Testamenttioikeus – kirjallisuus projektitenttiin

Kevätlukukausi 2016

a) Aulis Aarnio – Urpo Kangas: Suomen jäämistöoikeus II. Testamenttioikeus (2015), luvut XIV-XXV eli s. 421-1067 (n. 640 s)

b) Tapani Lohi: Legaatinsaajan oikeusasemasta (2011) n. 800 s.

c) Pekka Tuunainen: Perintö, testamentti ja velka (2015), jakso VI eli s. 281 -343 (60 s)

d) Markku Helin: Suomen kansainvälinen perhe- ja perintöoikeus (2013), luku 14 eli s. 601-697. (100 s)

e) Gösta Walin – Göran Lind: Kommentar till ärvdabalken. Del I (1-17 kap.) (2000 tai uudempi painos), testamenttioikeutta koskeva osio.

f) 5 kpl vapaavalintaisia kotimaisia referee-artikkeleja testamenttioikeudesta (esim. Lakimies, Oikeus, JFT, DL), yht. alle 100 s

_______________________________________________________________________________________________________


Hallinto-oikeuden projektiseminaari

Uudistuva kunnallisoikeus

Projektin teeman lähtökohtana on uusi kuntalaki. Kunnallisoikeudellisia kysymyksiä voi käsitellä yleisten kunnallisoikeudellisten kysymysten ohella eri hallinnon sektoreiden näkökulmasta.
Kirjallisuus:

1. Ryynänen, Aimo – Telakivi, Heikki: Eurooppalainen mallikunta (2006). Edita/Edilex (234 sivua).

2. Mäkinen, Eija – Hirvonen, Kalervo: Kunnallinen viranhaltija: oikeudellisen aseman sääntely (2006). Edita/Edilex (397 sivua)

3. Mäkinen, Eija: Kunnallisvalitus – Kiusantekoa vai tarpeellista valvontaa ja oikeusturvaa (2010) Edita/Edilex (226 sivua)

4. HE 268/2014 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (tekstisivut 256 sivua) sekä HaVM 55/2014 vp ja PeVL 63/2014 vp.

5. Tornberg, Kyösti: Kuntajako ja kunnallinen pakkoliitos. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja A 322. 2014 (318 sivua)

6. Local and Regional Government in Europe. Structures and Competences. Council of European Municipalities and Regions 2012 (58 sivua)
http://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/local_government_structuresandcompetences_2012_en.pdf

7. Local Government in Critical Times: Policies for Crisis, Recovery and a Sustainable Future. Council of European texts (edited by Kenneth Davey) 2011(152 sivua) http://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/Local_Government_in_critical_times_EN.pdf

_______________________________________________________________________________________

Esineoikeuden syventävien opintojen projektin 2015 kirjallisuustentin tutkintovaatimukset:

1. Tuomisto, Jarmo: Tyyppipakosta aikaprioriteettiin (1993) ja Tuomisto, Jarmo: Tyyppipakosta kollisionratkaisuperiaatteisiin - ja mitä sen jälkeen, Lakimies 2004 s. 1355-1378 2. Päivi Paasto: Analyyttinen vai perusoikeusrakenteinen varallisuusoikeus? Omistus, sopimus, vaihdanta – Juhlakirja Leena Kartiolle 2004 s. 123-144 ja Juha Karhu: Perusoikeusnäkökohtia esineoikeudellisista kollisionratkaisuperusteista. Juhlajulkaisu Jarmo Tuomisto 2012 s. 117-133. 3. Tammi-Salminen, Eva: Sopimus ja kolmas – esine- ja velvoiteoikeutta yhdistävä vai erottava teema? Juhlajulkaisu Ari Saarnilehto 2007 s. 369-392 ja Tammi-Salminen Eva: Sivullissitovuuden rajoilla ja ytimessä – kolluusion kiellon asemointia. Oikeuden avantgarde, Juhlajulkaisu Juha Karhu 2013 s. 341–368. 4. Omaa tutkielma-aihetta tukevaa, opettajan kanssa erikseen sovittavaa tutkimuksellista kirjallisuutta niin, että luettavan kokonaislaajuudeksi muodostuu n. 800 sivua (n. 2-3 monografiamuotoista tutkimusta; jo aiemmin suoritetuissa opintojaksoissa tentittyä teosta ei voi enää valita), esimerkiksi: Tammi-Salminen, Eva: Sopimus, kompetenssi ja kolmas (2001), Paasto, Päivi: Omistuksen juuret (2004), Lohi, Tapani: Ositus, tasinko, sivullissuoja (2004), Kaisto, Janne: “Pantti tai muu vakuus” (2006), Hoffrén, Mia: Tieto ja sivullissuoja (2008).
5. Oman suuntautuneisuuden mukaan joko Millqvist, Göran: Sakrättens grunder (2011) tai Grauers, Folke: Fastighetsköp (2012) tarkemmin sovittavin osin tai Jensen, Ulf: Panträtt i fast egendom (2012) tai jokin muu erikseen sovittava ruotsalainen tai muu pohjoismainen esineoikeuden yleisesitys

6. Oman valinnan mukaan joko Drobnig, U. - Snijders, H. - Zippro, E-J. (ed.), Divergences of Property Law, an Obstacle to the Internal Market? (2006) tai Faber, W. - Lurger, B. (ed.), Rules for the Transfer of Movables, A Candidate for European Harmonisation or National Reforms? (2008) tai van Erp, S. – Salomons, A. – Akkermans B. (ed.), The Future of European Property Law (2012).


