Esineoikeuden syventävien opintojen projektin 2015 kirjallisuustentin tutkintovaatimukset:

1. Tuomisto, Jarmo: Tyyppipakosta aikaprioriteettiin (1993) ja Tuomisto, Jarmo: Tyyppipakosta kollisionratkaisuperiaatteisiin - ja mitä sen jälkeen, Lakimies 2004 s. 1355-1378

2. Päivi Paasto: Analyyttinen vai perusoikeusrakenteinen varallisuusoikeus? Omistus, sopimus, vaihdanta – Juhlakirja Leena Kartiolle 2004 s. 123-144 ja Juha Karhu: Perusoikeusnäkökohtia esineoikeudellisista kollisionratkaisuperusteista. Juhlajulkaisu Jarmo Tuomisto 2012 s. 117-133.

3. Tammi-Salminen, Eva: Sopimus ja kolmas – esine- ja velvoiteoikeutta yhdistävä vai erottava teema? Juhlajulkaisu Ari Saarnilehto 2007 s. 369-392 ja Tammi-Salminen Eva: Sivullissitovuuden rajoilla ja ytimessä – kolluusion kiellon asemointia. Oikeuden avantgarde, Juhlajulkaisu Juha Karhu 2013 s. 341–368.

4. Omaa tutkielma-aihetta tukevaa, opettajan kanssa erikseen sovittavaa tutkimuksellista kirjallisuutta niin, että luettavan kokonaislaajuudeksi muodostuu n. 800 sivua (n. 2-3 monografiamuotoista tutkimusta; jo aiemmin suoritetuissa opintojaksoissa tentittyä teosta ei voi enää valita), esimerkiksi: Tammi-Salminen, Eva: Sopimus, kompetenssi ja kolmas (2001), Paasto, Päivi: Omistuksen juuret (2004), Lohi, Tapani: Ositus, tasinko, sivullissuoja (2004), Kaisto, Janne: “Pantti tai muu vakuus” (2006), Hoffrén, Mia: Tieto ja sivullissuoja (2008).

5. Oman suuntautuneisuuden mukaan joko Millqvist, Göran: Sakrättens grunder (2011) tai Grauers, Folke: Fastighetsköp (2012) tarkemmin sovittavin osin tai Jensen, Ulf: Panträtt i fast egendom (2012) tai jokin muu erikseen sovittava ruotsalainen tai muu pohjoismainen esineoikeuden yleisesitys

6. Oman valinnan mukaan joko Drobnig, U. - Snijders, H. - Zippro, E-J. (ed.), Divergences of Property Law, an Obstacle to the Internal Market? (2006) tai Faber, W. -  Lurger, B. (ed.), Rules for the Transfer of Movables, A Candidate for European Harmonisation or National Reforms? (2008) tai van Erp, S. – Salomons, A. – Akkermans B. (ed.), The Future of European Property Law (2012).

 

Yhdistetyn kriminologian ja potilas- ja lääkintäoikeuden projektin (2014-2015) tutkintovaatimukset:

1. Laine Matti: Kriminologia ja rankaisun sosiologia 2., uud. laitos. Tietosanoma, 2014 (n. 500 s.), tai Tuori – Kotkas: Sosiaalioikeus. Helsinki 2008 (n. 600 s.) tai Lehtonen – Lohiniva-Kerkelä – Pahlman: Terveysjuridiikka. Talentum Media 2014 (verkkokirja) tai vastaava kotimainen yleisteos

2. Chesney-Lind, Meda & Jones, Nikki: Fighting for Girls: New Perspectives on Gender and Violence (2010, n. 300 s.)) tai Elisabeth Rynning & Mette Hartlev (eds.), Nordic health law in a European context : welfare state perspectives on patients' rights and biomedicine (2011, n. 300 s.), tai vastaava vieraskielinen yleisteos

 3. Oman tutkimuksen alaan liittyvä erikseen sovittava kirjallisuus.

Tentittävästä materiaalista sovitaan projektin vetäjän kanssa. Tentittävän materiaalin tulee olla laajuudeltaan noin 1500 sivua. Tentittäväksi valittavien teosten tulee olla sellaisia, ettei opiskelija ole tenttinyt niitä aiemmin jonkin muun opintojakson yhteydessä.

