WP1 Kaivostoimintaan liittyvät maankäytön suunnittelun prosessit ja käytännöt

Maankäytön suunnittelun ja kaivoshankkeen yhteensovittaminen on haasteellinen tehtävä muun muassa pitkien aikajänteiden ja epävarmuuden vuoksi. Kaivoshankkeen eteneminen ja toteutuminen voi olla hyvin nopeaa tai siihen voi kulua useita vuosia. Myös maankäytön suunnittelu ja kaavoitus vievät oman aikansa. Kaivoshankkeen ja -toiminnan vaikutukset tulee kuitenkin huomioida sekä paikallisen että maakuntatason maankäytön suunnittelussa. Miten järjestetään esimerkiksi asuminen, palvelut sekä liikenteelliset ja tekniset infrastruktuurit siten, että ne toimivat kaivostoiminnan loputtuakin? Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston osatutkimuksessa tarkastellaan Hannukaisen, Kevitsan ja Suurkuusikon kaivoshankkeisiin liittyviä alueidenkäytön suunnittelujärjestelmään sisältyvän maankäytön suunnittelun menettelytapoja, kuten kaavoitusta. Minkälaisia toimintatapoja kunnilla, maakunnan liitoilla, valtion ympäristöhallinnon edustajilla sekä kaivosyhtiöillä on? Miten maankäytön suunnittelun prosessit yhdistyvät muiden samanaikaisten prosessien (esim. YVA:n) kanssa? Osatutkimuksessa tehdään muun muassa teemahaastatteluja eri toimijaosapuolille.

Tapaustutkimuksia vertaillaan myös kansainvälisiin kokemuksiin aiempiin pohjoisiin kaivoshankkeisiin liittyen lähinnä pohjoismaissa ja Pohjois-Kanadassa. Tästä osatehtävästä on vastuussa Oulun yliopiston kulttuuriantropologian oppiaine ja Thule-instituutti, jossa työ kytkeytyy Professori Mark Nuttallin FiDiPro tutkimusohjelmaan Ihminen-ympäristösuhteet pohjoisessa. Ohjelma kuuluu Oulun ja Kanadan Albertan yliopistojen väliseen yhteistyöhön. Tässä osahankkeessa keskitytään kokoamaan kansainvälisiä opetuksia kaivostoiminnan sosio-kulttuuriseen kestävyyteen liittyen kaivoshankkeiden osalta, jotka ovat elinkaarensa eri vaiheissa suunnittelusta, toteutukseen, sulkemiseen, uudelleen aukaisuun tai jälkikäyttöön esimerkiksi matkailukohteena. Tärkeää on kuinka luonteeltaan kansainväliseen kaivostoimintaan aiemmat kokemukset vaikuttavat, ja miten paikallisten kaivoshankkeiden toteutus poikkeaa eri yhteyksissä. Esimerkiksi kuinka yhteiskunta- ja yritysvastuu-politiikat ja sosiaalisen toimiluvan saaminen toteutuu käytännössä ja nivoutuu osaksi kaivostoiminnan paikallista suunnittelua. Kansainväliset opetukset koostetaan sekä tieteelliseksi julkaisuksi että hyödynnettäväksi koko hankkeen lopputuotteissa moniulotteisesti kestävämmän kaivostoiminnan kehittämiseksi.

 

Yhteyshenkilöt Oulun yliopistossa

(etunimi.sukunimi at oulu.fi)

 

Prof. Helka-Liisa Hentilä ja tohtorikoulutettavat Helena Illikainen ja Leena Soudunsaari

Arkkitehtuurin osasto, yhdyskuntasuunnittelu

 

Prof. Hannu I. Heikkinen ja tutkijatohtori Élise Lépy

Kulttuuriantropologia ja Thule-instituutti