HyväksilukemisestaOikeudellisten opintojen hyväksiluku

Muissa tiedekunnissa ja yliopistoissa suoritetuilla oikeudellisilla opinnoilla voidaan korvata pakollisia ja valinnaisia opintoja. Korvaavuutta haetaan ensisijaisesti tiedekunnan omiin pakollisiin ja valinnaisiin opintojaksoihin, mikäli vastaavaa opintojaksoa ei ole, suoritetut oikeudelliset opinnot voidaan sisällyttää tutkintoon sellaisenaan. Tiedekunnan omien valinnaisten opintojaksojen laajuudeksi voidaan sopia myös toisin. Valinnaisten opintojaksojen laajuudesta (opintopistemäärästä) voidaan sopia 1-15 opintopistettä.


Ei-oikeudellisten opintojen hyväksiluku

Muissa tiedekunnissa ja yliopistoissa suoritettuja ei-oikeudellisilla opinnoilla, jotka ovat luonteeltaan oikeustieteellistä tutkintoa tukevia, voidaan korvata notaaritutkinnossa enintään 25 opintopistettä ja maisteritutkinnossa enintään 10 opintopistettä. Tämä korvaavuus voidaan myöntää myös sellaisten opintojen osalta, jotka sisältyvät jo toiseen tutkintoon.

Tällaisia oikeustieteellisiä opintoja tukevia opintoja ovat esimerkiksi yliopistoissa suoritetut sosiaalipolitiikan, sosiologian, sukupuolentutkimuksen, kansantaloustieteen, tilastotieteen, yrityksen taloustieteen, kirjanpidon, julkishallinnon, johtamisen, tietojenkäsittelyopin, psykologian, oikeuslääketieteen sekä filosofian opinnot.

Hakumenettely

Oikeudellisten ja ei-oikeudellisten opintojen hyväksilukuhakemus toimitetaan Suomessa suoritettujen opintojen osalta opintopäällikölle ja ulkomailla suoritettujen opintojen osalta kansainvälisten asioiden suunnittelijalle (ks. hakumenettelystä ja muutoksenhausta).

Ohjeistus koskee 1.8.2014 ja sen jälkeen aloittaneita.