ja ehkäisemään syrjäytymistä. Niissä on keskitytty seuraaviin seikkoihin:

  • pojille tyypillisen kehitystahdin ja -piirteiden sekä temperamentti- ja oppimistyylien tunnistaminen ja huomioiminen
  • toiminnallinen ja oppijalähtöinen opetus ja ohjaus
  • yhteisölliset ja ryhmätoimintamenetelmät
  • identiteetin ja itsetunnon vahvistaminen
  • oman kotiseudun vahvuuksien tunnistaminen ja huomioiminen kouluopetuksessa
  • kodin ja koulun yhteistyö
  • kylän, elinkeinojen ja koulun yhteistyö

Kunkin alueen omat erityispiirteet ja osin elinkeinotkin on huomioitu opetusta kehitettäessä. Kodin ja koulun yhteistyötä on vahvistettu innostamalla vanhempia osallistumaan koululla toteutettuihin projekteihin. Kouluopiskelua on niin ikään integroitu lähiyhteisöön ja paikalliseen kulttuuriin, ja opetuksen tukena on käytetty eri alojen asiantuntijoita, myös vanhempia.

Verkko-opetusta on kehitetty erityisesti kielten opiskelussa. Digitaalisia apuvälineitä on kuitenkin käytetty myös luokan arkitilanteissa aloittavien koululaisten oppimisen tukemiseen. Seuraavissa kuvauksissa nousee esiin myös opetustilanteissa konkretisoituva kädentaitojen ja kuvallisen ilmaisun pedagoginen käyttö suhteessa ympäristöön, kulttuuriin ja teknologiaan.

Erityisenä kehittämisen alueena on ollut äidinkielen taitojen vahvistaminen innostamalla oppilaita lukemiseen ja kirjoittamiseen. Tämä on nähty hankkeessa - ja laajemminkin - oppimisen ja opiskelun kulmakivenä, erityisesti poikien kohdalla. Paitsi että pojilla esiintyy huomattavasti enemmän oppimisvaikeuksia lukemisen ja kirjoittamisen alueilla kuin tytöillä, pohjoisen pojilta puuttuu myös usein miehinen, lukemiseen innostava malli. Hankkeessa on pyritty integroimaan lukemista ja kirjoittamista toiminnalliseen oppimiseen, projektityyppiseen työskentelyyn sekä käyttämään ylempien luokka-asteiden oppilaita pienempien vertaistukena.

Seuraavilla sivuilla esiteltävistä ”kokeiluista” jokainen on oman näköisensä, opettajien ja paikallisten olosuhteiden vuorovaikutuksessa syntynyt - ja edelleen kehittyvä. Opettajille pienikin ”irtiotto” perinteisestä on tuonut uskallusta uudistukseen, ja uskoa oppilaisiin toimijoina omassa oppimisessaan.

Seuraavista kuvauksista on jo kehkeytynyt uutta - ja mikä tärkeintä opettajat ja oppilaat ovat saaneet tuntumaa yhdessä tekemisestä ja vertaistuesta sekä löytäneet yhdessä oppimisen ilon. Kehittämistyö jatkuu kouluilla. Kokoavasti voi todeta, että kouluopiskelusta on tullut toiminnallisempaa ja elämyksellisempää, ja oppilaiden toimijuus ja yhteisöllisyys ovat lisääntyneet. Opettajat ovat myös tulleet sensitiivisemmiksi sekä sukupuoli- että persoonallisuuseroille, ja oppineet tunnistamaan ja huomioimaan niitä opetuksessa. Alkuvaiheessa opettajat korostivat opetusmenetelmien uudistamisesta, loppuvaiheessa painopiste on siirtynyt oppimisympäristöjen uudistamiseen. Avoimemmat, laajentuneet ja monipuolisemmat oppimisympäristöt ovat luoneet onnistumisen kokemuksia erilaisille oppijoille, myös pojille. mikä on edistänyt oppilaiden itsetunnon vahvistumista ja sitä kautta vaikuttanut positiivisesti myös oppimismotivaatioon.

Hankkeeseen osallistuneiden koulujen sijainnit kartalla:

PoPo koulujen sijainnit kartalla.jpg