OPINTOJEN VASTAAVUUSTAULUKKO                                                        LIITE 3 a

Ennen 1.8.2005 opintonsa aloittaneet opiskelijat, jotka siirtyvät uuteen tutkintorakenteeseen 1.8.2008 alkaen.

Jo suoritettuja opintoja ei muuteta uuden tutkintorakenteen mukaisiksi opintojaksoiksi. Taulukosta näkyy aiempien opintojen vastaavuus uuteen tutkintoon päällekkäisten suoritusten välttämiseksi.

 

UUSI ON-TUTKINTO

VANHAT ON/OTK- TUTKINNOT

Pakolliset opintojaksot:

 

Perusopinnot

 

Johdatus akateemisiin opintoihin 2 op

Johdatus akateemisiin opintoihin 1 ov

Henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 op

----

Lakimiehen ammatilliset mallit 2 op

Lakimiehen ammatilliset mallit 1 ov

Oikeusteorian perusteet 3 op

Oikeusteorian perusteet 2 ov

Oikeusjärjestelmät ja oikeushistoria 3 op

Oikeusjärjestelmät ja oikeushistoria 2 ov

Juridiset tekstitaidot 2 op

Syventävät viestintäopinnot 1 ov

Puheviestintä 2 op

Oikeudelliset kielet: puheviestintä 1 ov

Oikeuslingvistiikan perusteet 2 op

Oikeuslingvistiikan perusteet 2 ov

Oikeusinformatiikan perusteet 7 op

Oikeusinformatiikka 4 ov

Tilinpäätös ja tilintarkastus 3 op

Kirjanpidon perusteet 2 ov

 

 

Kieliopinnot

 

Oikeudellinen ruotsi 5 op

Oikeudellinen ruotsi 3 ov

Oikeudellinen vieras kieli 5 op

Oikeudellinen vieras kieli 3 ov

Aineopinnot

 

Persoonallisuusoikeus 3 op JA
Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op

Persoonallisuus-, perhe- ja jäämistöoikeus 5 ov

Velvoiteoikeus 8 op

Velvoiteoikeus 4 ov

Kauppaoikeus 8 op

Kauppaoikeus 5 ov

Esineoikeus 6 op

Esineoikeus 4 ov

Immateriaali- ja kilpailuoikeus 3 op

Immateriaali- ja kilpailuoikeus 2 ov

Ympäristöoikeus 8 op

Ympäristöoikeus 5 ov

Työ- ja sosiaalioikeus 8 op

Työ- ja sosiaalioikeus 5 ov

Hallinto-oikeus I   5 op

Hallinto-oikeus 5 ov

Finanssioikeus 8 op

Finanssioikeus 5 ov

Rikosoikeus 10 op

Rikosoikeus 6 ov

Prosessioikeus I   5 op

Roolit ja päätöksenteko lainkäytössä 4 ov

Kansainvälinen oikeus I 2 op

Valtiosääntöoikeus 4 ov

Insolvenssioikeus 5 op

Prosessioikeus 6 ov

Valtiosääntöoikeus 4 op tai
Kansainvälinen yksityisoikeus ja oikeusvertailu 6 op

Valtiosääntöoikeus 4 ov tai
Kansainvälinen yksityisoikeus ja oikeusvertailu 4 ov

Notaaritutkielmaseminaari 1 op

Projektityöskentely 5 ov

Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op         

Oikeudelliset kielet: kirjoitusviestintä 1 ov

Pakollinen opinnäyte 8 op

Kirjallinen työ 10 ov

UUSI OTM-TUTKINTO

VANHA OTK-TUTKINTO

Pakolliset opintojaksot:

 

Kieliopinnot

 

Oikeudellinen vieras kieli 6 op

---

Aineopinnot

 

Vertaileva oikeuslingvistiikka 3 op

Oikeuslingvistiikan perusteet 2 ov

Prosessioikeus II   8 op

Prosessioikeus 6 ov

Hallinto-oikeus II   3 op

Hallinto-oikeus 5 ov

Valtiosääntöoikeus 6 op tai Kansainvälinen yksityisoikeus ja
oikeusvertailu 6 op

Valtiosääntöoikeus 4 ov tai
Kansainvälinen yksityisoikeus ja oikeusvertailu 4 ov

Kansainvälinen oikeus II 6 op

Kansainvälinen oikeus 4 ov

Eurooppaoikeus 6 op

Eurooppaoikeus 4 ov

Syventävät opinnot

 

Oikeusfilosofia 2 op

Oikeusfilosofia 2 ov

Oikeustieteen tieteenteoria tai Oikeudellisen ratkaisun teoria 5 op

Oikeusteoria 4 ov

Projekti 18 op

Projektitentti 8 ov

Maisteritutkielma 35 op

Tutkielma 25 ov

 

OPPIAINEKOHTAISET SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET                                        LIITE 3 b

Ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat, jotka siirtyvät uuteen tutkintorakenteeseen 1.8.2008 alkaen.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (2 op)

Ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat, jotka eivät ole laatineet hopsia osana opintojaan, voivat korvata henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadinnan suorittamalla opintojensa
arvioinnin tutkinnon loppuvaiheissa. Arvioinnin suorittamisesta tulee sopia
erikseen HOPS -opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa.
Mirva Lohiniva-Kerkelä)

Juridiset tekstitaidot (2 op)

Ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat, jotka valmistuvat uuden tutkintorakenteen mukaan, suorittavat juridiset tekstitaidot -kurssin (2 op; OPEO 0901 ja OPEO 0902) seuraavasti:

Opintojakso suoritetaan tekemällä harjoitustyönä korkeimman oikeuden tapauksesta analyysi ohjeiden mukaan ja liittämällä siihen oppimispäiväkirja, joka on laadittu valitusta näkökulmasta ohjeiden mukaan.

Oppimispäiväkirjassa on tarkoitus hyödyntää seuraavia artikkeleita soveltuvin osin ja vähintään kolmea eri artikkelia:

  1. Virkakieli, kenen kieli, Vesa Heikkinen 2004. Lakimies-lehti 1/2004 s.90 - 94.  Löytyy osoitteesta  http://www.edilex.fi/metadata/1263.pdf
  2. Elämää tekstiakvaariossa, työtä kielessä, Vesa Heikkinen, Pirjo Hiidenmaa ja Ulla Tiililä 2000. (s.76 – 86) http://herkules.oulu.fi/isbn9514259653/isbn9514259653.pdf
  3. Teksti ja tyyli (2003). Vesa Heikkinen. Julkaistu teoksessa Oulun koulun satoa. Toimittanut Jari Sivonen. Löytyy osoitteesta http://herkules.oulu.fi/isbn9514271076/isbn9514271076.pdf
  4. Vaatimattomasta faktojen kertojasta määrätietoiseksi mielikuvamarkkinoijaksi: Helsingin kaupungin lehdistötiedotteiden tekstianalyysiä (2001) Salli Kankaanpää. Julkaistu teoksessa Helena Sulkala & Leena Nissilä (toim.) 2001: XXVII Kielitieteen päivät Oulussa 19.–20.5.2000, s. 116–127. Acta Universitatis Ouluensis, Humaniora B 41. Oulu: Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitos, Oulun yliopisto. Löytyy osoitteesta http://herkules.oulu.fi/isbn9514271076/isbn9514271076.pdf
  5. tausta-aineistoa myös osoitteesta http://www.kotus.fi/index.phtml?s=100

Myös seuraavia on mahdollisuus käyttää:

Virkakieli lumoaa ja pelottaa
 (2002). Teoksessa Virkapukuinen kieli. Toimittanut Vesa Heikkinen. Tietolipas 182. SKS.
Tietoa tuotteesta, jolla on visio, imago ja profiili. Millainen teksti on kunnan viestintästrategia? (2002) Teoksessa Virkapukuinen kieli. Toimittanut Vesa Heikkinen. Tietolipas 182. SKS.

Oppimispäiväkirja ja harjoitustyö palautetaan kielikeskukseen Katriina Uljas-Raution postilaatikkoon, E-siiven 2. kerrokseen. Juridiset tekstitaidot –kurssi on 2 opintopisteen laajuinen ja se arvioidaan 5-1/hylätty. Opintojakso harjaannuttaa

1.      analysoimaan ja tulkitsemaan juridisia tekstejä tekstilajilähtöisesti

2.      erilaisiin tekstin analysointitapoihin

3.       lähestymään juridisten tekstien tuottamista kriittisesti ja uudella tavalla.

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjassa on tarkoitus pohtia oikeudellisen tekstin ominaispiirteitä tekstintutkimuksen näkökulmasta.  Jokainen kirjoittaja valitsee kurssikirjallisuuden perusteella itseään kiinnostavan näkökulman tarkastella oikeudellisia tekstejä. Tarkoitus on, että valittua näkökulmaa pohditaan mahdollisimman monipuolisesti. Pohdinnassa käytetään annettuja artikkeleita ja julkaisuja sekä muissa yhteyksissä opittua. Kurssikirjallisuutta käytetään soveltuvin osin, mutta vähintään kolmea eri artikkelia hyödyntäen. Oppimispäiväkirja on 5 – 8 sivun mittainen (rv.1,5, ei käsin kirjoitettu).

Harjoitustyö

Harjoitustyössä on tarkoitus soveltaa oppimispäiväkirjassa opittua tarkastelunäkökulmaa johonkin korkeimman oikeuden päätökseen. Toisin sanoen valittua päätöstekstiä tarkastellaan samasta näkökulmasta, jota oppimispäiväkirjassakin käsiteltiin. Opiskelija valitsee itse, mitä päätöstekstiä analysoi. Analysoitava teksti tulee liittää mukaan tekstiin, kun harjoitustyö palautetaan. Harjoitustyö on 2 – 3 sivun mittainen (rv. 1,5, ei käsin kirjoitettu).