Esineoikeuden syventävien opintojen projektin 2016 kirjallisuusvaatimukset

Osa 1.
Esineoikeuden yleiset opit

Tuomisto, Jarmo: Tyyppipakosta aikaprioriteettiin (1993)
Tuomisto, Jarmo: Tyyppipakosta kollisionratkaisuperiaatteisiin - ja mitä sen jälkeen, Lakimies 2004 s. 1355-1378
Tammi-Salminen, Eva: Eurooppalainen esineoikeus, tyyppipakko ja tehokkuus, Juhlajulkaisu Juhani Wirilander, 2005 s. 348-363
Tammi-Salminen, Eva: Sopimus ja kolmas – esine- ja velvoiteoikeutta yhdistävä vai erottava teema? Juhlajulkaisu Ari Saarnilehto 2007 s. 369-392
Päivi Paasto: Analyyttinen vai perusoikeusrakenteinen varallisuusoikeus? Omistus, sopimus, vaihdanta – Juhlakirja Leena Kartiolle 2004 s. 123-144
Juha Karhu: Perusoikeusnäkökohtia esineoikeudellisista kollisionratkaisuperusteista. Juhlajulkaisu Jarmo Tuomisto 2012 s. 117-133
Tammi-Salminen Eva: Sivullissitovuuden rajoilla ja ytimessä – kolluusion kiellon asemointia. Oikeuden avantgarde, Juhlajulkaisu Juha Karhu 2013 s. 341–368

Osa 2.
a) Omaa tutkielma-aihetta tukevaa, opettajan kanssa erikseen sovittavaa tutkimuksellista kirjallisuutta
(n. 2-3 monografiamuotoista tutkimusta; kokonaislaajuus n. 800 sivua; aiemmin suoritetuissa opintojaksoissa mahdollisesti tentittyä teosta ei voi valita), esimerkiksi: Tammi-Salminen, Eva: Sopimus, kompetenssi ja kolmas (2001), Paasto, Päivi: Omistuksen juuret (2004), Lohi, Tapani: Ositus, tasinko, sivullissuoja (2004), Kaisto, Janne: “Pantti tai muu vakuus” (2006), Hoffrén, Mia: Tieto ja sivullissuoja (2008).
b) Oman suuntautuneisuuden mukaan joko Millqvist, Göran: Sakrättens grunder (2015) tai Grauers, Folke: Fastighetsköp (2012) tarkemmin sovittavin osin tai Jensen, Ulf: Panträtt i fast egendom (2012) tai jokin muu erikseen sovittava ruotsalainen tai muu pohjoismainen esineoikeuden yleisesitys
c) Oman valinnan mukaan joko Drobnig, U. - Snijders, H. - Zippro, E-J. (ed.), Divergences of Property Law, an Obstacle to the Internal Market? (2006) tai Faber, W. -  Lurger, B. (ed.), Rules for the Transfer of Movables, A Candidate for European Harmonisation or National Reforms? (2008) tai van Erp, S. – Salomons, A. – Akkermans B. (ed.), The Future of European Property Law (2012).

 

_______________________________________________________________________________________________________

Yhdistetyn kriminologian ja potilas- ja lääkintäoikeuden projektin (2014-2015) tutkintovaatimukset:1. Laine Matti: Kriminologia ja rankaisun sosiologia 2., uud. laitos. Tietosanoma, 2014 (n. 500 s.), tai Tuori – Kotkas: Sosiaalioikeus. Helsinki 2008 (n. 600 s.) tai Lehtonen – Lohiniva-Kerkelä – Pahlman: Terveysjuridiikka. Talentum Media 2014 (verkkokirja) tai vastaava kotimainen yleisteos2. Chesney-Lind, Meda & Jones, Nikki: Fighting for Girls: New Perspectives on Gender and Violence (2010, n. 300 s.)) tai Elisabeth Rynning & Mette Hartlev (eds.), Nordic health law in a European context : welfare state perspectives on patients' rights and biomedicine (2011, n. 300 s.), tai vastaava vieraskielinen yleisteos

3. Oman tutkimuksen alaan liittyvä erikseen sovittava kirjallisuus.
Tentittävästä materiaalista sovitaan projektin vetäjän kanssa. Tentittävän materiaalin tulee olla laajuudeltaan noin 1500 sivua. Tentittäväksi valittavien teosten tulee olla sellaisia, ettei opiskelija ole tenttinyt niitä aiemmin jonkin muun opintojakson yhteydessä.