 

OSYO0102 RIKOSOIKEUDEN MAISTERIVAIHEEN TUTKIELMAPROJEKTI

OSYO0103 PROJEKTITENTTI /Rikosoikeus

Tenttikirjallisuus:

1. Opiskelijan kanssa sovittava tutkielman aiheeseen liittyvä suomalainen väitöskirja.

2. Opiskelijan kanssa sovittavia osia seuraavista teoksista niin, että tenttiväksi sivumääräksi tulee vähintään 600 s., josta vähintään puolet on vieraskielistä:

- Criminal Justice in International Society, toim. W. de Lint – M. Marmo – N. Chazal (2014)

- Emmerson, B. – Ashworth, A. – MacDonald, A., Human Rights and Criminal Justice (2012)

- Gallant, K. s., Principle of Legality in International and Comparative Criminal Law (2009)

- Hirvelä, S. – Heikkilä, S., Ihmisoikeudet – käsikirja EIT:n oikeuskäytäntöön (2013)

- Kimpimäki, M., Kansainvälinen rikosoikeus (2015)

- Pellonpää et al., Euroopan ihmisoikeussopimus (2012)

- Ramcharan, B., International Studies in Human Rights, Volume 106: Fundamentals of International Human Rights Treaty Law (2011)

- Shelton, D., Advanced introduction to international human rights (2014)

- Smith, R, Textbook on international human rights (2014)

Projektitentissä suoritettavan materiaalin tulee olla sellaista, ettei opiskelija ole aiemmin tenttinyt sitä jonkin muun opintojakson yhteydessä.

3. Osan projektitentistä opiskelijat suorittavat laatimalla projektin alussa annettavan ohjeistuksen mukaisen oikeustapausanalyysin ja esittelemällä sen projektitapaamisessa 14.4.–15.4.2015

 

Tenttipäivät:  30.3.2015, 4.5.2015 ja 21.5.2015, kesätentit 2015

 

Valtiosääntöoikeuden tutkielmaprojekti lukuvuonna 2014-2015

Projektissa voidaan laatia notaari- ja maisteritutkielma tai pelkästään maisteritutkielma kysymyksistä, jotka liittyvät laajasti ymmärtäen valtiosääntöoikeuteen, eurooppalaiseen julkisoikeuteen tai oikeusvertailuun. Notaaritutkielman laatiminen tässä tutkielmaprojektissa on mahdollista sellaiselle opiskelijalle, joka laatii myöhemmin samassa oppiaineessa maisteritutkielman eli erillistä notaariseminaaria ei järjestetä. Notaariseminaarin (1 ov) osalta sovelletaan voimassa olevan opinto-oppaan vaatimuksia. Metodisesti tutkielmat voivat vaihdella lainopillisesta (oikeusdogmaattisesta), oikeushistorialliseen, oikeusteoreettiseen tai oikeusvertailevaan. Myös poikkitieteelliset lähestymistavat ovat mahdollisia, kunhan tutkielmassa on jokin oikeudellisesti relevantti näkökulma tai teema. Tutkielma voidaan laatia suomeksi tai englanniksi.

Jakson tavoitteena on, että projektiin osallistumisen ja projektitentin suorittamisen jälkeen opiskelija on perehtynyt syvällisesti tutkielmansa aihepiiriä koskevaan oikeudenalaan ja omaa valmiudet nykyaikaisen oikeustieteellisen maisteritutkielman laatimiseen.

Projektissa opiskelija perehtyy syvällisesti tutkielmansa aihepiiriä koskevaan oikeudenalaan.


