Luode_etusivu_Jokimaisema_53.jpg

Luonnonvaratutkimuksen osaamiskeskittymän luominen Lappiin (LUODE)

Luonnonvarojen monipuolinen käyttö Suomessa ja erityisesti Lapissa on lisääntynyt viimeisten vuosien aikana. Vaikka todella suurilta ristiriitatilanteilta on toistaiseksi vältytty, on selvää, että erilaiset tarpeet luonnonvarojen- ja maankäytölle tulevat lisäämään konflikteja eri intressiryhmien kesken. Tällaisia intressiryhmiä ovat kaivostoiminta, matkailu, porotalous, tuulivoima, jokamiehen oikeudet, luonnon-tuotteet ja paikallinen tapaoikeus mukaan lukien saamelaisten oikeudet. Suuret muutokset ja investoinnit alueella aiheuttavat muutospaineita hallinnollisiin menettelytapoihin (paikallinen, alueellinen ja kansallinen taso), ja tulee muuttamaan ajattelua siitä, miten käytännössä ylläpidetään luonnonvarojen käytön alueellista kestävyyttä ja tasapainoa.

Tässä tilanteessa hallitsevaksi tarpeeksi nousee puolueeton tieto päätösteon tueksi niin intressiryhmissä kuin hallinnon eri tasoilla. Toisaalta tarvitaan ratkaisumalleja ja toimintatapoja sosiaalisen hyväksynnän saavuttamiseksi. Eri intressiryhmillä ja hallinnon toimijoille ei välttämättä ole aina riittävää tietoa päätöksenteon tueksi luonnonvarojen käyttöön liittyvissä oikeudellisissa asioissa. Lapissa kaivattiin toimijaa, joka pystyisi systematisoimaan luonnonvarojen käyttöön liittyvää oikeudellista tietoa, tuottamaan perustietoa yrityksille, päätöksentekijöille ja muille intressiryhmille. Toisaalta tietoa tarvitaan lisää ja sitä on jatkavasti tuotettava lisää. Tämä taas edellyttää tutkimusta, analysointia, vertailua, popularisointia ja verkostojen muodostamista eri toimijoiden välillä alueellisesti, kansallisesti ja kansain-välisesti. Eri toimijoiden välillä tarvittaisiin luonnollisempaa ja tehokkaampaa tiedon hankintaa, yhdessä tuottamista ja jakamista. Lisääntynyt tiedon tarve on aiheuttanut tilanteen, jossa tiedon tuottamisesta vastuussa olevilla organisaatioilla oli ja on edelleen jatkuva resurssipula.

Lapin yliopisto LaY, Luonnonvarakeskus LUKE (entinen METLA Rovaniemen yksikkö), Geologian tutkimuskeskus GTK ja Tapio lähtivät yhdessä pohtimaan ratkaisua tilanteeseen, jossa ennen kaikkea kai-vattiin lisää oikeudellista tietoa, tutkimusta ja laajemmin monilaista luonnonvarojen käyttöön liittyvän tutkimuksen kehittämistä. Tilannetta lähdettiin aukaisemaan ehdotuksella perustaa luonnonvaraoikeuden tutkimusprofessorin toimi sijoituspaikkana LaY oikeustieteellinen tiedekunta, mutta tutkimus-professori toimisi kuitenkin yhteisenä resurssina LUKE ja GTK. Tapio oli mukana toiminnassa LaYn kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen kautta.

Yhteinen professuuri palveli kaikkia osapuolia tuomalla ympäristöoikeudellista osaamista ja tukea yhteistyöosapuolten toimintoihin. Professuurilla edistettäisiin osapuolten monitieteisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden rakentumista ja yhteistyön syventämistä. Tämä taas mahdollistaisi ajan tasalla olevan puolueettoman tiedon tuottamisen luonnonvarojen käyttöön liittyvän päätöksenteon tueksi niin hallinnossa kuin eri intressiryhmien toiminnassa ristiriitojen ratkaisemiseksi.

Yhteistoiminnalle haluttiin varmistaa jatkuvuus ja siksi yhteistyötä visioitiin pitemmälle aikajaksolle, jossa haluttiin edistää myös kansallisesti ja myös laajemmin tunnistettua luonnonvarojen käyttöön erikoistunutta monialaista osaamiskeskittymän muodostumista. Tässä tapauksessa keskittymällä tar-koitettiin nimenomaan uudenlaista tapaa tehdä yhteistyötä vahvistaen sektoritutkimuslaitosten ja yliopiston osaamisalueita ja yhteistyörakenteita.

LUODE –hankkeen lähtökohtana oli tukea ja vahvistaa luonnonvaraoikeudellisen tiedon tuottamista ja monialaisen tutkimusyhteistyön kehittymistä Lapissa ja kansallisesti (tuoden lisäarvoa lappilaiseen osaamiseen). Tuottamalla tietoa kestävän luonnonvarojen käytön tueksi pyritään ennakoimaan ja vält-tämään alueiden käytön ristiriitatilanteita. Tutkimuksen toteutuksessa huomioidaan käyttäjälähtöisyys, jota tukemaan on tarkoitus kehittää osapuolten kesken joustavat toimintatavat edistämään tiedonsiir-toa tutkimusyhteisöjen, elinkeinoelämän ja hallinnon välillä:

- (TP 1) Yhteinen tutkimusprofessuuri tehtävänalana luonnonvaroja koskeva oikeudellinen sääntely

- (TP 2) Yhteisten monialaisten tutkimusintressien määrittäminen (ja kehittää käytänteet monitie-teiselle ja kansainvälisille tutkimusyhteistyölle)

- (TP 3) Löytää keinot tutkimusyhteistyön kehittämiselle alueen elinkeinoelämän ja hallinnon kanssa

- (TP 4) Tuottaa Luonnonvaraoikeuden osaamiskeskittymän strategia ja perustamisesitys

Hankkeessa yhteistyön toteutusmalliksi valittiin organisaatiorajat ylittävien tutkijaryhmien perustaminen, jotka yhdessä määrittelivät luonnonvaraoikeudellisen tutkimuksen tavoitteita ja laajemmin luonnonvarojen käyttöön liittyvän tutkimuksen tarpeita. Työtä tukemaan tuotettiin sidosryhmätyöskentelyn kautta analysoitua ja tarkennettua tietoa kentän tarpeista. Lisäksi hankkeen aikana tuotettiin koulutusmateriaalia.

LUODE hanke toteutettiin 1.4.2013-30.4.2015 välisenä aikana

Lisätietoja: Luonnonvaraoikeuden tutkimusprofessori Jukka Similä

Email: jukka.simila@ulapland.fi

Puhelin: +358 40 4844161

Logo_metla.jpg   Logo_GTK_web.jpg  Logo_Tapio_web.gif

EU_sosiaalirahasto.gif
 
EU_vipuvoimaa.gif   Logo_Lapin_liitto.jpg