Työpaketti 1: Kaivostoiminnan kehityspolut

Työpaketissa tarkastellaan Suomen Lapissa tapahtuvan malminetsinnän ja kaivostoiminnan mahdollisia kehityspolkuja ja alueellista sijoittumista suhteessa muuhun maankäyttöön. Tutkimuksessa tehdään sekä alueellisia että kohdekohtaisia tarkasteluita.

Työ on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osatehtävässä tutkitaan vaihtoehtoisia kehityspolkuja, joita Suomen Lapin kaivosteollisuus voisi kulkea. Työ perustuu olemassa oleviin paikkatietoaineistoihin, mineraaliesiintymätietokantoihin, kirjallisuuteen ja asiantuntija-arvioihin. Työn yhteydessä rakennetaan todennäköisyysmalli, jonka avulla pyritään huomioimaan globaalien, kansallisten ja paikallisten tekijöiden, kuten metallien hinnanvaihtelun, louhinta- ja etsintäkustannusten, ympäristönsuojelun ja maankäyttöristiriitojen vaikutuksia kaivostoimintaan. Maankäytön ristiriidoille alttiita alueita kartoitetaan vertaamalla yhdyskunnan ja mineraalipotentiaalin paikkatieto-aineistoja.

Toisessa osatehtävässä arvioidaan mahdollisten kehityspolkujen aiheuttamia vaikutuksia talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Lisäksi kaivoshankkeille kehitetään luokitusjärjestelmä perustuen

  1. geologisiin ja teknisiin ominaisuuksiin,
  2. toimintaa harjoittavien yritysten ominaispiirteisiin ja
  3. toimintapaikkakunnan yhteiskunnallisiin tekijöihin.