Toteutus ja työmuodot

Opetus- ja työmuodot koostuvat ryhmäopetuksesta, seminaareista, opiskelijoiden esitelmistä, projektivastaanotoista ja itsenäisestä opiskelusta. Vapaaehtoisena työmuotona (josta ei saa opintopisteitä) opiskelijoille suositellaan osallistumista kirjaston toteuttamalle kurssille “Tiedonhaun ohjaus gradun tekijöille”. Käytännössä seminaari on tutkielmatyöskentelyn käynnistämisen ja laatimisen apuväline eli tavoitteena on tukea tutkielmaprosessia.

 

Vaadittavat suoritukset

Osallistuminen ryhmäopetukseen ja seminaareihin, kirjoitelmien laatiminen ja esittäminen sekä toisten osallistujien esitelmien opponointi. Seminaari ja muu opetus on laskennallisesti 5 opintopistettä, jolloin kirjallisen kuulustelun osuus on 13 opintopistettä. Kirjalliseen kuulusteluun luetaan noin 1500-1700 sivua projektityöskentelyä ja maisteritutkielman laatimista tukevaa kirjallisuutta.

 

Kaikille yhteinen kirjallisuus:

1) Antero Jyränki, Valta ja vapaus (2003) s. 263.

2) Jaakko Husa, Non liquet (2004) s. 542.

3) Tom Ginsburg, Comparative Constitutional Design (2012) s. 380.


Tutkielma-aiheen mukaan räätälöity kirjallisuus:

1) Vieraskielinen teemaa koskeva monografia. n. 300 sivua.

2) Teemaa koskevan referoidun kv-journaalin vuosikerta 2012 tai 2013. n. 300 sivua.

Esimerkkejä: European Law Journal, Revue droit public, Zeitschrift für öffentliches Recht tai muu vastaavantyyppinen korkeatasoisen kv-journaalin vuosikerta (sisältäen artikkelit ja katsaukset, ei kirja-arvosteluja eikä oikeustapauskommentteja).

 

HUOM! Jos opiskelija on aiemmin tenttinyt kaikille tarkoitettuun kirjallisuuteen kuuluvan kirjan, niin hänen tulee erikseen sopia siitä, millä teoksella po. kirja korvataan.

Räätälöidystä kirjallisuudesta sovitaan erikseen projektia vetävän professorin kanssa.

     

Kirjallinen kuulustelu järjestetään tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä erillisen ilmoittautumisen perusteella. Kirjallisuustenttiin tulee ilmoittautua riittävän hyvissä ajoin, jotta professori ehtii laatia kysymykset.

Projektin ensimmäisestä tapaamisesta viikolla 38 sovitaan opiskelijoiden yhteydenottojen (sähköposti on kätevin tapa) perusteella.

 

Projektin vetäjä:

 Jaakko Husa

Oikeusvertailun ja valtiosääntöoikeuden professori (LaY)

Julkisoikeuden dosentti (VY ja ISY)

Vertailevan oikeustieteen dosentti (HY)

jaakko.husa@ulapland.fi

Ympäristöoikeuden notaari- ja graduseminaari 

lukuvuosi 2014-2015

Projektin teema: Muuttuva ympäristöoikeus

Projektin yhdistävänä teemana ovat viime vuosina tehdyt ympäristölainsäädännön päivitykset ja laajemmat kokonaisuudistukset. Esimerkiksi kaivoslain ja vesilain kokonaisuudistukset saatettiin voimaan 2011, päivitetty ympäristönsuojelulaki tulee voimaan vuoden 2014 aikana. Lakien toimivuutta arvioidaan myös säännönmukaisesti, esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslain kattava toimivuuden arviointi valmistui 2013.

Menetelmällisesti projektissa keskitytään lainopilliseen kirjoittamiseen (varsinkin notaarivaiheessa). Lisäksi projektin teemaan liittyen tutustutaan lainsäädäntö- ja arviointitutkimukseen sekä säädöspolitiikkaan lakimuutoshankkeiden työkaluina. Projekti antaa mahdollisuuksia hyödyntää näitä menetelmiä lainopillisen kirjoittamisen tukena.

