Yrittäjyys- ja työelämätaidot tutkimusperustaisesti yleissivistävän koulutuksen menetelmiksi (YriTy)

 

YriTy -hankkeen tarkoituksena on tuottaa tietoa ja menetelmiä opetuksen ja paikallisten opetussuunnitelmien kehittämiseksi yrittäjyyden ja työelämäosaamisen näkökulmasta, sillä tutkimusten mukaan yleissivistävä koulutus ei anna juurikaan valmiuksia työelämässä toimimiseen. Lisäksi työelämän ja yrittäjyyden tiedot ja taidot nousevat esille parhaillaan valmisteilla olevassa uudessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa.

Hanke toteutetaan tekemällä tutkimus- ja kehittämistyötä yhdessä hankkeen yhteistyökoulujen kanssa Rovaniemellä, Torniossa sekä Ranualla. Jokainen opettaja toteuttaa hankkeen aikana itsenäisen kehittämiskokeilunsa, jonka lähtökohtana on opettajan itsensä havaitsemat tarpeet kehittää omaa opetustapaansa sellaiseksi, että se tukee oppilaiden yrittäjyys- ja työelämätaitojen kartuttamista.

Lopuksi opettajien kehittämiskokeilut arvioidaan ja niiden perusteella laaditaan yleinen toimintamalli. Kehittämiskokeilut ja niiden perusteella laadittu malli julkaistaan verkkojulkaisuna hankkeen päätyttyä.

Hanke käynnistyi 1. tammikuuta 2014 ja päättyy 31.3.2015. Rahoitus hankkeelle tulee ESR:n vuoden 2007–2013 -ohjelmasta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii paikallisena rahoituskanavana.

 

Hankkeen tavoitteet:

  • Sisällyttää työelämän ja yrittäjyyden toimintatapoja aiempaa vahvemmin osaksi peruskoulujen ja lukioiden opetusmenetelmiä. Tämä tapahtuu hankkeeseen osallistuvien opettajien ja tutkijan (=hankejohtajan) yhteisöllisen tiedonrakentelun ja kunkin opettajan yksittäisten kehittämiskokeilujen kautta.

  • Tuottaa tieteellisesti arvioituja malleja, materiaalia ja asiantuntijuutta nykyisten ja tulevien perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien työelämä- ja yrittäjyystavoitteiden soveltamiseksi käytäntöön.

  • Vahvistaa mukana olevien opettajien toimimista  oman työnsä kehittäjinä ja tutkijoina osana opettajayhteisöä.