Kenttäharjoittelu

Opiskelijan kenttäharjoittelun tarkoituksena on perehtyä taideaineiden opetukseen taiteen perusopetuksessa, keski- tai korkea-asteella, vapaan sivistystoiminnan tai muiden yhteisöjen parissa. Harjoittelusta vastaa lehtori Tuula Vanhatapio.

Kenttäharjoittelu suositellaan suoritettavaksi neljäntenä opiskeluvuonna, mutta se sopii hyvin myös kesäopinnoiksi tai vaihdossa suoritettavaksi harjoitteluksi. Harjoittelun kesto on kolme viikkoa, jonka aikana opiskelijan on opetettava taideaineita 10-20 tuntia. Opetustuntien lisäksi harjoittelijan on seurattava opetusta 10-20 tunnin verran niin, että itse pidettävien ja seurattavien opetustuntien yhteenlaskettu määrä on 30 tuntia. Harjoittelija pitää itse kirjaa pitämistään ja seuraamistaan tunneista. Opiskelija tekee hänelle annetut portfoliotehtävät ja tallentaa yhteenvedon omaan kansioonsa Optimassa. Portfoliot toimivat arviointiseminaarin pohjana harjoittelujakson päätyttyä.

Harjoitteluun liittyen järjestetään kaksi seminaaria. Suunnitteluseminaari järjestetään syksyllä ja siinä esitellään aiempien vuosien kenttäharjoittelupaikkoja sekä käydään läpi kenttäharjoittelun tavoitteet ja harjoitteluun liittyviä käytäntöjä.  Arviointiseminaari pidetään huhtikuussa. Kenttäharjoittelun suoritusmerkinnän saadakseen opiskelijan on oltava läsnä keväällä pidettävässä arviointiseminaarissa. Optima-ympäristöön perustetaan vuosittain kenttäharjoittelun suorittajille oma kansio, josta opiskelijat löytävät harjoitteluun liittyvät tehtävät ja raportoinnin ohjeet. Lehtori Tuula Vanhatapio lisää opiskelijat Optima-tilaan ja antaa tarvittaessa lisätietoa oppimisympäristön käyttöön.

Opiskelijalla on oltava nimettynä ohjaaja ja hänen on saatava ohjausta, vaikka hän suorittaisi harjoittelun palkallisena sijaisena.

Ohjaajan tehtävänä on seurata harjoittelijan pitämät tunnit ja ohjata jokaista harjoittelijaa kenttäharjoittelun aikana kolme tuntia. Ohjaavalle opettajalle maksetaan ohjauksesta palkkio kolmelta tunnilta harjoittelijaa kohden. Palkkio on 35 euroa tunnilta (sis. 9% lomakorvausta). Harjoittelun ohjeellinen kesto on kolme viikkoa. Opiskelijalla on myös oikeus rehtorin/johtajan luentoon . Rehtorin ohjauksesta maksetaan yhden tunnin palkkio, joka on 45 euroa tunnilta (sis. lomakorvauksen 9 %). Rehtorin luennon palkkiota ei kuitenkaan makseta samalle henkilölle, joka on nimetty ohjaavaksi opettajaksi harjoitteluun.

Opiskelija hankkii itse harjoittelupaikan ja ilmoittaa ennen harjoittelun alkua amanuenssi Susanna Vuorjoelle  harjoittelupaikan nimen, harjoitteluajan sekä ohjaajan sähköpostiosoitteen. Ilmoituksen voi tehdä liitteenä olevalle Ilmoitus kenttäharjoittelupaikasta -lomakkeella.

Amanuenssi valmistelee opiskelijan antamien tietojen pohjalta paperit harjoittelusta, pyytää ohjaavalta opettajalta tarvittavat lisätiedot ja lähettää tiedotteen ohjaajalle. Ohjaaja saa laskuttaa ohjauksesta, kun vaadittavat tunnit on pidetty ja harjoittelun suoritusmerkintälomake on toimitettu tiedekuntaan.

Suoritusmerkintä- ja palkkiolomakkeet palautetaan tiedekuntaan osoitteella:

Lapin yliopisto
Taiteiden tiedekunta
Amanuenssi Susanna Vuorjoki
PL 122, 96101 ROVANIEMI

Lisätietoa harjoitteluun liittyvistä käytännöistä voi kysellä koulutusohjelmasta lehtori Tuula vanhatapiolta 040 484 4412 tai amanuenssi Susanna Vuorjoelta 040 484 4410.