Oppilaat toimijoina: Lukemaan kirjoittamisen perusteella

Haavikko Riitta-Leena

Tavoitteet

Tavoitteena oli opettaa lapset lukemaan oman kirjoittamisen kautta. Kirjoittamisen oli määrä tapahtua tietokoneella. Näin pääasiassa tapahtuikin, tai pikemminkin: näinkin tapahtui.

Juuri projektin aloitussyksynä koulussamme alkoivat toimia lukuryhmät, joihin opiskelumateriaalin piti olla yhtenevä. Koska en ollut tilannut luokalleni aapisia, otimme käyttöön Marja Maggan Lukemaan tekstilähtöisesti -kirjan, josta sai monistaa lukemismateriaalia luokalleni.

Kirja hyödyntää lähinnä kokosanamenetelmää, mutta koulumme sekavasta tilanteesta johtuen käytetyt menetelmätkin olivat sekavia. Kirjoittamista käytimme alkuunsa vain opeteltavien kirjainten opiskelun yhteydessä: listaamalla opeteltavalla kirjaimella alkavia sanoja. Lisäksi käytössä oli Tammen Sähköinen Aapinen, jota luimme elektronisen taulun kautta. Materiaali on interaktiivista, joten lapset pääsivät aktiivisesti osallistumaan lukemisen opetteluun myös itse toimijoina.

Smartboard.jpg
SMART Board ja tietokoneet oppimisprosesseissa.

Toteutus

Lapset työskentelivät pareittain kirjoitusvaiheessa. Tavoitteena oli tuottaa oma aapinen.

Jokainen pari kirjoitti opeteltavasta aakkosesta itselleen listan sanoja. He vuorottelivat kirjoittamisessa. Vapaavuorolaisen tehtävä oli kontrolloida oikeinkirjoitusta tai auttaa tarvittaessa.

kirjoittamista tietokoneella.jpg
Tietokone kirjoittamisen apuna.

Työskentelypareja vaihdettiin, jotta jokainen saisi oppia työskentelemään mahdollisimman erilaisen lapsen kanssa. Myös ideat eri parien välillä vaihtelivat. Toiset saivat aikaan varsin innovatiivista sanastoa, toiset tyytyivät perussanoihin. Sanalistat tulostettiin ja lapset kuvittivat itse kirjoittamansa sanat. Alkuaikoina lapset eivät enää "osanneet" lukea kaikkia sanoja piirrosvaiheessa. Silloin opettajan, avustajan tai työparin apu oli tarpeen.

tavuja ja sanoja.jpg
Kirjaimista tavuja, tavuista sanoja.

Kevätpuolella, kun luku- ja kirjoitustaito olivat karttuneet, lapset kirjoittivat pieniä tarinoita ajankohtaisista asioista. Yleensä he työskentelivät pareittain, mutta myös yksilötyöskentelyn määrä kasvoi. Yksilötyöskentelyä käytettiin lähinnä henkilökohtaisista asioista kerrottaessa. Tällöin käytimme yleensä tietokoneluokkaa, jossa oli koneet kaikille oppilaille.

teksteja yhdessa.jpg
Tekstejä voidaan tuottaa myös yhdessä.

Luokassa oli käytössä kolme pöytäkonetta ja yksi kannettava tietokone sekä tulostin. Ruuhka-aikana myös opettaja kannettava oli käytössä.

Arviointi

Arviointia pystyi suorittamaan havainnoimalla joka tunti, jolloin lapset tekivät koneella työtä. Koska meitä oli kaksi aikuista luokassa, toinen avusti koneilla kierrellen parin luota toiselle ja toinen auttoi muun puuhan parissa olevia. Ilman avustajaa tällaisen työmuodon käyttö olisi todella haasteellista.

Pohdintaa

Lukutaidon oppilaat saavuttivat kuten rinnakkaisluokka erilaisesta oppimistavasta huolimatta. Silmäänpistävin ero oli käsialan kehittymisessä. Tietokoneella kirjoittaneiden lasten käsiala muotoutui varsin selkeäksi, yhtä tai kahta poikkeusta lukuun ottamatta. Kun taas rinnakkaisluokassa rivillä pysyminenkin tuotti suuria vaikeuksia useallekin oppilaalle. Olisivatko tietokonetekstin selkeät kirjainmuodot ja selkeästi luettava itse tuotettu teksti lisänneet halua itsekin tuottaa selkeitä kirjaimia?

Pedagogisesti ajatellen parityöskentely antoi arvokasta tietoa myös oppilaiden välisistä sosiaalisista suhteista sekä heidän muista sosiaalisista kyvyistään. Monille oli vaikeaa huomioida toinen osapuoli - he olisivat halunneet tehdä kaiken yksin. Joustavuus lisääntyi - ainakin hiukan.

Kehittämisen varaa on opetusjärjestelyiden suunnittelemisessa. Koska vain osa lapsista pääsee koneelle kirjoittamaan (max 10) on lopuille viidelletoista suunniteltava tarkoin oheistoimintaa. Metelin sietokykyni joutui koetukselle. Parien keskustelu työmuotona on äänekästä. Muuta luokkaa ei voi laittaa hiljaiseen työhön. Myös liikehdintä tulostimen ja koneiden välillä häiritsisi muuta työtä tekeviä.

Kun työtapa tuli lapsille tutuksi, ongelmat pienenivät. Nyt kakkosluokalla, jolloin tosin olen tietokoneilla kirjoittamista käyttänyt vähemmän, työ tuntuu sujuvan lupsakammin.

Seuraavalla kerralla on ensiarvoisen tärkeää, että myös rinnakkaisluokka toimii samankaltaisesti tai ainakin hankkii saman materiaalin (etenkin jos lukuryhmäkäytäntö jatkuu). Nyt yhteisten lukuryhmien toiminta osoittautui vaikeasti suunniteltaviksi, koska luokilla oli käytössä eri materiaalit. Oppilaita ei voinut jakaa aina niin kuin olisi haluttu vaan oli huomioitava myös materiaalien erot.

Kokeilu oli kokeilemisen arvoinen. Seuraavalla kerralla osaan toimia joustavammin ja ennakoida nyt esiin tulleet ongelmat.

SmartUs.jpg
SmartUS eli interaktiivisen liikunta- ja oppimisympäristön avulla voidaan myös opetella aakkosia.