TUTKIMUS

Projektit

Lapin luovien alojen IPR-osaajaverkosto

Ajankohta: 1.8.2011-31.12.2011
Rahoittaja: ESR
Projektipäällikkö: OTT, VT Annamari Turunen
Projektisuunnittelija: DI, Jukka Aaltonen

Kuvaus:  Varallisuusoikeuden instituutti ICLU:ssa toteutetaan luovan alan immateriaalioikeuksia koskevan tutkimus- ja kehittämistoiminnan tutkimusta. Työtä varten on saatu ESR-rahoitus Lapin ELY -keskukselta ajalle 1.8. – 31.12.2011. Rahoituksella toteutetaan Lapin luovien alojen IPR -osaajaverkosto -hanke.

Osaajaverkostohankkeen tavoitteena on edistää luovien alojen osaamis- ja palvelujärjestelmän toimintaa mm. lisäämällä immateriaalioikeuksiin ja sopimustoimintaan liittyvää osaamista. Hankkeen kohderyhmänä on erityisesti Lapin korkeakoulukonserni.

Hankkeessa tuotetaan osaajaverkoston kehittämisen ohella luovien toimialojen yritysten ja kehittäjien hyödynnettävissä oleva verkkoresurssi, jonka pääsisältönä on aineetonta varallisuutta, immateriaalioikeuksia ja sopimusoikeutta koskeva informaatio erityisesti luovan toimialan yritysten näkökulmasta jäsennettynä. Lisäksi hankkeen aikana tuotetaan aiheeseen liittyviä oppimateriaaleja ja koulutuksia, joiden ensisijaista kohderyhmänä on Lapin korkeakoulukonsernin yritysten kanssa yhteistyöprojekteja tekevä tutkimus- ja opetushenkilökunta sekä korkeakoulujen kanssa projektiyhteistyötä tekevät yritykset.

Hankkeen vastuullisena johtajana toimii velvoiteoikeuden professori Juha Karhu
Aikaisemmat projektit

Kartoitus Lapin luovan toimialan alkavien ja kehittyvien yritysten sopimusoikeudellisista valmiuksista

Ajankohta: 1.3.2011-31.7.2011
Rahoittaja: Lapin liitto, maakunnan kehittämisraha
Projektipäällikkö: OTT, VT Annamari Turunen
Projektiassistentti: oik. yo. Suvi Lamminpää

Kuvaus: Kartoitus on osa Luova sopimuksellisuus ja palvelumuotoilu -nimistä laajempaa kokonaisuutta, jonka tavoitteena on tutkia ja kehittää Lapin maakunnassa toimivien, luovien toimialojen, alkavien ja kehittyvien yritysten valmiuksia tunnistaa ja hallita (sopimus)oikeudellisin keinoin yritystoiminnassa syntyvää ja siihen liittyvää aineetonta varallisuutta.

Kartoituksen tavoitteena on selvittää mitä aineettomaan varallisuuteen ja sopimusoikeuteen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä yritykset kohtaavat, mitkä ovat yritysten valmiudet tunnistaa ja hallita toimintaan liittyvää aineetonta varallisuutta ja millaiset ovat alkavien ja kehittyvien yritysten mahdollisuudet saada apua ja neuvontaa aineettomaan varallisuuteen liittyvissä oikeudellisissa ja liiketaloudellisissa kysymyksissä.

Tarve kartoituksen toteuttamiseen on syntynyt luovalla toimialalla toimivien yritysten lukumäärän ja luoviin aloihin liittyvän taloudellisen toiminnan lisääntyessä. Ennen kuin laajempaa ja syvällisempään juridiseen ja liiketaloudelliseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan voidaan ryhtyä, on kuitenkin tarpeen kartoittaa luovan alan yritysten aineettoman varallisuuden hallinnan ja oikeudellisen osaamisen tämänhetkinen tila, alkavien- ja kehittyvien yritysten näihin liittyvät keskeisimmät ongelmat sekä neuvontapalvelujen saatavuus ja tiedontarve sekä mahdolliset tulevaisuuden kehityssuunnat. Kartoituksella pyritään siis nykyhetkeä koskevan tiedon lisäksi tuottamaan informaatiota siitä, mihin asioihin mahdollisessa laajemmassa kokonaisuudessa kannattaa keskittyä. Tätä tavoitetta tukee myös kartoituksen yhteydessä toteutettava aiheeseen liittyvää tutkimusta ja kirjallisuutta koskeva selvitystyö.

Kartoitus toteutetaan kyselytutkimuksen ja haastattelujen keinoin. Keskeisiä aihekokonaisuuksia ovat kartoituksen tavoitteiden mukaisesti aineettoman varallisuuden tunnistaminen, arvon määrittäminen, hallinnointi oikeudellisin keinoin, neuvonta ja ohjaus palvelujen saatavuus. Nykytilan kartoituksen lisäksi tavoitteena on tunnistaa aihealueeseen liittyviä kehitystarpeita erityisesti pienten yritysten näkökulmasta. Informaatiota pyritään saamaan erityisesti alkavien ja kehittyvien yritysten kanssa monipuolisesti ja pitkäaikaisesti toimineilta yritysneuvojilta.