PoPo-hanke.jpg

Pohjoisen pojat koulussa (2008 - 2010)

Hankkeessa pyritään sukupuolten välisen ja alueellisen tasa-arvon edistämiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa Pohjoisen haja-asutusalueiden poikien koulunkäyntiin liittyviä tekijöitä ja ongelmakohtia sekä kehittää poikien oppimista tukevia pedagogisia malleja. Sukupuolten eritahtinen kehitys ja poikien kielellisen alueen oppimisvaikeudet huomioidaan hankkeessa, mutta kehitetyistä pedagogisista ratkaisuista hyötyvät sekä tytöt että pojat.

Hankkeessa on tehty esiselvitys vuonna 2007, jossa kartoitettiin poikien ja tyttöjen koulukokemuksia ja - asenteita sekä niiden eroja. Esiselvityksessä laadittiin viiden koulun kanssa alustavat pedagogiset kehittämissuunnitelmat. Hankkeessa kehitetään toiminnallisia ja käytännöllispainotteisia opetus- ja opiskelumuotoja, vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja ryhmätoimintaa sekä integroidaan opetusta poikien mielenkiinnonkohteisiin ja elinympäristöön. Pedagogisissa malleissa huomioidaan yhtälailla tiedolliset, taiteelliset kuin käytännölliset taidot siten, että niitä arvostetaan ja kehitetään tasapuolisesti. Tämä edistää tasa-arvoisia oppimismahdollisuuksia sekä tukee eheää kasvua ja vahvan identiteetin muodostumista.

Hankkeen tavoitteena on, että poikien kouluviihtyvyys ja -motivaatio sekä oppimistulokset paranevat, mikä vähentää sukupuolten välistä eriarvoisuutta ja edistää myöhempää elämässä selviämistä. Hankkeessa tuotetaan uusia opetus-, opiskelu ja oppimismalleja sekä -materiaaleja, joita jaetaan hankkeeseen osallistuvien koulujen kesken ja laajemmin Lapin läänin alueella. Yhtenä kehittämisalueena on verkko-opetuksen soveltuvan kielten oppi- ja opetusmateriaalin sekä -menetelmien tuottaminen. Opettajan näkökulmasta hanke pyrkii murtamaan yksin työskentelyn perinnettä, uudistamaan koulujen toimintakulttuuria sekä kasvattamaan kumppanuuteen ja vastavuoroiseen asiantuntijuuden jakamiseen mm. vertaistukiryhmien ja mediavälitteisen yhteistyön avulla.