Itseohjautuva ja yhteistoiminnallinen oppiminen: Etäopetus

Kotilainen Marja-Riitta

Tavoitteet

Koulukohtaisena tavoitteena on kehittää monimuotoista verkko-opetuksen mallia kielten opiskeluun. Alueellisen tasa-arvon ohella toteutuu myös muunlainen tasa-arvo: opiskelu verkossa on monimuotoista ja tukee erilaisia oppijoita, tyttöjä ja poikia sekä liikuntarajoitteisia oppilaita. Tavoitteena on myös erilaisten tieto- ja viestintäteknisten sovellusten hyödyntäminen opetuksessa sekä erityisesti alakouluun soveltuvien pedagogisten ratkaisujen löytäminen ja kehittäminen.

Oppilaskohtaisena tavoitteena on, että oppilas harjaantuisi tuntemaan itseään oppijana, tuntisi omat vahvuutensa kielenoppijana ja tiedostaisi oman vastuunsa omasta oppimisestaan. Tavoitteena on koulun ja vapaa-ajan rajojen häivyttämisen edistäminen kehittämällä sisällöntuotantoa mobiililaitteilla.

Toteutus

Monimuotoinen etäopetus toteutetaan ympäristössä, jossa yhdistetään lähiopetuksen ja etäopetuksen elementtejä.

etaopetus.jpg
Kuva: Finn Snaterse: A2-saksan tunti monimuotoisesti toteutetussa etäopetuksessa

Oppilaat opiskelevat omilla kouluillaan, yhteinen luokkatila luodaan virtuaalisesti heijastamalla dataprojektorilla muut koulut nk. videokonferenssiyhteyden avulla.

etaopetus2.jpg
Videokonferenssiyhteys neljän koulun välillä

Oppilailla on käytössä sekä painettua materiaalia, että verkkomateriaalia. Oppikirjat ovat konkreetteja oppimisvälineitä joihin saa kontaktin monella aistilla. Oppikirjat kulkevat helposti mukana, ne tukevat erilaisia oppijoita ja ovat tasa-arvoinen oppimisväline kaikille oppijoille. Kirjojen ohella oppilailla on käytössään kannettavat tietokoneet tai atk-luokassa opiskellessaan pöytäkoneet. Tietokoneilla oppilaat voivat työskennellä myös ilman verkkoyhteyksiä, esimerkiksi kirjoitelmia tai PowerPoint-esityksiä laatiessaan. Tietokoneiden käyttöön kielten tunneilla on rajattomat mahdollisuudet. Verkossa on runsaasti materiaaleja ja työkaluja erilaisten yhteisöllistenkin ratkaisujen toteuttamiseen. Oppilaat voivat pelata yhdessä interaktiivisia pelejä, laulaa karaokea, tuottaa omia sisältöjä Youtubeen, katsoa kielten ohjelmia tai uutisia eri puolilta maailmaa reaaliajassa jne. Verkko tarjoaa myös mahdollisuuden yhteydenpitoon sosiaalisen median keinoin, esimerkiksi kirjoittamalla blogiin eli julkaistavalle verkkosivustolle viestiketjuun, työstämällä yhdessä dokumenttia (esim. Google Documents) tai soittamalla kahdenvälisiä internet-puheluita (esim. Skype). Videokonferenssiyhteys luo virtuaalisen yhteyden ja kerää oppilaat toisilleen näkyviksi ja kuuluviksi, mutta ei mahdollista kahdenvälistä intiimimpää vuorovaikutusta. Skype on maksuton, helppo ja hyödyllinen kommunikaatioväline oppilaan ja opettajan väliseen keskusteluun sekä mm. pari- tai pienryhmätyöskentelyyn.

