Paradigma on toiminut nyt yhden lukuvuoden ajan ja olemme tähän mennessä suorittaneet tehtäviä varsin laajalta skaalalta. Tehtävämme voidaan karkeasti jakaa kolmeen eri kategoriaan:

1) Tutkimuksellisten tehtävien avustaminen

2) Opetusta tukevat tehtävät

3) Projektiluonteisten tehtävien ja tapahtumien organisointi ja toteuttaminen

Käytännössä nämä kategoriat mahdollistavat laajan joukon tehtäviä, joita voimme suorittaa. Otamme tehtäviä vastaan kaikilta oikeudenaloilta. Jo suoritettujen tehtävien pohjalta olemme näyttäneet kapasiteettimme suoriutua haastavistakin ja itsenäistä aloitekykyä vaativista toimeksiannoista nopeassa aikataulussa.

Mikäli haluat hyödyntää Paradigman palveluita, ota yhteys työryhmän vastuuhenkilöön, amanuenssi Mikko Lindroosiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen mikko.lindroos@ulapland.fi tai soittamalla 040-4844030.

 

Esimerkkejä meneillään olevista ja tehdyistä töistä:

​Englannin oikeuden sopimusoikeustehtävä. ​Tehtävänämme oli selvittää useiden englannin oikeuden sopimusehtojen sisältöä ja tuotaa suomenkielinen selvitys siitä, mitä ehdot tarkoittavat käytännössä ja mihin ehdot oikeuttavat tai velvoittavat.

Varallisuusoikeuden poolin ryhmätyöviikon ohjaaminen.​ Otimme osaa uusien opiskelijoiden varallisuusoikeuden poolissa pidettyyn ryhmätyöviikkoon ja seurasimme, arvioimme ja tarpeen vaatiessa tuimme ja ohjasimme opiskelijoiden ryhmätöitä keskustelun muodossa.

​EU:n AIRBEAM projekti. ​Osallistuimme Euroopan Unionin AIRBEAM-projektin toteuttamiseen tuottamalla oikeudellista materiaalia erilaisten selvitysten ja analyysien muodossa.. Tehtävässä otimme selvää miehittämättömien lennokkien ja satelliittien hyödyntämisestä ja käytöstä kriisitilanteiden aikana EU:ssa. Lisäksi annoimme arvioita kyseisten asioiden oikeudellisesta sääntelystä.

​Suomenkielisen artikkelin käännöstehtävä. Käänsimme suomesta englanniksi trusteja käsittelevän artikkelin. Artikkelia hyödynnettiin ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden koulutuksessa.

​Oikeustapaustehtävän laatiminen. ​Osallistuimme vuoden 2015 Kaamosluennoille laatimalla oikeustapauksen, joka oli kaamosluentojen yksi väittelytapaus. Lisäksi osa jäsenistämme toimii tapauksen tuomareina ja väittelyryhmien avustajina.

Lähdeviitteiden tarkistaminen. Olemme tarkistaneet useita artikkeleita kieliopillisesti sekä alaviitteiden yhtenäisyyttä ja muotoja. Tarkistimme muun muassa ulkomaisessa Media & Arts Law Review:ssä julkaistavan artikkelin alaviitteet kyseisessä maassa vaadittavaan muotoon.

Big Data –muistion tuottaminen. Tehtävänämme oli kerätä materiaalia aiheesta "Big Data & the Data Supply Chain" ja tuottaa sen pohjalta muistio käytettäväksi kansainvälisessä konferenssissa.

Työoikeudellisen selvityksen tekeminen. Laadimme selvitystä vuonna 2005 julkaistun tutkimuksen pohjalta eräistä työehtosopimuksista ja niiden sisällöstä. Tarkastelimme, miten työehtosopimusten ehdot ovat muuttuneet kuluneen vuosikymmenen aikana ja tuotimme aineiston pohjalta kirjallisen työn käytettäväksi päivitettyyn tutkimukseen.

Useiden verkkokurssien tuutorointi. Olemme olleet mukana toteuttamassa verkkokursseja monimuoto-opiskelussa ja oikeustapausharjoituksissa. Paradigma toimi OPTIMA-järjestelmässä tuutorina varmistaen, että opiskelijat osasivat keskittyä kurssien olennaisiin kysymyksiin. Samalla edistettiin verkkoympäristön tehokasta ja tarkoituksenmukaista käyttöä.

Käytännön liikejuridiikkaa -kurssin järjestäminen. Osallistumme kurssin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Avustimme kurssin vastuuprofessoria kurssin käytännön järjestelyissä sekä sisällön ja harjoitusten tuottamisessa. Lisäksi toimimme kurssilla vastuuopiskelijoina varmistaen, että kurssi etenee suunnitellusti.

Kattava materiaalin haku- ja prosessointitehtävä. Haimme ja kokosimme laajan paketin materiaalia liittyen saatavien vanhentumiseen. Tehtävänämme oli mm. etsiä ja koota aineistoa KKO:n ja hovioikeuksien oikeuskäytännöstä, säädöksistä ja niiden esitöistä sekä luetteloida aihetta koskevaa kirjallisuutta käytettäväksi myöhemmin julkaistavassa teoksessa.

Luonnonvaraoikeudellinen hanke. Hankkeessa koottiin kaikki luonnonvarojen käyttöön liittyvät korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisut aikaväliltä 2000-2014. Selvitykseen lisättiin myös kaikki ympäristörikoksia koskevat KKO:n tapaukset. Selvityksestä laadittiin sähköinen aineisto hyödynnettäväksi ympäristöoikeudellisessa tutkimustyössä.