Mikäli opiskelijalla on vahva kiinnostus tiettyyn ympäristöoikeudelliseen aiheeseen projektin teeman ulkopuolelta, osallistuminen ja on myös mahdollista.

Projektin johtaja: Ilari Hovila

Opetusmuodot: Syventävien seminaarityöskentely aloitetaan projektin johtajan alustuksella projektin teemasta ja menetelmällisistä kysymyksistä. Opiskelijat tekevät omasta suunnitellusta aiheestaan harjoitusaineet. Harjoitusaineen tekemisessä noudatetaan soveltuvilta osin pro gradun tekemisestä annettuja ohjeita. Harjoitusaineiden pohjalta opiskelija työstää tutkimussuunnitelman. Opetukseen kuuluu harjoitusaineiden, tutkimussuunnitelmien ja tutkielmien henkilökohtainen ohjaus. Opetus voidaan kytkeä yhteisiin seminaareihin tai mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksiin, joissa ympäristöoikeuden oppiaine on mukana.

Projektiryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa 2 tunnin seminaariin. Alustava ohjelma on seuraava:
1) Käytännön ohjeistus ja keskustelut mahdollisista aiheista
2) Tutkimussuunnitelmat ja niiden opponointi
3) Tutkimussuunnitelmat ja niiden opponointi
4) Tutkielmaluonnosten esittely ja palautekeskustelu.

Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Aloitus joulukuussa 2013

Suoritustavat maisterivaiheessa: kirjallisuustentti, aktiivinen osallistuminen (tutkimussuunnitelman esittely/opponointi ja tutkielmaluonnoksen esittely) seminaariin kirjallisine töineen, sekä maisterivaiheen pro gradu -tutkielma ja maturiteettikirjoitus eli kypsyysnäyte (opinto-opas).

Kirjallisuustentin tutkintovaatimukset:

 1. Koivurova, T. – Stepien, A. (toim.) 2008: Reforming Mining Law in a Changing World, with Special Reference to Finland, Juridica Lapponica n:o 34

 2. Pöysti Tuomas, Lainsäädäntöpolitiikan haaste ja mahdollisuus, VTV:n selvitys 5/2011

 3. Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013, suomen ympäristö 1/2014

 4. Jyrki Tala, Lakien laadinta ja vaikutukset, edita 2005 tai Niemivuo Matti, Kansallinen lainvalmistelu, talentum 2002.

 5. Ympäristöoikeus WSOYPro, verkkojulkaisu, opiskelijan aiheen perusteella erikseen sovittavin osin, noin 300 s.

 6. Leary David and Pisupati Balakrishna, Future of International Environmental Law, United Nations University Press 2010 (e-kirja saatavilla nelli-portaalin kautta)

 7. Oikeuskäytäntö ja ympäristölainsäädäntö esitöineen erikseen sovittavilta osin.

Aineisto on valittava siten, että tentin kokonaislaajuudeksi noin 1500 – 2000 sivua.

Notaariseminaari

projektin yhteydessä

Projektin yhteydessä järjestetään myös opetusta ympäristöoikeuden teemasta laadittavaa notaaritutkielmaa varten. Tarkoitus on, että kevään aikana osallistutaan opetukseen, tehdään lyhyt tutkimussuunnitelma, joka esitellään ja joka jalostetaan notaarityöksi. Notaarityön luonnoksesta on mahdollisuus saada palautetta kokoonnuttaessa. Notaaritutkielman tekemisessä noudatetaan soveltuvilta osin maisterivaiheen tutkielman tekemisestä annettuja ohjeita. Seminaariin kuuluu myös toisen tutkimussuunnitelman opponointi. Aktiivisella keskustelulla on tarkoitus tukea opinnäytteiden tekemistä.Ympäristöoikeuden graduseminaari

