Työpaketti 2: Ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen arvojen kartoittaminen

Tässä työpaketissa kehitetään ja testataan paikkatieto-pohjaista toimintamallia maankäytön suunnittelun tueksi. Toimintamallissa huomioidaan yhtäaikaisesti alueiden ekologinen, sosiaalinen sekä taloudellinen arvo. Menetelmän avulla saadaan tietoa kohteista, jotka ovat arvokkaita eri maankäyttömuotojen (kaivostoiminta, matkailu, metsätalous, luonnonsuojelu) näkökulmasta ja voidaan paikantaa kohteet, jotka ovat alttiita maankäytön ristiriidoille. Tutkimusalueeksi valitaan alueita, joissa sijaitsee jo olemassa olevia tai mahdollisia kaivosalueita sekä matkailutoimintaa.

Tutkimusalueen eri kohteiden ekologinen arvon määrittämisessä huomioidaan luonnonsuojelun kannalta tärkeiden elinympäristöjen ja lajien esiintymät. Ekologisen arvon laskemisessa hyödynnetään olemassa olevaa ekologista paikkatietoa, joka kootaan yhteen eri organisaatioista. Kohteiden sosiaalisesta arvosta kerätään tietoa osallistavan paikkatietopohjaisen kyselytutkimuksen (PPGIS, Public Participation Geographical Information System) avulla. Kyselyn avulla saadaan paikkaan sidottua tietoa paikallisten asukkaiden ja matkailijoiden tärkeinä pitämistä kohteista sekä heidän näkemyksistään koskien alueen maankäyttöä. Lisäksi määritetään kohteiden taloudellinen arvo kaivostoiminnan ja metsätalouden kannalta.

Lopuksi tutkimusalueelle lasketut ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset arvot yhdistetään ja paikkatietoanalyysien avulla voidaan määrittää eri näkökulmista arvokkaiden kohteiden sijainti ja mahdollinen päällekkäisyys. Aineistojen yhteistarkastelun avulla tutkimusalueen eri kohteet voidaan luokitella soveltuvuudeltaan eri maankäyttömuotoihin (matkailu, kaivostoiminta, metsätalous, luonnonsuojelu). Lisäksi voidaan paikantaa maankäytön ristiriidoille alttiita kohteita.