OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OHJEET TENTTIEN SUORITTAMISESTA MUUALLA KUIN ROVANIEMELLÄ

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tentit järjestetään Rovaniemellä Lapin yliopiston tiloissa.
Tiedekunnan opintopäällikkö voi kirjallisesta hakemuksesta myöntää luvan suorittaa tiedekunnan yleisen tentin muualla kuin Rovaniemellä.

Tenttien suorittaminen Suomessa

Lupa voidaan myöntää vain terveydellisistä syistä.

Hakemukseen tulee liittää lääkärin antama lausunto, josta ilmenee vamma tai sairaus ja sen vaikutus tentin suorittamiseen Rovaniemellä.

 

Tenttien suorittaminen ulkomailla

Lupa voidaan myöntää vain oman tai perheenjäsenen ulkomaan oleskelun johdosta. Edellytyksenä on vähintään 12 kuukauden muuta kuin vaihto-opiskelua koskeva oleskelu ulkomailla. Järjestely koskee vain vanhan tutkintorakenteen mukaan opiskelevia. Opiskelijalla on oikeus suorittaa kaksi pakollista opintojaksoa lukukaudessa. Järjestely on kokeilu ja koskee lukuvuosia 2014-2015 ja 2015-2016.

Hakumenettely tenttien suorittamiseen muualla kuin Rovaniemellä


Opiskelijan tulee hakemuksessaan ilmoittaa tentin paikka, aika ja valvojat. Tentin ajankohdan tulee olla sama kuin Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan yleisillä tenteillä ja valvonnan on vastattava yliopistollista tasoa.

Vapaamuotoinen erityisjärjestelyhakemus on toimitettava viimeistään kahta viikkoa ennen tentin ilmoittautumisajan päättymistä tiedekunnan kansliaan opintopäällikön postilokeroon tai osoitteeseen: Lapin yliopisto, Oikeustieteiden tiedekunta, Opintopäällikkö, PL 122, 96 101 ROVANIEMI.

Tiedekunnan kanslia toteuttaa erityisjärjestelyn Rovaniemen ulkopuolella. Erityisjärjestelyt eivät saa aiheuttaa kustannuksia tiedekunnalle.

Tiedekunnan opintopäällikkö antaa erityisjärjestelyihin liittyvää neuvontaa.

Ohjeet tulevat voimaan 1.3.2015.