lukuvuosi 2015-2016       

Projektin teema: Kehittyvä ympäristöoikeus

Projektin yhdistävänä teemana ovat viime vuosina tehdyt ympäristölainsäädännön päivitykset ja laajemmat kokonaisuudistukset. Esimerkiksi kaivoslain ja vesilain kokonaisuudistukset saatettiin voimaan 2011 sekä päivitetty ympäristönsuojelulaki on tullut voimaan 2014. Lakien toimivuutta arvioidaan myös säännönmukaisesti, esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi valmistui 2013. Hallitusohjelmassa on myös lukuisia kirjauksia ympäristölainsäädännön edelleen kehittämisestä.

Menetelmällisesti projektissa keskitytään lainopilliseen kirjoittamiseen. Lisäksi projektin teemaan liittyen tutustutaan lainsäädäntö- ja arviointitutkimukseen sekä säädöspolitiikkaan lakimuutoshankkeiden työkaluina. Projekti antaa mahdollisuuksia hyödyntää näitä menetelmiä lainopillisen kirjoittamisen tukena.

Mikäli opiskelijalla on vahva kiinnostus tiettyyn ympäristöoikeudelliseen aiheeseen projektin teeman ulkopuolelta, osallistuminen on myös mahdollista.

Opettaja: Ilari Hovila

Opetusmuodot: Syventävien seminaarityöskentely aloitetaan opettajan alustuksella projektin teemasta ja menetelmällisistä kysymyksistä. Opiskelijat tekevät omasta suunnitellusta aiheestaan harjoitusaineet. Harjoitusaineen tekemisessä noudatetaan soveltuvilta osin pro gradun tekemisestä annettuja ohjeita. Harjoitusaineiden pohjalta opiskelija työstää tutkimussuunnitelman. Opetukseen kuuluu harjoitusaineiden, tutkimussuunnitelmien ja tutkielmien henkilökohtainen ohjaus. Opetus voidaan kytkeä yhteisiin seminaareihin tai mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksiin, joissa ympäristöoikeuden oppiaine on mukana.

Projektiryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa 2 tunnin seminaariin. Alustava ohjelma on seuraava:
1) Käytännön ohjeistus ja keskustelut mahdollisista aiheista

2) Tutkimussuunnitelmat ja niiden opponointi
3) Tutkimussuunnitelmat ja niiden opponointi
4) Tutkielmaluonnosten esittely ja palautekeskustelu.

Aloitus joulukuussa 2015

Suoritustavat maisterivaiheessa: kirjallisuustentti, aktiivinen osallistuminen (tutkimussuunnitelman esittely/opponointi ja tutkielmaluonnoksen esittely) seminaariin kirjallisine töineen, sekä maisterivaiheen pro gradu -tutkielma ja maturiteettikirjoitus eli kypsyysnäyte (opinto-opas).

Kirjallisuustentin tutkintovaatimukset:

 1. Koivurova, T. – Stepien, A. (toim.) 2008: Reforming Mining Law in a Changing World, with Special Reference to Finland, Juridica Lapponica n:o 34
 2. Pöysti Tuomas, Lainsäädäntöpolitiikan haaste ja mahdollisuus, VTV:n selvitys 5/2011
 3. Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013, suomen ympäristö 1/2014
 4. Jyrki Tala, Lakien laadinta ja vaikutukset, edita 2005 tai Niemivuo Matti, Kansallinen lainvalmistelu, talentum 2002.
 5. Ympäristöoikeus WSOYPro, verkkojulkaisu, opiskelijan aiheen perusteella erikseen sovittavin osin, noin 300 s.
 6. Leary David and Pisupati Balakrishna, Future of International Environmental Law, United Nations University Press 2010 (e-kirja saatavilla nelli-portaalin kautta)
 7. Oikeuskäytäntö ja ympäristölainsäädäntö esitöineen erikseen sovittavilta osin.

Aineisto on valittava siten, että tentin kokonaislaajuudeksi noin 1500 – 2000 sivua.