Työpaketti 4: Osallistuminen, tieto ja sovittelutavat

Työpaketissa tarkastellaan maankäyttöön liittyviä päätöksentekoprosesseja ja kiistoja. Huomio kiinnitetään erityisesti siihen, millaista tietoa käytetään ja miten erilaiset valinnat ja mieltymykset vaikuttavat tehtäviin päätöksiin. Ympäristönvaikutusten arviointi ei välttämättä esimerkiksi kaivoshankkeissa riitä vaan tarvitaan koko toiminnan elinkaaren jatkuvia kommunikaation ja yhteistoiminnan tapoja.

Työpaketti on jaettu kahteen osatehtävään, joista ensimmäisessä selvitetään dokumenttien ja muun aineiston avulla erilaisen tiedon roolia jo toteutetuissa luonnonvarojen hyödyntämishankkeissa. Hankkeissa on kerätty jo lainsäädännön vaatimana paljon asiantuntija- ja maallikkotietoa. Tiedon käyttö päätöksenteossa on jäänyt vähemmälle huomiolle ja sitä tarkastellaan tässä työpaketissa. Työpaketissa analysoidaan myös osallistavan suunnittelun käytäntöjä ja osallistamistilaisuuksien ajoitusta.

Toinen osatehtävä pyrkii kehittämään sovittelumenetelmiä tilanteissa, joissa lain kirjaimen täyttävä eri osapuolten vuorovaikutus ei riitä. Asiantuntijatiedon tuottamisen ja osallisten näkemysten keräämisen lisäksi pyritään toimintatutkimuksen menetelmin saamaan aikaan dialogia osallisten välillä. Työpaketissa pyritään luomaan jokaiselle tapaustutkimusalueelle foorumi, joka vaihtaa tietoa ja etsii yhteistä näkemystä maankäyttöhankkeisiin liittyen.