OTK_kuvituskuva_Yliopisto_rak_02.jpg
Hallinto-oikeus

Hallinto-oikeus käsittää periaatteessa koko julkisen hallinnon alan. Hallinto-oikeuteen luetaan kuuluviksi ne säädökset ja oikeustieteen kehittämät käsitteet, periaatteet ja teoriat, jotka määrittävät julkisen hallinnon tehtäviä, toimintaa ja organisaatiota sekä julkisyhteisöjen ja yksityisten henkilöiden julkisoikeudelliseksi luonnehdittuja suhteita. Julkisoikeudessa on perinteisesti korostettu oikeussuhteiden lakisidonnaisuutta ja yksipuolisuutta sekä niihin sisältyvää julkisen vallan käyttöä ja oikeussuhteen osapuolten eriarvoisuutta, kun yksityisoikeuteen kuuluville oikeudenaloille lähtökohtana on sopimusvapaus.

Hallinto-oikeuteen luetaan ne säädökset ja periaatteet, jotka määrittävät viranomaisten järjestysmuotoa ja toimintaa, niiden keskinäisiä suhteita sekä ennen kaikkea julkisen hallinnon ja sen kanssa asioivien välisiä suhteita. Hallinto-oikeuden keskeinen tutkimuksellinen näkökulma on julkisen hallinnon oikeusturvakysymyksissä. Julkisen vallan käyttöön liittyy lakisidonnaisuuden vaatimus. Keskeisessä asemassa on kysymys toimivallasta. Nykyaikainen moderni hallinto käyttää sateenvarjon omaisena käsitteenä hyvää hallintoa.

Hallinto-oikeutta erään sanonnan mukaan kutsutaan konkretisoituvaksi valtiosääntöoikeudeksi. Hallinto-oikeuden läheisin oikeudenala onkin valtiosääntöoikeus, jonka kanssa oppiaineessa tehdään tiivistä yhteistyötä.

Hallinto-oikeus voidaan jakaa yleishallinto-oikeuteen ja erityishallinto-oikeuteen. Yleishallinto-oikeus keskittyy eri hallinnonaloille yhteisiin menettelysääntöihin, ennakolliseen ja jälkikäteiseen oikeusturvaan ja hyvän hallinnon perusteisiin.

Julkinen hallinto ja täten siihen sidoksissa oleva hallinto-oikeus on edelleen nykyisenä globalisoitumisen aikakautenakin kansallista. Kansalliset viranomaiset soveltavat myös unionioikeutta kansallisia menettelymuotoja noudattaen niin kauan kuin se ei vaaranna unionioikeuden yhtenäistä toteutumista. Hallinto-oikeudessa on nähtävissä kuitenkin myös vähittäistä kansainvälistymistä.

Hallinto-oikeus voi luontevasti liittyä erilaisiin tutkimuksellisiin hankkeisiin tarjoten tietoa julkisen hallinnon toiminnan oikeudellisista kysymyksistä julkisen hallinnon muutoksessa.

Hallinto-oikeus – ennen ja nyt. Juhlaluento 2.3.2010. http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Ajankohtaista/Tapahtumat/Tapahtumia_2010/Professorien_juhlaluennot/Kirsi_Kuusikon_luento.iw3