Ympäristöoikeuden tutkimus

Ympäristöoikeuden oppiaineessa tutkitaan ympäristölainsäädäntöä ja -sääntelyä. Ympäristölakeja tulkitaan ja systematisoidaan lainsäädännön kehittämistä sekä viranomaisten, tuomioistuinten ja lakimiesten työtä varten. Tätä tietoa tuotetaan pääasiassa suomenkielellä.  Englanniksi ja muilla vierailla kielillä tehdään ennen kaikkea sääntelyn teoriaan ja keinoihin liittyvää tutkimusta.  Tutkimuksen avulla pyritään parantamaan ympäristöpolitiikkaa toteuttavia sääntelykeinoja niin, että niiden päätarkoituksen eli ympäristönsuojelun ohella myös muut asiaankuuluvat yleiset ja yksityiset intressit tulevat otetuksi asianmukaisesti huomioon. Oikeusvertailevan tutkimuksen avulla pyritään löytämään innovatiivisia ympäristösääntelyn keinoja ja malleja. Ympäristösääntelyn tutkimuksessa keskeisistä on myös yksityisten henkilöiden oikeuksien turvaaminen sekä erilaisten ympäristöön liittyvien intressien välisten konfliktien ratkaiseminen. Tällainen muiden tieteenalojen kanssa tehtävä sääntelytutkimus on kansainvälistä ja monitieteistä.

Käynnissä olevista hankkeista mittavimpia ovat Oulun yliopiston, METLA:n ja LaY:n YTK:n kanssa toteutettava Erilaiset maankäyttömuodot ja paikalliset yhteisöt kaivoshankkeissa (DILACOMI) ja sekä EU:n Kolarartic-rahalla toteutettava Kestävä kaivostoiminta, paikalliset yhteistö ja ympäristösääntely (SUMILCERE).  Lisäksi ympäristöoikeuden oppiaineessa tehdään parhaillaan tutkimusta esimerkiksi voimaloiden tuhkaa koskevasta sääntelystä (TUULI-hanke) yritysten ympäristövastuusta (Professoripoolin apuraha) ja kuntien maapolitiikan ohjauskeinoista. Päättyneistä hankkeista voidaan mainita yhdessä LaY:n Arktisen keskuksen ja YTK:n kanssa toteutettu hanke Tieto ympäristön käytön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Hankkeen tulokset käyvät ilmi Lappitieto.fi-sivulta. Oppiaineessa on aiemmin tutkittu muun muassa ympäristöoikeuden teoriaa ja metodeja, suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia, saamelaisten oikeusasemaa alkuperäiskansana ja metsien monimuotoisuutta turvaavia sääntelykeinoja (ks. tarkemmin tutkijoiden yhteystietojen yhteydestä löytyvät CV:t ja kohta sähköisiä julkaisuja).

Edellä sanotun lisäksi jatko- ja perustutkinto-opiskelijat kirjoittavat omia opinnäytteitään ympäristöoikeuden eri osa-alueilta. Väitöskirjaan tai lisensiaatin tutkimukseen liittyvien töiden ohella julkaistaan parhaita maisteritutkielmia referee-artikkeleina.

Ympäristöoikeuden oppiaineessa tehdään myös tieteelliseltä pohjalta erilaisia selvityksiä ja annetaan lausuntoja. Niistä kerrotaan enemmän kohdassa yhteiskunnallinen tehtävä.