Työpaketti 3: Sopeutuva sääntely

Tämä työpaketti tutkii kaivoshankkeen toteuttamisen kannalta keskeistä sääntelyä. Tässä työpaketissa tutkimme miten sääntelyn eri prosesseissa hyödynnetään uutta tietoa ja voiko sen avulla korjata aikaisempaan toimintaa, joka ei enää uuden tiedon valossa näytä perustellulta.

Työpaketti jakaantuu kahteen osatehtävään. Ensimmäinen osatehtävä on kehittää käsitteelliset työkalut, joiden avulla voidaan analysoida sääntelyn sopeutumiskykyä, siis sääntelyjärjestelmän kykyä vastata uuteen tietoon, oppia kokemuksia ja aktiivisesti edistää hallittuja järjestelyjä uusien ratkaisujen löytämiseksi. Tutkimme kansallisia ja yli-kansallisia, julkisia ja yksityisiä luonnonvarojen hyödyntämisen ja maankäytön yhteensovittamisen sääntelyjärjestelmiä, kiinnittäen erityisesti huomiota kaivostoimintaan, matkailuun ja metsätalouteen. Tämän tehtävän pohjalta luodaan teoreettinen viitekehys tutkimukseksi.

Toisessa osatehtävässä tutkitaan valituilla tapausalueilla, miten sääntely käytännössä toimii maankäytön ja luonnonvarahankkeiden yhteensovittamisessa ja siihen liittyvien kiistojen selvittämisessä. Tarkastelussa hyödynnetään edellisessä osatehtävässä kehitettyä teoreettista viitekehystä. Työ jakaantuu kolmeen osaan, dokumenttianalyysiin, haastatteluihin ja lainopilliseen analyysiin. Dokumenttianalyysillä rakennamme ymmärrystä oikeudellisesti olennaisista tapahtumista ja niiden välisistä riippuvuuksista. Tapausalueilla suoritettavien haastattelujen avulla selvitämme näkemyksiä sääntelyn sopeutumiskyvystä. Lainopillisella analyysin tavoitteena on arvioida sääntelyjärjestelmän sopeutumiskykyä ja mahdollisuuksia kehittää kansallista sääntelyä ottaen huomioon EU sääntely ja perustuslaki. Kansainvälistä näkökulmaa tutkimukseen tuo vertailu Kanadassa toteutettuun kaivoshankkeeseen. Tutkimus valottaa sitä, miten sääntely on käytännössä muokannut eri maankäyttömuotojen ja luonnonvarahankkeiden yhteensovittamista ja siihen liittyvien kiistojen ratkaisuja ja sekä, mikä merkitys tunnistetuilla sääntelyn sopeutumiskykyä vahvistavilla ja heikentävillä piirteillä on sääntelyn ja hallinnan kokonaisuudessa.