Yhteistoiminnallinen oppiminen, oppilaat toimijoina: Animaatiopaja

Riikonen Ilkka, Kotilainen Marja-Riitta

Tavoitteet

Tavoitteena on kehittää oppilaiden sosiaalisia taitoja ryhmäytymisessä, vuorovaikutustaidoissa ja myönteisen ja kannustavan ilmapiirin luomisessa.

Toteutus

Animaatiopajassa oppilaat suunnittelivat neljän hengen ryhmissä animaatioidensa aiheet ja tekivät kuvakäsikirjoituksen siitä miten tapahtumat animaatiossa etenevät.

Leijona minussa.jpg

Oppilaat valmistivat kartongille animaation taustan kollaasinomaisesti. Animaatioissa esiintyvät hahmot oppilaat leikkasivat kartongista yhdessä tai useammassa osassa.

Ennen kuvausvaihetta oppilaat tekivät vielä työnjaon sen suhteen, kuka liikuttaa mitäkin hahmoa jne. Kuvakäsikirjoituksen ansiosta oppilailla oli helpompi hahmottaa animaatioon kuluvaa aikaa ja suunnitella hahmojen liikkeitä.

Leijona minussa 2.jpg

Kuvausvaiheen valmisteluissa animaation taustaa kiinnitettiin teipillä lattiaan. Järjestelmäkamera asetettiin jalustalle, kameraa ohjattiin tietokoneen avulla.

Leijona minussa 3.jpg

Tietokoneena animaatiopajassa oli Macbook ja käytettävänä ohjelmana iStopMotion, jonka voi hankkia maksua vastaan www.boinx.com-sivustolta.

Yhteistoiminnallisen ryhmätyön etuna voidaan pitää työskentelyn jatkuvaa reflektiivistä luonnetta arvioinnin suhteen; arviointia tapahtuu koko työskentelyprosessin ajan ja se toimii myös ryhmäytymisen työkaluna. Projektin toteuttamisen jälkeen pohditaan omaa työskentelyä ryhmässä, mikä työskentelyssä onnistui ja miten omaa työskentelyä voisi kehittää. Arviointiprosessissa opettajan ohjaava rooli on merkityksellinen.

Pohdintaa

Yhteistoiminnallinen työskentely animaatioprojektissa osoittautui toimivaksi ratkaisuksi ryhmäytymisen edistämisessä. Oppilaat työskentelivät motivoituneesti, eikä tyttöjen ja poikien työskentelyssä ollut havaittavissa eroja. Työskentely sekaryhmissä edisti luonnollista kommunikaatiota tyttöjen ja poikien välillä ja yhteinen tavoite lujitti ryhmätunnetta ja myönteistä ilmapiiriä. Animaatiopajassa ylitettiin eri oppiaineiden rajoja liittämällä äidinkielen ja kuvaamataidon oppisisältöjä kolmen viikon jaksoon. Työskentelymuotona animaatioprojekti on oppilaskeskeinen. Oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat työnsä itsenäisesti, joten työt ovat oppilaan tasolla ja merkityksellisiä heille itselleen.