_______________________________________________________________________________________________________

 

RIKOSOIKEUDEN MAISTERIVAIHEEN TUTKIELMAPROJEKTI

OSYO0103 PROJEKTITENTTI /Rikosoikeus

Tenttikirjallisuus:

1. Opiskelijan kanssa sovittava tutkielman aiheeseen liittyvä suomalainen väitöskirja.

2. Opiskelijan kanssa sovittava ruotsin-/englanninkielinen tutkielman aiheeseen liittyvä teos (tai osa erityisen laajasta teoksesta). Jos kohdassa 1 tentittävä väitöskirja on kirjoitettu jollain muulla kielellä kuin suomeksi, kohdassa 2 tentittävä teos voi olla suomenkielinen.

3. Opiskelijan kanssa sovittavia tutkielman aiheeseen liittyviä artikkeleita niin, että tentittävän materiaalin (kohdat 1–3) yhteislaajuudeksi tulee noin 750 sivua.

4. Osan projektitentistä opiskelijat suorittavat laatimalla projektin alussa annettavan ohjeistuksen mukaisen oikeustapausanalyysin ja esittelemällä sen projektitapaamisessa 25.–26.4.2016.

Tenttipäivät 4.4.2016, 29.4.2016, 19.5.2016. Tentti on mahdollista suorittaa myös vuoden 2016 kesätenttien yhteydessä.

____________________________________________________________________________________________________


Valtiosääntöoikeuden tutkielmaprojekti lukuvuonna 2014-2015Vaadittavat suoritukset

Osallistuminen ryhmäopetukseen ja seminaareihin, kirjoitelmien laatiminen ja esittäminen sekä toisten osallistujien esitelmien opponointi. Seminaari ja muu opetus on laskennallisesti 5 opintopistettä, jolloin kirjallisen kuulustelun osuus on 13 opintopistettä. Kirjalliseen kuulusteluun luetaan noin 1500-1700 sivua projektityöskentelyä ja maisteritutkielman laatimista tukevaa kirjallisuutta.Kaikille yhteinen kirjallisuus:

1) Antero Jyränki, Valta ja vapaus (2003) s. 263.

2) Jaakko Husa, Non liquet (2004) s. 542.

3) Tom Ginsburg, Comparative Constitutional Design (2012) s. 380.
Tutkielma-aiheen mukaan räätälöity kirjallisuus:

1) Vieraskielinen teemaa koskeva monografia. n. 300 sivua.

2) Teemaa koskevan referoidun kv-journaalin vuosikerta 2012 tai 2013. n. 300 sivua.

Esimerkkejä: European Law Journal, Revue droit public, Zeitschrift für öffentliches Recht tai muu vastaavantyyppinen korkeatasoisen kv-journaalin vuosikerta (sisältäen artikkelit ja katsaukset, ei kirja-arvosteluja eikä oikeustapauskommentteja).HUOM! Jos opiskelija on aiemmin tenttinyt kaikille tarkoitettuun kirjallisuuteen kuuluvan kirjan, niin hänen tulee erikseen sopia siitä, millä teoksella po. kirja korvataan.

Räätälöidystä kirjallisuudesta sovitaan erikseen projektia vetävän professorin kanssa.

______________________________________________________________________________________________________

Ympäristöoikeuden graduseminaariSuoritustavat maisterivaiheessa:

kirjallisuustentti, aktiivinen osallistuminen (tutkimussuunnitelman esittely/opponointi ja tutkielmaluonnoksen esittely) seminaariin kirjallisine töineen, sekä maisterivaiheen pro gradu -tutkielma ja maturiteettikirjoitus eli kypsyysnäyte (opinto-opas).

Kirjallisuustentin tutkintovaatimukset:
1.Koivurova, T. – Stepien, A. (toim.) 2008: Reforming Mining Law in a Changing World, with Special Reference to Finland, Juridica Lapponica n:o 34
2.Pöysti Tuomas, Lainsäädäntöpolitiikan haaste ja mahdollisuus, VTV:n selvitys 5/2011
3.Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013, suomen ympäristö 1/2014
4.Jyrki Tala, Lakien laadinta ja vaikutukset, edita 2005 tai Niemivuo Matti, Kansallinen lainvalmistelu, talentum 2002.
5.Ympäristöoikeus WSOYPro, verkkojulkaisu, opiskelijan aiheen perusteella erikseen sovittavin osin, noin 300 s.
6.Leary David and Pisupati Balakrishna, Future of International Environmental Law, United Nations University Press 2010 (e-kirja saatavilla nelli-portaalin kautta)
7.Oikeuskäytäntö ja ympäristölainsäädäntö esitöineen erikseen sovittavilta osin.

Aineisto on valittava siten, että tentin kokonaislaajuudeksi noin 1500 – 2000 sivua.