OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA
                            

HAKUMENETTELY HARJOITTELUPAIKKOIHIN

HAKUAIKA 1.2. – 12.2.2016


HAKEMUKSET TULEE TOIMITTAA TYÖNANTAJALLE HAKUAIKANA

HAKEMINEN

1) paikkoja haetaan vapaamuotoisella kirjallisella työpaikkahakemuksella (erillistä hakulomaketta ei ole) tai sähköisesti työnantajan ilmoittamalla tavalla. Hakemukseen tulee liittää opintosuoritusote ja muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa paikan saantiin (esim. työtodistus).

2) asianomaiselle työnantajalle osoitetut hakemukset opiskelija itse toimittaa suoraan työnantajalle.

3) haettavien paikkojen määrää ei ole rajoitettu. Kullekin työnantajalle tulee tehdä oma hakemuksensa.

4) harjoittelupaikkoja täytettäessä voivat tulla kyseeseen oikeustieteiden tiedekunnan opiskelijat, joilla on 12.2.2016 mennessä suoritettuna vähintään 160 opintopistettä ja jotka eivät ole olleet tämän harjoittelujärjestelmän piirissä vuosina 1987 - 2015.

Harjoittelupaikat vuonna 2016 – listassa on mainittu työnantajan nimi, harjoittelijoiden määrä, harjoitteluaika, harjoittelijan työtehtävät/edellytykset, työnantajan mahdollinen osallistuminen palkkakustannuksiin sekä työnantajan yhteystiedot, jonne hakemukset ja tiedustelut osoitetaan.

Työnantaja valitsee harjoittelijan.

Lapin yliopiston antama harjoittelutuki on 1500 euroa/kolmen (3) kuukauden harjoittelujakso. Harjoittelija on työsuhteessa työnantajaan, ei yliopistoon. Työnantajan ja harjoittelijan välisessä sopimuksessa määritellään harjoittelijan saama palkka.

HUOM! Opintojen loppuvaiheessa olevat harjoitteluun osallistuvat: harjoitteluun osoitettu määräraha on tarkoitettu opiskelijan palkkaamiseksi harjoittelijaksi, joten harjoittelun aikana ei voi valmistua.