OIKEUSNOTAARIN JA OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTORAKENTEET 1.8.2014 JA SEN JÄLKEEN ALOITTANEILLE

Tiedekunnassa on meneillään tutkinnon kehittämisprosessi ja syksyllä 2014 (ja sen jälkeen) aloittaneet opiskelijat suorittavat tutkintonsa uusien vaatimusten mukaisesti. Oikeusnotaarin tutkinnon tutkintorakenne on vahvistettu kokonaisuudessaan, mutta uuteen malliin siirtyminen tapahtuu asteittain.

Tutkintouudistuksen aikataulu:

- Lukuvuonna 2014-2015 järjestetään uuden mallin mukaisesti ensimmäisen vuoden opinnot.

- Syksy 2015: Kaikki poolipohjaisen tutkintorakenteen mukaiset ON – opinnot ovat tarjolla.

- Syksy 2016: Uudistetut maisteriopinnot käynnistyvät.

Lapin yliopistossa tutkinnon vahvoina peruselementteinä toimivat kansainvälisyys ja painotus oikeudellisten käytäntöjen suuntaan sekä oikeuskulttuurien vuorovaikutuksen ymmärtämiseen. Tutkinto rakentuu pakollisista pooleittain toteutettavista opinnoista, valinnaisista opinnoista ja kieliopinnoista. Opintojen toteutuksessa keskeisenä periaatteena on oppimislähtöisyys, opiskelijoiden oppimisen edistäminen, johon pyritään monimuotoisella ja monipuolisella opetuksella.

Oikeusnotaarin tutkinto (ON)

Oikeusnotaarin tutkinnon (alempi korkeakoulututkinto) laajuus on 180 opintopistettä ja sen ohjeellinen suorittamisaika on kolme vuotta eli 60 opintopistettä lukuvuodessa.

Oikeusnotaarin pakolliset opinnot koostuvat 12 poolista. Kunkin poolin laajuus on 10 opintopistettä lukuun ottamatta Juridiikan perusteet –poolia sekä ns. teemaltaan vapaata poolia, joiden laajuus on 5 opintopistettä.

Opinnot käynnistävän juridiikan perusteet poolin tarkoituksen on tutustuttaa uudet opiskelijat oikeustieteen opiskeluun, peruskäsitteisiin ja tiedekunnan henkilöstöön. Tutkinnon viimeinen pooli, ns. vapaa pooli on opetussisällöltään erikseen vahvistettava vaihtuva jakso, joka keskittyy kulloinkin ajankohtaisiin oikeudellisiin teemoihin

Lisäksi tutkintoon sisältyy valinnaisia opintoja, kieliopintoja ja notaaritutkielmaopinnot

Poolirakenne.pdf

Poolien opetusperiodit 2015-2016.pdf

 

Oikeusnotaarin tutkinto koostuu seuraavasti:

Perusopinnot 25 opintopistettä

Kieli- ja viestintäopinnot 15 opintopistettä

Aineopinnot 95 opintopistettä

Valinnaiset opinnot 30 opintopistettä

Notaaritutkielmaopinnot 15 opintopistettä

Yhteensä 180 opintopistettä


Oikeusnotaarin tutkinto etenee periodimaisesti siten, että kunkin poolin opetus järjestetään kerran vuodessa. Periodimaisesti toteutettujen pakollisten opintojen rinnalla kulkee kielten opetus sekä valinnaiset kurssit. Lukukausi jakautuu noin 6-7 viikon jaksoihin, joina aikoina pooli järjestää opetuksen.

Opinnot koostuvat kontaktiopetuksesta, opiskelijan itsenäisestä työskentelystä sekä tentistä tai muusta suorituksesta. Opiskelu- ja suoritusmuodot voivat vaihdella pooleittain, keskeistä on kuitenkin ajatus vähitellen syvenevästä oppimisesta.

Halutessaan opiskelija voi syksystä 2015 lähtien käydä eri vuosikurssien pooleja samaan aikaan, mikä mahdollistaa nopeamman etenemisen.

Oikeustieteen maisterin tutkinto (OTM)

Oikeustieteen maisterin tutkinnon (ylempi korkeakoulututkinto) laajuus on 120 opintopistettä ja sen ohjeellinen suorittamisaika on kaksi vuotta.

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintorakenne on vahvistettu tiedekuntaneuvoston kokouksessa 18.3.2015. Uusi rakenne tulee voimaan 1.8.2016, ja sen mukainen opetus järjestetään ensimmäisen kerran lukuvuonna 2016-2017. Opintojaksojen tarkemmat opetussuunnitelmat vahvistetaan keväällä 2016. Maisterivaiheen opintoja ei toteuteta pooleittain, vaan opintojen rytmitys tulee olemaan selkeästi etenevä, mutta vapaammin valittavissa.

maisteritutkintorakenne.pdf

Palaute uudesta tutkintorakenteesta

Uusille (syksyllä 2014 aloittaneille) opiskelijoille teetettiin joulukuussa palautekysely uudesta tutkintorakenteesta ja sen mukaisesta opetuksesta. Vastauksia tuli yhteensä 81. Tiedekunta on ottanut palautteen huomioon opetussuunnitelmien kehittämisessä. Toinen palautekysely toteutetaan toukokuussa 2015.

Palautekoonti_syksy2014.pdf