etaopetus_skype.jpg
Skype- internet- puhelu opettajan ja oppilaan välillä

Portfoliotyöskentely

Kaiken digitaalisesti, eli pääosin tietokoneilla ja kameroilla, tuotetun materiaalin muokkaus ja tallentaminen tapahtuu oppilaiden omiin kansioihin, eli portfolioihin. Oppilaille voidaan tehdä kansiot erilaisiin verkkoympäristöihin. Hankkeen aikana Saaren koulun oppilaiden kansiot sijaitsivat Peda.net-ympäristössä, joka on ollut myös koulun verkkosivujen sijaintipaikka. Peda.net-ympäristö on oppilaalle helppokäyttöinen, mutta opettajalle tai ylläpitäjälle hieman työläämpi sivuston käyttötarkoituksen ollessa muu kuin varsinainen portfoliotyöskentely. Myös WSOY:n Opit-ympäristöä on sovellettu portfoliotyöskentelyyn. Oppilaan laatima sivusto on jaettu julkisiin ja salasanan taakse piilotettuihin osiin. Julkisilla sivuilla julkaistuja töitä voivat tarkastella kaikki, mutta salasanan taakse niin kutsuttuihin "salaisiin kansioihin" oppilaat voivat tallettaa töitä joita eivät halua muiden kuin opettajan ja vanhempiensa näkevän. Näille sivuille oppilaita pyydetään liittämään myös arvioita omasta työskentelystään: oppilaita pyydetään reflektoimaan eli pohtimaan ja perustelemaan omia ratkaisujaan ja omaa oppimistaan. Näille sivuille opettaja kirjaa myös arvioinnit ja muut palautteet, joissa opettaja arvioi kokonaisuutta eli sekä julkaistua, että "salaisia kansioita" ja koko työskentelyprosessia. Olennaisinta työskentelyssä on siis oppilaskeskeisyys, eli oppijan itsensä tai parin kanssa tuottama sisältö ja oppimisprosessin läpinäkyvyys. Opettajan tuella on suuri merkitys oppilaan ohjaamisessa portfoliotyöskentelyyn.

etaopetus_portfolio.jpg
Esimerkki oppilaan tuottamasta portfoliosivusta.

Peda.net-ympäristöä käytetään myös tiedottamiseen. Jokaisen etätunnin suunnitelma kirjataan koulun verkkosivujen osana oleville etäopetuksen sivuille. Tiedottaminen on ensiarvoisen tärkeää oppijoiden ja toimijoiden sijaitessa fyysisesti eri paikoissa. Etäopetuksen sivuille tallennetaan myös muuta opetukseen liittyvää, kuten oppimateriaaleja ja linkkejä.

etaopetus_tunti.jpg
Tunnin kulku löytyy etäopetuksen sivuilta

Pohdintaa

Toteutettu verkko-opetuksen malli on ollut ratkaisuna vapaaehtoisten vieraiden A2-kielten ryhmien toteutumiseen perusasteella Rovaniemen kaupungissa. Etäryhmät mahdollistavat ryhmän kokoamisen usealta eri koululta, myös syrjäisimmiltä pieniltä kouluilta. Alueellisen tasa-arvon ohella on toteutunut myös muunlainen tasa-arvo: ylimääräisen kielen valitsijat vuonna 2010 jakaantuivat tasan sukupuolten kesken. Tulosta voidaan pitää merkittävänä poikien osuuden ollessa 90-luvulla noin kolmannes vieraan kielen valinneista. Erilaiset teknologian sovellukset tukevat hyvin työskentelyä etäopetusympäristössä ja myös portfoliotyöskentelyssä. Portfoliotyöskentely osoittautui pedagogiseksi ratkaisuksi tuettaessa oppilaita itseohjautuvaan työskentelyyn. Itsenäinen, vastuullinen ja tavoitteellinen työskentely on avainasemassa työskenneltäessä monimuotoisessa etäopetusympäristössä. Portfoliotyöskentelyä on kuitenkin edelleen kehitettävä. Olisi löydettävä perusopetukseen soveltuva, helposti toteutettava verkkoalusta ja laadittava toimintaohjeet oppilaalle ja opettajalle.