OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OHJEET MUUALLA SUORITETTUJEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMISESTA

Opiskelija voi hakea muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemista tiedekunnan ulkopuolella suorittamillaan opinnoilla. Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisen perusajatus on, että opiskelijalta ei vaadita uudelleen suorituksia, joita vastaavat opinnot hän on jo suorittanut muussa yliopistossa, korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa koti- tai ulkomailla. Opintoja voidaan lukea hyväksi edellyttäen, että koulutuksen tavoitteet saavutetaan. Hyväksilukeminen tapahtuu kahdella tavalla:

 - tutkintoon kuuluvia opetussuunnitelman mukaisia opintoja korvataan muualla suoritetuilla, sisällöltään vastaavilla opinnoilla

- tutkintoon sisällytetään muualla suoritettuja opintoja, esim. sivuaineita tai ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja opintoja.

Opintokokonaisuuksien ja -jaksojen korvaavuuksia arvioitaessa kriteereinä ovat ensisijaisesti opintosuoritusten osaamistavoitteet, mutta myös opintojen laajuus, sisältö ja vaatimustaso. Koko opintojakson tai -kokonaisuuden korvaaminen on mahdollista, mikäli muualla suoritetut opinnot vastaavat pääosin Lapin yliopiston opintojaksoa tai -kokonaisuutta. Opintojakso tai -kokonaisuus voidaan korvata myös osittain.

Sisällytettävien opintojen osalta ei edellytetä sisällöllistä vastaavuutta Lapin yliopiston opintojaksoihin tai -kokonaisuuksiin.

Yleisperiaatteita hyväksilukemiselle:

- Hyväksilukujen tulee sisältyä opiskelijan laatimaan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS)

- Opintoja voidaan korvata yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa suoritetuilla opinnoilla. Muualla, kuten esim. ammatillisessa koulutuksessa suoritetuilla opinnoilla voidaan korvaavuuksia myöntää vain poikkeustapauksissa. Yliopistotutkintojen osia sisältävien laajojen täydennyskoulutusohjelmien opinnot (esim. PD, MBA, eMBA-ohjelmat) käyvät korvaaviksi suorituksiksi tapauskohtaisesti ohjelman taso ja laajuus huomioiden. Lyhyistä täydennyskoulutuksista voidaan myöntää lähinnä osakorvaavuuksia.

- Sisällytettäviksi opinnoiksi voidaan hyväksyä vain yliopistossa suoritettuja opintoja, ei kuitenkaan em. täydennyskoulutusohjelmien opintoja.

- Aiemmin suoritettu opinto voi korvata useamman kokonaisen opintojakson tai osia useammasta opintojaksosta kuitenkin niin, että hyväksiluettava opintopistemäärä ei voi olla alkuperäistä suoritusta laajempi.

- Lapin yliopiston tutkintoihin ei sellaisenaan voi hyväksilukea toiseen korkeakoulututkintoon jo sisältyviä opintosuorituksia. Aiempaan tutkintoon sisältyvistä opinnoista voidaan kuitenkin hyväksilukea samansisältöiset kieli-, viestintä- ja metodiopinnot. Aiempaan tutkintoon kuuluvia opintoja voidaan kuitenkin vastuuopettajan päätöksellä korvata, jos ne ovat sisällöltään samankaltaisia kuin Lapin yliopiston ON/OTM -tutkintoon kuuluvat opinnot.

- Opinnäytetyöt (notaari ja maisteri -tutkielma) tulee lähtökohtaisesti suorittaa Lapin yliopistossa. Tutkielmaksi voidaan poikkeustapauksissa hyväksyä myös tekijän aikaisemmin julkaisema tutkimus edellyttäen, että se vastaa tutkielmalle asetettavia vaatimuksia. Jonkin tutkinnon opinnäytetyöksi jo hyväksyttyä tutkielmaa ei kuitenkaan voida sellaisenaan hyväksilukea.

- Toisessa korkeakoulussa suoritetut opinnot hyväksytään niiden alkuperäisillä arvosanoilla, ellei tästä ole tarpeen poiketa esim. arvosanan sovittamiseksi Lapin yliopistossa käytössä olevien arvosteluasteikkojen mukaiseksi.

- Aiemmat opinnot voidaan hyväksilukea riippumatta niiden suoritusvuodesta.

 Hyväksilukemista haetaan sitä varten laaditulla lomakkeella, jonka voi tulostaa tiedekuntien ja kielikeskuksen Internet-sivuilta. Lomakkeen mukaan on liitettävä alkuperäinen tai oikeaksi todistettu todistus ja/tai opintosuoritusote suoritetuista opinnoista sekä yksityiskohtaiset tiedot opintosuoritusten osaamistavoitteista, laajuudesta, sisällöstä ja vaativuustasosta (esim. kopio opinto-oppaasta). Ulkomailla suoritettujen opintojen osalta opiskelijan on toimitettava korvaavuusanomuksen mukana myös selvitys opintojen laajuudesta opintopisteinä ja käytetystä arvosteluasteikosta.

Korvaavuuksien osalta hakemus toimitetaan tiedekunnissa opintojakson tai -kokonaisuuden vastuuopettajalle. Vastuuopettajat on mainittu opinto-oppaassa. Kielikeskuksessa hakemus toimitetaan kielikeskuksen kansliaan, jossa opintosihteeri kirjaa hakemuksen saapuneeksi ja välittää sen eteenpäin opintojakson vastuuopettajalle käsittelyä varten. Tutkintoon sisällytettävien opintojen osalta täydentäviä perusopintoja koskeva hakemus toimitetaan tiedekunnan opintopäällikölle, ulkomailla suoritettuja täydentäviä perusopintoja koskeva hakemus toimitetaan kansainvälisten asiain suunnittelijalle ja aineopintoja koskeva hakemus aineen vastuuopettajalle.

Opintojaksojen ja -kokonaisuuksien korvaamisesta päättää opintojakson tai -kokonaisuuden vastuuopettaja.

Päätöksen opintojakson tai -kokonaisuuden sisällyttämisestä tutkintoon tekee täydentävien perusopintojen (koodi OPET9999) osalta opintopäällikkö, ulkomailla suoritettujen täydentävien perusopintojen osalta kansainvälisten asioiden suunnittelija ja täydentävien aineopintojen (koodi OAIT9999) osalta oppiaineen vastuuopettaja.

Päätös hyväksiluvusta on tehtävä pääsääntöisesti kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä asianmukaisine liitteineen. Kesä- tai heinäkuussa jätettyihin hakemuksiin päätös tehdään pääsääntöisesti elokuun loppuun mennessä.

Muualla kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukeminen

Opiskelija voi korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla kuin muodollisessa koulutuksessa hankitulla osaamisella. Tällaista osaamista on voinut syntyä esimerkiksi epävirallisen oppimisen (täydennyskoulutukset, työpaikkojen lyhytohjelmat, vapaan sivistystyön koulutukset ym.) tai arkioppimisen (työkokemus, luottamustoimissa tai harrastuksissa opitut asiat) yhteydessä. Keskeisessä roolissa on kokemuksen kautta opitut tiedot ja taidot, ei niinkään itse kokemus sinänsä.

Muulla tavoin hankitun osaamisen hyväksilukemisen lähtökohtana ovat opintojaksojen ja ‑kokonaisuuksien osaamistavoitteet. Opiskelijan hankkimaa osaamista verrataan korvattaviksi esitettyjen opintojaksojen ja/tai -kokonaisuuksien osaamistavoitteisiin. Mikäli osaaminen ja osaamistavoitteet vastaavat toisiaan, voidaan korvaavuus myöntää joko kokonaan tai osittain. Opiskelijalta voidaan edellyttää kirjallisen dokumentoinnin lisäksi näyttöä osaamisestaan. Näyttönä voidaan edellyttää esim. raportin tms. kirjallisen työn tekemistä tai osaamistavoitteiden toteutumista mittaavaan AHOT-tentin hyväksyttävää suorittamista.

Hyväksilukemista on syytä hakea hyvissä ajoin ennen korvattavien opintojen alkamista. Käytännössä kaikki hyväksiluvut kannattaa hakea heti opintojen alkaessa.

Hyväksilukemista haetaan sitä varten laaditulla lomakkeella, jonka voi tulostaa tiedekuntien ja kielikeskuksen Internet-sivuilta. Lomakkeessa tulee selvittää mm.

  • minkälaista ja kuinka paljon aikaisempaa kokemusta opiskelijalla on
  • millaista osaamista kokemuksen kautta on saavutettu
  • miten osaaminen vastaa opintojaksojen ja -kokonaisuuksien osaamistavoitteita
  • mitä opintojaksoja ja -kokonaisuuksia osaamisella on tarkoitus hyväksilukea.

Lomakkeen mukaan on liitettävä hyväksiluvun arvioimiseksi tarvittava määrä liitteitä esim. diplomeita, työtodistuksia, portfolioita, oppimispäiväkirjoja, julkaisuja ja muita kirjallisia raportteja tai muita dokumentoituja osoituksia hankitusta osaamisesta. Oleellista siis on, että opiskelija ei esitä pelkästään dokumenttia, vaan myös kuvaa, mitä opintojen tavoitteisiin liittyvää osaamista hänellä on esitetyn dokumentin pohjalta.

 

Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukulomake.xls